ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNGPHÒNG HỘ ĐĂK ANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân, ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11-01-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quyđịnh quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lýrừng phòng hộ Đăk Ang, (Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 21-12-2005);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tổchức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Giám đốc SởNN-PTNT; Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi và TrưởngBan quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN-PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3;
- HĐND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK ANG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND , ngày 27/01/2006 của Ủy bannhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẮKANG.

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban quản lý rừng phònghộ Đăk Ang: Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang là đơn vị sự nghiệp kinh tế cóthu, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyênmôn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnhKon Tum.

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang cótư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Ban quản lý rừngphòng hộ Đăk Ang đóng tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Angquản lý 11 tiểu khu, gồm: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154thuộc địa bàn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích tựnhiên 13.810 ha (trong đó: Diện tích quy hoạch phòng hộ: 8.287 ha, diện tíchquy hoạch sản xuất 5.523 ha).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý rừng phònghộ Đăk Ang;

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnhvề quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng phòng hộ theo đúng các quy địnhcủa pháp luật;

2. Căn cứ vào dự án đầu tư xây dựngvà phát triển rừng phòng hộ được phê duyệt, Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựngkế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thựchiện;

3. Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước,phối hợp với UBND các cấp và cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức thựchiện kế hoạch giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xâydựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định hiệnhành;

4. Được tổ chức sản xuất kinh doanhtrên đất rừng sản xuất xen kẽ trong khu rừng phòng hộ theo quy chế quản lý rừngsản xuất và kết hợp kinh doanh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng câycông nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tận thu lâm sản, khai thác sử dụngrừng theo quy định tại Điều 25 của quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phònghộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số08/2001/QĐ-TTg ngày 11-01-2001 của Thủ tướng Chính phủ;

5. Tuyên truyền giáo dục nhân dântrên địa bàn tham gia bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ;

6. Định kỳ báo cáo cơ quan có thẩmquyền về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ,xây dựng phát triển khu rừng phòng hộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác doUBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động của Banquản lý rừng phòng hộ Đăk Ang:

1. Tổ chức bộ máy của Ban quản lý:

a. Lãnh đạo Ban quản lý: Trưởng Ban,Phó Trưởng ban.

b. Cơ cấu giúp việc gồm có các Phòngchuyên môn:

- Phòng tổng hợp - hành chính.

- Phòng kỹ thuật lâm nghiệp và QLBVR.

Việc quy định nhiệm vụ cụ thể và bốtrí cán bộ, công chức, lao động cho từng Phòng do Trưởng Ban quy định trên cơsở chức năng, nhiệm vụ, số cán bộ, công chức, lao động được UBND tỉnh giao.

2. Kinh phí hoạt động của Ban quản lýrừng phòng hộ Đăk Ang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4.Trưởng Ban quản lý rừngphòng hộ Đăk Ang.

1. Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộĐăk Ang là thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và trước pháp luật về toàn bộ công tác được giao.

2. Trưởng Ban có nhiệm vụ và quyềnhạn sau:

- Căn cứ Quyết định thành lập Banquản lý rừng phòng hộ Đăk Ang của UBND tỉnh, xây dựng các đề án cụ thể và cácbiện pháp nghiệp vụ triển khai thực hiện.

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện cácnhiệm vụ quy định tại Điều 2, trong Quy định này đảm bảo kịp thời và đạt hiệuquả.

- Quản lý, sử dụng và chịu tráchnhiệm về hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức, lao động, tài chính, tài sản, vậttư, tài liệu,... của đơn vị theo đúng thẩm quyền.

- Thực hiện tốt chính sách chăm lođời sống vật chất và tinh thần; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ,công chức, lao động của cơ quan.

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và đơnvị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành một sốvăn bản hướng dẫn thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước về lĩnh vựcđược giao theo đúng thẩm quyền quy định. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyênmôn nghiệp vụ về các hoạt động trên khu rừng phòng hộ theo quy định và thẩmquyền được giao.

