BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ - Mục C phần IX Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Thuỷ sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản), gồm có :

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Thi đua, tuyên truyền;

3. Phòng Hành chính, Tin học, Lưu trữ

4. Phòng Kế toán - Tài chính;

5. Phòng Quản trị bảo vệ;

6. Đội xe;

7. Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Bộ và Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Tạ Quang Ngọc