THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 04-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ năm 1995

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 23 tháng 10 năm 1993 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong hai năm 1994-1995;

Để tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn 1995;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1995 gồm các đồng chí:

1. Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Trưởng ban

2. Hà Học Hợi, Phó trưởng Ban Tư tưởng văn hoá Trương ương Đảng, Phó ban

3. Đặng Vũ Hiệp, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phó ban

4. Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin, Phó ban

5. Đinh Hạnh, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó ban

6. Nguyễn Tôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

7. Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

8. Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

9. Trịnh Tố Tâm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

10. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

11. Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

13. Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

14. Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

15. Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

16. Tổng cục phó Tổng cục Thể dục Thể thao.

Điều 2.- Ban Tổ chức lễ kỷ niệm có nhiệm vụ dự thảo đề án tổ chức các ngày lễ kỷ niệm năm 1995 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm này trong phạm vi toàn quốc, trực tiếp tổ chức thực hiện lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt