UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤUTỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND,UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.

Theo đề nghị củaChánh Văn phòng UBND tỉnh tại tờ trình số 147/TT-VP ngày 11/10/2005 và Giám đốcSở Nội vụ tại tờ trình số 209/TT-SNV ngày 28/11/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Văn phòng UBND tỉnh làcơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh trong chỉđạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; phối hợp các hoạt động chung của cácsở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹthuật cho hoạt động của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh cótư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nướctheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trình UBND tỉnh chương trình làm việc, kế hoạch công táchàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra cácsở, UBND các huyện, thị xã thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBNDtỉnh và Chủ tịch BND tỉnh sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tracông tác phối hợp giữa các sở, UBND các huyện, thị xã theo quy định của phápluật.

2.2. Thu thập, xử lýthông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành củaUBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tácthông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

2.3. Trình UBND tỉnhquy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình dự án thuộc phạm viquản lý của Văn phòng UBND tỉnh.

2.4. Chủ trì soạn thảocác đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đônđốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã soạn thảo, chuẩn bị các đề án đượcphân công phụ trách.

2.5. Có ý kiến thẩmtra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các sở, UBND các huyện, thị xãtrước khi trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.6. Chủ trì, phối hợpvới Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩnchức danh Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng các sở; Chánh Văn phòng, PhóChánh văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

2.7. Giúp UBND tỉnh vàChủ tịch UBND tỉnh trong mối quan hệ phối hợp công tác với tỉnh ủy, Thường trựcTỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể nhân dântỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóngtrên địa bàn tỉnh.

2.8. Tổ chức công bố,truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh; các văn bản quy phạm phápluật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND tỉnh phối hợp vớicác cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đótại các Sở, UBND huyện, thị xã.

2.9. Quản lý thốngnhất việc ban hành văn bản của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; công tác vănthư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính nhà nước của UBND tỉnh.

2.10. Thực hiện việccông bố các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo tỉnh, trực tiếp quản lýviệc xuất bản và phát hành công báo tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.11. Trình UBND tỉnhchương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nướcthuộc phạm vi của Văn phòng UBND tỉnh.

2.12. Hướng dẫn vănphòng các Sở, văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã về nghiệp vụ hành chính, vănthư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của phápluật.

2.13. Giải quyết khiếunại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trongphạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh.

2.14. Tổ chức cácphiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND tỉnh và Chủ tịchUBND tỉnh; bảo đảm điều kiện hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cáctổ chức có liên quan theo quy định của UBND tỉnh.

2.15. Xây dựng quyhoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

2.16. Quản lý tổ chứcbộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chấtkỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBNDtỉnh.

2.17. Thực hiện cơ chế“một cửa” và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo gồm:Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng và Phóchánh văn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷluật theo quy định hiện hành.

3.2. Các phòng chuyênmôn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp 1

- Phòng Tổng hợp 1

- Phòng Ngoại vụ

- Phòng Tổ chức - Hànhchính (bao gồm các công tác văn thư)

- Phòng Quản trị - Tàivụ (bao gồm các đội xe và Nhà công vụ)

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệpvụ trực thuộc quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc củaVăn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3.3. Các đơn vị sựnghiệp:

- Trung tâm Lưu trữ -tin học

Giao Chánh Văn phòngUBND tỉnh chủ trì và phối hợp với các sở có liên quan xây dựng đề án tách Trungtâm Lưu trữ - Tin học thành Trung tâm Lưu trữ và Trung tâm tin học trình UBNDtỉnh quyết định. Giao Trung tâm tin học trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, viênchức làm nhiệm vụ tin học ở các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã theo Đề án112 của Chính phủ.

- Phòng Công báo: Khicó nhu cầu và đủ điều kiện, giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành có liên quan xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyếtđịnh.

3.4. Biên chế.

Biên chế của Văn phòngUBND tỉnh giao biên chế tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận.

Giao Chánh Văn phòngbố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng đảm bảo phù hợp vớichức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức của Nhà nước theo quy định củaPháp luật.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày06/02/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn văn phòng UBND tỉnh và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácsở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủtrưởng các cơ quan có liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệmthi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách