BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 05/2004/QĐ-BGD &ĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD &ĐT ngày 18/12/1998;Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 10/12/1999 và Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế thichọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông” ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999 và Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐTngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Thay cụm từ “Vụ Trung học phổ thông” bằng cụm từ “Cục Khảothí và Kiểm định chất lượng giáo dục” trong Điều 21 (điểm b), Điều 22 (khoản2).

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Số lượng nhiều nhất cho mỗi đội tuyển

- Có 8 (tám) thí sinh/môn/đơn vị dự thi.

- Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An vàcác trường đại học, mỗi đội tuyển có 10 (mười) thí sinh.

- Riêng các đội tuyển Toán, Vật lý, Tin học của Đại học Khoa họctự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và đội tuyển Tin học của Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh có 15 (mười lăm) thí sinh / đội tuyển.”

3. Điểm a khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Hội đồng coi thi tỉnh (thành phố)

- Chủ tịch: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo của đơn vị dự thikhác.

- 2 Phó Chủ tịch: 1 là Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnhsở tại và 1 là Trưởng hay Phó trưởng phòng Khảo thí hoặc Trưởng hay Phó trưởngphòng Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Hiệu trưởng trườngtrung học phổ thông thuộc tỉnh khác.

- 2 thư ký: 1 là chuyên viên Phòng Khảo thí hoặc Phòng Trung họcphổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh sở tại và 1 là chuyên viên PhòngKhảo thí hoặc Phòng Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh khác.

- Các giám thị là cán bộ, giáo viên ở trường trung học phổthông, giáo viên ở khối lớp trung học phổ thông chuyên của trường đại học thuộctỉnh khác. Mỗi phòng thi có 3 giám thị (giám thị số 1 và giám thị số 2 coi bêntrong phòng thi, giám thị số 3 coi bên ngoài phòng thi).

- Việc điều động Lãnh đạo, thư ký và giám thị coi thi giữa SởGiáo dục và Đào tạo, trường đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộcBộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.”

4. Điểm b khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b. Thành phần của Hội đồng:

- Chủ tịch: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục.

- Các Phó chủ tịch: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục.

- Các thư ký: Chuyên viên của Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục.

- Các ủy viên soạn thảo đề thi: được chọn trong số các chuyêngia khoa học, chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên có uy tín khoa học ở cáccơ quan và trường đại học”

5. Khoản 2 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thành phần của Hội đồng

- Chủ tịch: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục.

- Các Phó Chủ tịch: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục.

- Các thư ký: Chuyên viên của Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục.

- Các ủy viên chấm thi: được chọn trong số các chuyên gia khoahọc, chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên có uy tín khoa học ở các trường đạihọc và các cơ quan giáo dục Trung ương và địa phương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộcBộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốcĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường đại học có cáckhối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nộitrú trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Minh Hiển