Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0478/2002/QĐ-BTM
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3
QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂHƯỞNG CÁC ƯU ĐàI THEO HIỆP ĐỊNH
VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐàI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của Bộ Thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 651/TTg ngày 10/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốcgia Điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN;

- Căn cứ Công văn số 356/VPUB ngày 22/01/1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứngnhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Xuất nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấpgiấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãitheo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) banhành kèm theo Quyết định số 416 TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 và Quyết định bổsung số 078/1998/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Bộ Thương mại như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1 - Hướng dẫn khai chứng nhận mẫu D

* Nhóm 4:

a/ Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh

Số 20 Ban quản lý các khu côngnghiệp Tây Ninh

b/ Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Định

Số 21 Ban quản lý các khu côngnghiệp Bình Định

c/ Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

Số 22 Ban quản lý các khu côngnghiệp Thái Nguyên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ký.

Điều 3: Các quy định khác của Quy chế nói trên chưa được sửađổi hoặc đã được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định khác và không được sửađổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.