ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồngnhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận,phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm khôngtổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyềnhạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện,quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đàotạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộcTrung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về thành lập Phòng Giáo dụcvà Đào tạo huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trìnhsố 146/TTr-NV ngày 14 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 07 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ vềbổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânhuyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ thành phố;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- LĐVP-TH (Th);
- Tổ TNHTHS, Tổ TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Sơn

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnCần Giờ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng thammưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáodục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo;tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vậtchất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng,chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnCần Giờ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện;đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dụcvà Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫnthực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thànhphố về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị,quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hànhchính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới cáctrường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ,trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọichung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàntheo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo các quyết địnhthành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối vớicác cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sởgiáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhânnước ngoài): trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non,trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộcthẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiệncác văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ởđịa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quancó thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triểngiáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tinvề giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt độnggiáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 2Điều 2 Quy chế này.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiệnmục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạtđộng giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấpvăn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủyban nhân dân huyện.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chứcthực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộcthẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinhnghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiếncủa địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xâydựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng vềgiáo dục trên địa bàn huyện.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướngdẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vịtrí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việclàm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợpđồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với côngchức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhândân huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận Hội đồngquản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sởgiáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theoquy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dụcxây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dụchàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi đượccơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xácđịnh, cân đối ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương,trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngânsách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sởgiáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Phối hợp Phòng Nội vụ, PhòngTài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, thanh tra thực hiệnviệc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩmquyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Thực hiện cải cách hành chính,công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanhtra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáodục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê,thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạtđộng giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Ủy bannhân dân huyện.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơsở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện;thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo có 01Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng Phòng chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của PhòngGiáo dục và Đào tạo.

b) Các Phó Trưởng Phòng chịu tráchnhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnquyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ quy định hiện hành của Nhànước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp PhòngNội vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình Ủy bannhân dân huyện phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của PhòngGiáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thựchiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Bộ máy

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ,Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức đượcphân công đảm nhận các chức danh công việc như sau:

- Bộ phận quản lý ngành học mầmnon.

- Bộ phận quản lý bậc tiểu học vàchuyên biệt.

- Bộ phận quản lý bậc trung học cơsở và các đơn vị trực thuộc.

- Bộ phận chỉ đạo nghiệp vụ vàthanh tra giáo dục.

- Bộ phận tổ chức cán bộ, pháp chế.

- Bộ phận hành chính - tổng hợp -kế hoạch - văn thư.

Căn cứ khối lượng công việc vàtình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt công tác được cụ thể hóa thànhnhững nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần việc cụ thể, rõ ràng để xác địnhchức danh của cán bộ công chức và số lượng biên chế cho phù hợp.

Phụ trách từng việc do lãnh đạoPhòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùytheo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng Phòng quy định.

Điều 6. Các cơ sở giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịutrách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáodục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cánhân nước ngoài): trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầmnon, trường chuyên biệt, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện,Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chếđộ làm việc

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo làmviệc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạtđộng của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng Phòng phụtrách những lĩnh vực công tác được Trưởng Phòng phân công, trực tiếp giải quyếtcác công việc phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Khi giải quyết công việc thuộclĩnh vực phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng Phòngkhác, Phó Trưởng Phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trìnhTrưởng Phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng Phòng kháchoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện phápgiải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng Phòngtrực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vithẩm quyền của Phó Trưởng Phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phảibáo cáo cho Phó Trưởng Phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 8. Chế độ sinh hoạt, hộihọp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họpgiao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch côngtác cho tuần sau.

2. Theo định kỳ trên, các bộ phậnhọp với Phó Trưởng Phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phươnghướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng, tổ chức họp toàn thểcơ quan một lần; tùy theo tình hình công tác có thể tổ chức họp đột xuất để đảmbảo hoàn thành công việc được giao.

4. Mỗi thành viên trong từng bộphận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các cơ sở củaPhòng (các tổ chức và cá nhân có liên quan) phải nêu cụ thể trong lịch công táchàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịpthời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt độngchuyên môn của Phòng.

Điều 9. Các mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo chịusự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ côngtác giáo dục và đào tạo, Trưởng Phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung côngtác từ Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch phụ trách) và phải thường xuyên báo cáo vớiỦy ban nhân dân huyện về những mặt công tác đã được phân công.

b) Theo định kỳ phải báo cáo Ủyban nhân dân huyện về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện phápchuyên môn trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạothành phố:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sựhướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thànhphố, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêucầu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

3. Đối với các cơ quan chuyên mônkhác thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tácvà phối hợp trên cơ sở bình đẳng, để thực hiện chức năng theo quy định, dưới sựđiều hành chung của Ủy ban nhân dân huyện nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụchính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợpPhòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhấttrí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng Giáodục và Đào tạo chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện xem xét, quyết định.

b) Trước khi trình các văn bản, đềán cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phảichủ động liên hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề cóliên quan đến các cơ quan đó.

4. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thịtrấn:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thựchiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi địaphương theo quy định của Nhà nước.

b) Thực hiện chế độ kiểm trachuyên ngành theo chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo và khi Ủy ban nhândân huyện yêu cầu.

c) Cung cấp cho xã, thị trấn cáctài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tạiđịa phương.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổquốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội củahuyện:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hộicủa huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng Giáo dụcvà Đào tạo, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy bannhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệmcụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, quyền hạn, tráchnhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợpvới đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế để triểnkhai thực hiện.

Điều 11. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện quy chếnày. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thìnghiên cứu đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giảiquyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp sau khi có sự thỏa thuận củaTrưởng phòng Nội vụ./.