- Ủy quyền cho Phó Trưởng ban giảiquyết các công việc của cơ quan khi Trưởng Ban vắng mặt.

Điều 5. Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang.

1. Giúp việc cho Trưởng Ban, chịutrách nhiệm trước Trưởng Ban về toàn bộ nội dung công việc thuộc lĩnh vực đượcTrưởng Ban phân công hoặc ủy quyền; tham gia ý kiến với Trưởng Ban về công việcchung của cơ quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khiTrưởng Ban đi vắng ủy quyền.

3. Được chủ tài khoản ủy quyền đăngký chữ ký tại Kho bạc Nhà nước.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆCVÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc.

1. Xây dựng chương trình kế hoạchcông tác:

Trên cơ sở đường lối, chỉ thị, Nghịquyết và chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; chương trình công tác củaHĐND, UBND tỉnh, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang: tiến hành xây dựng chươngtrình, kế hoạch công tác từng thời kỳ làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệmvụ được giao.

2. Thời gian giải quyết công việc.

- Những công việc thuộc chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, nếu pháp luật đã quy định thời gian giải quyết,thì phải giải quyết xong trong thời gian đó; nếu pháp luật không quy định thờigian giải quyết, thì trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơhợp lệ, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng Ban phụ trách lĩnh vực được phân công, hoặcđược ủy quyền) phải giải quyết xong và trả lời cho đương sự. Trường hợp chưagiải quyết hoặc không giải quyết được phải có văn bản trả lời để đương sự biếtrõ lý do.

- Những vấn đề thuộc thẩm quvền giảiquyết của UBND tỉnh thì Trưởng ban phải có văn bản trình UBND tỉnh quyết địnhtheo quy chế làm việc của UBND tỉnh. Nếu công việc liên quan đến nhiều ngành,nhiều cấp thì Trưởng ban phải chủ trì và trao đổi thống nhất bằng văn bản trướckhi trình UBND tỉnh quyết định.

3. Chế độ soạn thảo, trình ký và banhành văn bản:

Việc soạn thảo văn bản thực hiện đúngquy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bản phải rõ ràng, cụ thể và khôngđược trái với quy định của pháp luật; ban hành văn bản phải đến đúng đối tượngthi hành trong văn bản.

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyềncủa UBND tỉnh, khi trình ký Trưởng ban phải duyệt nội dung, thể thức và ký tắt.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trình ký chính thức.

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyềncủa Trưởng ban: Việc ký và ban hành văn bản do Trưởng ban chịu trách nhiệm vềnội dung và thể thức văn bản.

4. Chế độ thông tin báo cáo.

Hàng tháng, quý, 6 tháng, cả nămTrưởng ban thực hiện báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ với UBND tỉnh, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng thời gian quy định.

- Khi đi công tác ngoài tỉnh, Trưởngban phải xin phép UBND tỉnh.

- Khi có vấn đề đột xuất nảy sinhvượt quá thẩm quyền thì Trưởng ban phải báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

5. Công tác lưu trữ.

Việc lưu trữ phải tiến hành thườngxuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Mối quan hệ công tác.

1. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk AngChịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk AngChịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

3. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Angchịu sự kiểm tra, thanh tra của Chi cục Kiểm lâm về việc chấp hành pháp luậtbảo vệ và phát triển rừng đối với khu rừng phòng hộ được giao.

4. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk AngPhối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương để giải quyết côngviệc liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong khu rừngphòng hộ được giao.

Chương III

KHEN THƯỞNG - KỶLUẬT.

Điều 8. Cán bộ, công chức, lao động thuộc Ban hoàn thànhtốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước vàbản Quy định này thì được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Điều 9. Người không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặcvi phạm pháp luật, vi phạm Quy định này tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷluật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH.

Điều 10. Căn cứ vào Quy định này và các văn bản có liênquan, Trưởng ban xây dựng, ban hành quy định nhiệm vụ cụ thể và lề lối làm việccủa các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban.

Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkAng có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc Trưởng Ban kịpthời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét thay đổi, bổ sung, sửa đổi./.