BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba

_____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989;

Căn cứ Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theo Nghị định 141-HĐBT ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 85-HĐBT ngày 01/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc uỷ nhiệm cho Thủ trưởng một số ngành chủ quản xét duyệt và ban hành TCVN;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 quy định về chức năng, quyền hạn và tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Công văn của Hội đồng Dược điển số 68/DĐ-DT ngày 05/09/2005 về việc xin quyết định ban hành Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba, gồm các Tiêu chuẩn Quốc gia:

1. 22 chuyên luận thuốc nguyên liệu và dạng bào chế mới được đưa vào Dược điển hoặc thay thế chuyên luận đã in trong Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba không còn phù hợp;

2. Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến 195 chuyên luận của Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba: trong đó có 163 chuyên luận thuốc và 32 chuyên luận về phương pháp kiểm nghiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những Tiêu chuẩn Quốc gia ghi trong Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba được ban hành và áp dụng chính thức từ ngày 01 tháng 04 năm 2006. Những quy định trước đây trái với quy định ở Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba đều bãi bỏ./.

Điều 3. Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Vụ Trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo và Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba.

Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ Trưởng Vụ Khoa học-Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam và các Vụ, Cục có liên quan trong cơ quan Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế trực thuộc các Bộ, Ngành và Ông Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến