ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số: 05/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 01 tháng 3 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý  thực hiện D án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La

_______________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về thuần lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 70/2004/TT-BTC ngày 14/7/2004 của Bộ Tài chính về việc quản lý và thanh toán vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 60/2004/QĐ-UBND ngày 7/9/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo di dân TĐC thuỷ điện sơn La;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý thực hiện dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên BCĐ di dân tái định TĐC thuỷ điện Sơn La của tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh