ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 củayban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân,y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của y ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dânhuyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộcy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộcy bannhân dân huyện và công tác tư pháp của y ban nhândân cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 41/20 08/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 củayban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 củay bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt độngcủa Phòng Tư pháp quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 9317/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 củay ban nhân dân huyệnCủ Chi về thành lập Phòng Tư pháp huyện Củ Chi;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp huyện tại Tờ trình số 347/TTr-TP ngày 08 tháng 8 năm 2013 và đề nghị củaTrưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 757/TTr-PNV ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháphuyện Củ Chi.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng y ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụhuyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản (S Tư pháp);
- Trung tâm Công báo thành phố Hồ Chí Minh;
- TT. UBND huyện;
- Lưu: VT, P. NV (28b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CỦ CHI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/ 2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8năm 2013 của y ban nhân dân huyện CủChi)

Chương 1.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Phòng Tư pháp huyện Củ Chi là cơ quanchuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện Củ Chi. Phòng Tưpháp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của y ban nhândân huyện Củ Chi; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng

Phòng Tư pháp huyện tham mưu, giúp y ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cáclĩnh vực: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra,xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thihành pháp luật; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và côngtác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tư pháp huyện có nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

1. Trình y bannhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khaithực hiện trên địa bàn theo quy định.

2. Trình y bannhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệthống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước đượcgiao.

3. Trình Chủtịch y ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vựctư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch y ban nhândân huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộcphạm vi quản lý của Phòng.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm phápluật:

a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉthị thuộc thẩm quyền ban hành của y ban nhân dân huyện docác cơ quan chuyên môn khác thuộc y ban nhân dân huyệnchủ trì xây dựng;

b) Thẩm định các dự thảo văn bản quyphạm pháp luật do y ban nhân dân huyện ban hành theo quyđịnh của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về cácdự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của y ban nhân dânhuyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

6. Về thi hành văn bản quy phạm phápluật:

a) Theo dõi chung tình hình thi hànhvăn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vềtheo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cácxã, thị trấn;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thihành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khókhăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện vàgửi về Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp Thành phố.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm phápluật:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểmtra văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của phápluật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý vănbản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quyphạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy bannhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kếhoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;

b) Phòng Tư pháp huyện làm cơ quanThường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địabàn huyện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng,quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các cơ quan, đơnvị khác theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức triển khai thực hiện cácquy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòagiải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và hướng dẫn củacơ quan tư pháp cấp trên.

10. Thẩm định, tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện thực hiện việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn ra quyết định công nhận nội dung Quy ước Tổ dân phố trên địa bàn cácxã, thị trấn theo quy định của pháp luật

11. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡngnghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trongviệc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký;

b) Thực hiện chứng thực bản sao từbản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký củangười dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặctừ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, vănbản bằng tiếng nước ngoài;

c) Thực hiện chứng thực một số việckhác theo quy định của pháp luật.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việctổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chứcbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịchcác xã, thị trấn;

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện Củ Chigiải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch,điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản saogiấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu vềhộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện CủChi quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dâncác xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hônvi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân vàgia đình).

13. Trợ giúp pháp lý:

a) Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháplý theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và quản lý đội ngũ cộngtác viên trợ giúp pháp lý của huyện, Tư vấn trợ giúp pháp lý các vụ việc và tổchức trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân trên địa bàn.

14. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thựchiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành ándân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác kiểm soát thủtục hành chính và bồi thường Nhà nước.

16. Theo dõi việc thực hiện Luật xửlý vi phạm hành chính.

17. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm trachuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

18. Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trênđịa bàn huyện; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyệntheo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

19. Quản lý biên chế, thực hiện chếđộ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộcPhòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

20. Quản lý tài chính, tài sản củaPhòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

21. Thực hiện công tác thông tin, báocáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủyban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Chương 3.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điu3. Tổ chức bộ máy

1. Phòng Tư pháp huyện gồm có Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và các công chức khác.

a) Trưởng Phòng Tư pháp chịu tráchnhiệm trước y ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Củ Chi; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiệncác mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòngphụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòngvà trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt mộtPhó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩnchuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và theo quy địnhcủa pháp luật.

d) Việc điều động, luân chuyển, khenthưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối vớiTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức chuyên môn,nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về tư pháp trên địa bàn huyện được bốtrí tương xứng vi nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củaPhòng Tư pháp huyện và đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị, trình độ, năng lựccán bộ, Phòng Tư pháp huyện Củ Chi được tổ chức thành các bộ phận gồm nhữngcông chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công táccủa Phòng.

Tùy theo quy mô hoạt động và tínhchất công việc và nhân sự cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện có thểbố trí cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệmcác lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ chức danh, nhiệm vụ, khốilượng công việc, tính chất và đặc điểm công tác tại huyện Củ Chi, Ủy ban nhândân huyện phân bổ biên chế Phòng Tư pháp huyện Củ Chi cho phù hợp, đảm bảo thựchiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Tưpháp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng chỉ tiêubiên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Củ Chi hàngnăm.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hànhcác hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công,trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộclĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởngphòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉtrình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòngkhác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biệnpháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trựctiếp yêu cầu cán bộ, công chức giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyềncủa Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ, công chức đó phảibáo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế đ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giaoban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phbiếnkế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng,các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc,bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ,công chức một lần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phậncó lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức vàcá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị;nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêucầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Tư pháp:

Phòng Tư pháp huyện chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp Thành phố, thựchiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc SởTư pháp.

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện CủChi:

Phòng Tư pháp huyện chịu sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về toàn bộ công tác theo chức năng,nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từChủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phụ trách khối và phảithường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về những mặt công tác đã đượcphân công;

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy bannhân dân huyện về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giảiquyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với các cơ quan chuyên mônkhác thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Thực hiện mối quan hệ hp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ, dướisự điều hành chung của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụchính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợp Phòng Tư pháphuyện chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nht trí với ý kiếncủa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tư pháp huyện tập hợpcác ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hộicủa huyện:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namhuyện, các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể và cáctổ chức xã hội của huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng củaPhòng Tư pháp huyện, Trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy bannhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn:

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiệnđể Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung quản lý nhà nướcliên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Hướng dẫn công chức các xã, thịtrấn về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căncứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng,nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh công chức của Phòng phùhợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này,trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định để thi hành.

Điều 9. TrưởngPhòng Tư pháp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhândân huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháphuyện sau khi được Ủy ban nhân dân huyện quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Trưởng phòngđề xuất trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổiQuy chế cho phù hợp sau khi trao đổi thống nhất vớiTrưởngPhòng Nội vụ huyện./.