ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1175/TTr-SYT ngày 29 tháng 8 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 766/TTr- SNV ngày 26 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hưng Yên vào Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Thí điểm giải thể Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung; chuyển chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các vấn đề khác có liên quan của Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung về Trung tâm Y tế thành phố đảm nhiệm, quản lý.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục liên quan ở tuyến tỉnh, Trung ương; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương; cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và thực hiện chức năng về công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trên địa bàn phường Lê Lợi, phường Quang Trung; thực hiện các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại đường Trưng Nhị, thành phố Hưng

Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, y tế thôn và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, xí nghiệp trên địa bàn thành phố.

9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, nhân viên y tế trường học và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Lê Lợi, phường Quang Trung.

15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

16. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc; cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Trung tâm. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các chức danh lãnh đạo Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

2. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm gồm:

a) Văn phòng (bao gồm cả nhiệm vụ tổ chức, hành chính, quản trị, kế toán, tài vụ);

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

c) Phòng Điều dưỡng;

d) Phòng Dân số.

3. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm gồm:

a) Khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng;

b) Khoa Y tế công cộng;

c) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

d) Khoa Hồi sức cấp cứu - Nội - Nhi;

đ) Khoa Ngoại và liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng);

e) Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

g) Khoa Dược - Vật tư y tế (bao gồm cả nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn).

h) Khoa Truyền nhiễm.

Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng (Trưởng khoa), không quá 02 Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng, khoa có từ 05 đến 09 biên chế được bố trí 01 Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa); phòng, khoa có từ 10 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng (Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng (Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) thuộc Trung tâm do cấp có thẩm quyền quy định.

4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm:

a) Trạm y tế xã, phường là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và công tác y tế trường học trên địa bàn xã, phường theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

b) Thực hiện thí điểm giải thể Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung; chuyển chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các vấn đề khác có liên quan của Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung về Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên đảm nhiệm, quản lý.

5. Số lượng người làm việc của Trung tâm:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, xác định số lượng người làm việc của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm:

a) Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của Trung tâm, bảo đảm phù hợp với kế hoạch và điều kiện thực tế của Trung tâm và theo đúng quy định về mức độ tự chủ, giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, lộ trình, thời gian thực hiện, báo cáo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa, các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hưng Yên, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung, sau khi tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên và giải thể Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

2. Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên được tổ chức lại chưa có số liệu theo các tiêu chuẩn về xếp hạng Trung tâm, tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm là hạng III theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp lại hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Sau khi Trung tâm hoạt động ổn định hoặc có quy định mới của Trung ương, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm theo quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hưng Yên, Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung rà soát, thống kê chi tiết, cụ thể, chính xác hiện trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp), viên chức, lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (nếu có), không bao gồm lao động hợp đồng khác; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai, các công trình nhà làm việc, nhà điều trị và các công trình xây dựng khác; chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư (nếu có), hồ sơ, tài liệu, sổ sách và các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hưng Yên, Trạm Y tế phường Lê Lợi, Trạm Y tế phường Quang Trung để phục vụ công tác bàn giao.

b) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển nguyên trạng số lượng người làm việc của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hưng Yên, Trạm Y tế phường Lê Lợi và Trạm Y tế phường Quang Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2018 về Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên quản lý theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật (có biên bản bàn giao và tài liệu liên quan kèm theo).

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, cân đối, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động, kinh phí, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm để Trung tâm đi vào hoạt động thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mới được giao theo quy định; kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo quy định.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm theo quy định; ban hành quyết định phê duyệt Quy chế làm việc của Trung tâm, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, viên chức và người lao động của Trung tâm; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới nội quy, quy chế và các quy định nội bộ khác của Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm và các quy định của pháp luật có liên quan.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tự chủ tài chính và lộ trình thực hiện của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP , Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Giao Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kho bạc nhà nước Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Trung tâm trong quá trình thực hiện sáp nhập, tổ chức lại; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm tổ chức và hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ mới được giao theo quy định.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án giải quyết, sắp xếp, kiện toàn cơ sở vật chất, tài sản, trụ sở làm việc và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo hướng tập trung tại 01 cơ sở (trong đó có phương án xử lý, chuyển giao cơ sở vật chất, trụ sở làm việc dôi dư cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bãi bỏ Khoản c Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; bãi bỏ các quy định, văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng