ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo Tờ trình số 289/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài chính về việc Quy định về tài sản có giá tr lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3564/STP-XDKTVB ngày 23 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 3931/STP-XDKTVB ngày 14 tháng 11 năm 2018; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nng (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Giá trị tài sản lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2019.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - B Tư Pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- TT T
U, TT HĐND thành phố;
-
UB MTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Báo Đà N
ng, Báo Công an TPĐN;
- Đài Phát thanh - Truyền hình ĐN;
- Cổng TTĐT thành phố ĐN;
- VP UBND TPĐN: P.KT;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