BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý

giai đoạn 2006 - 2010” thực hiện Chiến lược quốc gia

về dinh dưỡng giai đoạn 2001 – 2010

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/QĐ-TTg ngày 22/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001- 2010”;

Theo đề nghị của các Ông: Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo - Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006-2010”, là tài liệu chính thức sử dụng trong ngành y tế để phục vụ cho công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trong nhân dân.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo bãi bỏ quyết định số 1028/2002/QĐ-BYT ngày 27/3/2002 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "10 Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2001- 2005".

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Chí Liêm