HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 4-HĐBT NGÀY 11-1-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA CÁC HUYỆN SÔNG MÃ VÀ MỘC CHÂU THUỘC TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La như sau:

1. Huyện Sông Mã:

Chia xã Púng Bánh thành hai xã lấy tên là xã Púng Bánh và xã Sam Kha.

a) Xã Púng Bánh có diện tích tự nhiên 15.339 hécta với 3.699 nhân khẩu.

Địa giới xã Púng Bánh ở phía đông giáp các xã Huổi Một và Sốp Cộp; phía tây giáp xã Sam Kha; phía nam giáp xã Dồm Cang; phía bắc giáp xã Nặm Mần.

b) Xã Sam Kha có diện tích tự nhiên 14.746 hécta với 1.300 nhân khẩu.

Địa giới xã Sam Kha ở phía đông giáp xã Púng Bánh; phía tây giáp tỉnh Lai Châu; phía nam giáp xã Mường Lèo; phía bắc giáp xã Đứa Mòn.

2. Huyện Mộc Châu.

Chia xã Loóng Luông thành hai xã lấy tên là xã Loóng Luông và xã Văn Hồ.

a) Xã Loóng Luông có diện tích tự nhiên 6.456 hécta với 2.305 nhân khẩu.

Địa giới xã Loóng Luông ở phía đông giáp xã Chiềng Yên; phía tây giáp xã Văn Hồ; phía nam giáp xã Xuân Nha; phía bắc giáp xã Chiềng Khoa.

b) Xã Văn Hồ có diện tích tự nhiên 7.999 hécta với 2.190 nhân khẩu.

Địa giới xã Văn Hồ ở phía đông giáp xã Loóng Luông; phía tây giáp xã Mường Sang; phía nam giáp xã Xuân Nha; phía bắc giáp xã Chiềng Khoa.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)