ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC 6, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNHSỐ 44/2004/QĐ-UB NGÀY 16/3/2004 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHO VAYVỐN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BẰNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THUỘC GIAĐÌNH NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 1212/TTg-KTTH ngày 24/8/2005của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động củaNgân hàng Chính sách Xã hội;

Căn cứ Công văn số 3912/NHCS-KT ngày 29/12/2005của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh tăng lãi suất chovay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách;

Căn cứ Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằngnguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chínhsách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ;

Xét đề nghị của liên cơ quan: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng tại Công vănsố 06/NHCSXH-LĐ ngày 10/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh mục 6, Điều 1 Quyếtđịnh số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án chovay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộcgia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuấtngũ, cụ thể như sau:

6. Lãi suất cho vay:0,65%/ tháng. Lãisuất quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Điều 2: Mức lãi suất cho vay nêu tại Điều1 Quyết định này áp dụng từ ngày 01/02/2006; các nội dung khác vẫn thực hiệntheo Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa