ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 05/2004/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

___________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tách Bảo tàng Điện Biên Phủ

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách Bảo tàng Điện Biên Phủ trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên để thành lập Bảo tàng Dân tộc tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

1. Bảo tàng Dân tộc tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

2. Bảo tàng gồm: Giám đốc, từ 01- 02 phó giám đốc, giúp việc cho Giám đốc và Phó Giám đốc là các tổ nghiệp vụ.

3. Biên chế của 02 Bảo tàng do UBND tỉnh giao, trên cơ sở Đề án của đơn vị được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 2.Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thông tin và tình hình thực tế của tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Quy chế hoạt động và chỉ đạo đơn vị xây dựng Đề án áp dụng chế độ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBNĐ các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh