ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của y ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kim tra, xử lý, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật và t chức, quản lý cộng tác viên kim tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình s 1873/TTr-NV ngày 09 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số 240/BC-TP ngày 18 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 13470/2008/QĐ- UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân.

2. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 của y ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQVN và các TCCTXH quận;
- Khối Nội chính; các CQCM, ĐVSN thuộc quận;
- Lưu: VT, NV(01b).H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh