BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW

ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/06/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26 tháng 03 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Đảng uỷ cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ trực tiếp thực hiện và Lãnh đạo các thành viên tổ chức thực hiện tích cực chương trình này.

Điều 4. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chương trình này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Tạ Quang Ngọc