ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 05/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Điều 16, Chương III, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ;
Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại cuộc họp ngày 13 tháng 01 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, gồm các Ông, Bà có tên sau :

1. Ông Võ Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ;

2. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ;

3. Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ;

4. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ;

5. Bà Đồng Thị ánh, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố ;

6. Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ ;

7. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

8. Thượng tọa Thích Giác Toàn, Phó Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo ;

9. Ông Lê Giáo, Ủy viên Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố ;

10. Ông Phan Xuân Biên, Phó Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Thành Ủy.

11. Thiếu Tướng Phan Khắc Hy, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố ;

12. Bà Hà Thị Là, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ;

13. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ;

14. Ông Đoàn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ;

15. Ông Dương Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật thành phố ;

16. Ông Lê Hữu Thành, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật thành phố ;

17. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin ;

18. Bà Dao Nhiễu Linh, Phó Trưởng Ban công tác người Hoa thành phố.

Điều 2.- Hội đồng bầu cử bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký theo Luật định.

Điều 3.- Hội đồng bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 16, Chương III, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Thủ tướng Chính phủ
- Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Hg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải