quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0468/2003/QĐ-BTM
NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3
QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN
CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐàI THEO HIỆP ĐỊNH
VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐàI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 651/TTg ngày 10/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốcgia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN;

Căn cứ Công văn số 356/VPUB ngày 22/01/1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứngnhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấpgiấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãitheo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) banhành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 và Quyết định bổsung số 078/1998/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Bộ Thương mại như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1. Hướng dẫn khai chứng nhận mẫu D

* Nhóm 4:

a. Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh

Số 29 Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các quy định khác của Quy chếnói trên chưa được sửa đổi hoặc đã được sửa đổi, bổ sung tại các quyết địnhkhác và không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.