ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Kon tum, ngày 27 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCĐỔI TÊN THÔN, TỪ TÊN SỐ SANG TÊN THÔN GẮN VỚI TÊN ĐỊA DANH CỦA CÁC XÃ THUỘCHUYỆN KON PLÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNVngày 06-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế về tổ chức vàhoạt động của Thôn và Tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 25-02-2005 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tạmthời về Tổ chức và hoạt động của Thôn và Tổ dân phố;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBNDhuyện Kon Plông và Giám đốc Sở Nội tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên thôn, từ tên số sang tên thôn gắn với tên địa danh của cácxã thuộc huyện Kon Plông, cụ thể tại danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các qui địnhtrước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủtrưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban