ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ VÀ TỶ LỆPHẦN TRĂM (%) SỐ THỰC THU ĐỂ LẠI CHO CÔNG TÁC THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAICHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 16/TT-STC ngày 31/01/2013;

Sau khi thống nhất ý kiến vớiThường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 31/HĐND-VP ngày 23/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy địnhtạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm (%)số thực thu được để lại cho công tác thu trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Về đối tượng chịu phí: Xe mô tôhai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (không bao gồm xe máy điện).

2. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhânsở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi là chủ phương tiện) quyđịnh tại Khoản 1 Điều này là người nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Về mức thu phí:

3.1. Đối với xe mô tô có dung tíchxi lanh đến 100 cm3

3.1.1. Đối với chủ phương tiện trênđịa bàn thuộc phường, thị trấn: Mức thu 70.000 đồng/xe/năm.

3.1.2. Đối với chủ phương tiện trênđịa bàn thuộc xã: Mức thu 50.000 đồng/xe/năm.

3.2. Đối với xe mô tô có dung tíchxi lanh trên 100 cm3.

3.2.1. Đối với chủ phương tiện trênđịa bàn thuộc phường, thị trấn: Mức thu 120.000 đồng/xe/năm.

3.2.2. Đối với chủ phương tiện trênđịa bàn thuộc xã: Mức thu 105.000 đồng/xe/năm.

4. Các trường hợp miễn phí: Xe môtô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộnghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

5. Phương thức thu phí: Giao UBNDxã, phường, thị trấn (cơ quan thu phí) tổ chức thu phí đối với xe mô tô của chủphương tiện thuộc địa bàn quản lý.

6. Về tỷ lệ phần trăm (%) để lạicho cơ quan thu phí để chi cho công tác thu phí:

6.1. Đối với cơ quan thu là UBNDphường, thị trấn: 10%/tổng số phí thu được.

6.2. Đối với cơ quan thu là UBNDxã: 20%/tổng số phí thu được.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các nội dung quy định tại Điều 1Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Giao thông - Vận tải hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quantriển khai tổ chức thực hiện.

Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các cơquan thu quản lý và sử dụng ấn chỉ, biên lai thu phí theo đúng trình tự phápluật quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm in ấn mẫu tờ khai thu phí xe mô tô và chỉ đạo tổ dân phố(thôn, bản) hướng dẫn các chủ phương tiện kê khai phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo mẫu quy định tại Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không quy địnhtại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTCngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Tài chính; (b/c)
- TT. Tỉnh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh;(b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh, website tỉnh;
- VP. UBND: LĐ, CV các khối;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử