THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 14 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦATRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UB-NCVX ngày 18 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa trực thuộc Ủy ban nhândân huyện Cần Giờ;
Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ Văn hóa -Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Vănhóa - Thông tin cấp huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện tại Tờ trình số 18/TT-TTVH ngày05 tháng 3 năm 2007 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyệnCần Giờ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Giám đốcTrung tâm Văn hóa huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đoàn Văn Thanh

QUY CHẾ

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CẦN GIỜ

(Banhành kèm theo Quyết định số: 052007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dânhuyện).

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng:

Trung tâm Văn hóa huyệnCần Giờ là đơn vị sự nghiệp; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy bannhân dân huyện và chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Văn hóa - Thôngtin thành phố.

Trung tâm Văn hóa huyệncó chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởngthụ văn hóa của nhân dân địa phương; tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụchính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác vănhóa - thông tin cơ sở; tổ chức các hoạt động dịch vụ công về văn hóa - thôngtin.

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyềnhạn:

Căn cứ chương trình pháttriển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện và kế hoạch hoạt động của Phòng Vănhóa Thông tin - Thể thao huyện, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạnvà tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Tổ chức các hoạt độngthông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện.

Tổ chức các hoạt độngvăn hóa văn nghệ, chiếu phim, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, đội nhómcâu lạc bộ, lớp năng khiếu, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khácphù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tổ chức liên hoan, hộithi, hội diễn văn nghệ quần chúng, giao lưu, lưu diễn, lễ hội truyền thống. Tổchức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công táccho những người làm công tác văn hóa thông tin ở xã, thị trấn theo kế hoạch củaPhòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

Biên tập,xuất bản và phát hành các bản tin thường kỳ, tổ chức quản lý thu và phát sóngtrên toàn huyện các chương trình thông tin tuyên truyền về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động đời sống chínhtrị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Biên soạn,xuất bản và phát hành các tài liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ chuyên môntheo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức cácdịch vụ văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn của đơnvị đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện theo đúng pháp luật quyđịnh.

Thực hiện báocáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân huyện,Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện và các cơ quan quản lý văn hóa, thôngtin theo quy định;

Quản lý tổchức, cán bộ công chức, tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của cấpcó thẩm quyền; được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao động theo quy địnhcủa pháp luật;

Thực hiện cácnhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thaohuyện giao.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3.Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Vănhóa do Giám đốc phụ trách và có các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Trungtâm Văn hóa làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

- Giám đốc:Là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnvề hoạt động của Trung tâm và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phó Giámđốc Thường trực: Là người giúp Giám đốc điều hành đơn vị, được Giám đốc ủy quyềntrực tiếp điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm khi Giám đốc vắngmặt. Phụ trách trực tiếp tổ chức nhân sự, hành chính quản trị và dịch vụ, thưviện, bảo tồn và quản lý di tích.

- Phó Giámđốc:Phụ trách trực tiếp bộ phận Bản tin - Đài truyền thanh.

- Phó Giámđốc: Phụ trách trực tiếp bộ phận văn hóa văn nghệ quần chúng, thông tin cổđộng.

Ban Giám đốcphải được đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa hay các chuyên ngành nghệ thuậtkhác, được bồi dưỡng về quản lý hành chính Nhà nước, có trình độ trung cấp Lýluận chính trị hoặc tương đương trở lên.

Điều4.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận nghiệp vụ:

Căn cứ vàochức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, Giám đốc chỉ đạo, sắp xếp cơ cấutổ chức bộ máy các bộ phận nghiệp vụ, xác định nhiệm vụ tương ứng với các chức danh,bố trí cán bộ, viên chức cho các tổ, bộ phận phù hợp với yêu cầu thực tế nhằmđảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao. Các cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm vớichức danh được phân công.

4.1. Bộphận văn hóa văn nghệ quần chúng:Có nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầuvà tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễhội truyền thống; xây dựng các loại hình nghệ thuật quần chúng, các đội nhóm sở thích câu lạc bộ, các lớp bồi dưỡngnăng khiếu, nghiệp vụ;

biên soạn, inấn tài liệu nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động phongtrào văn nghệ quần chúng cho ban ngành, đoàn thể và cơ sở xã, thị trấn; thựchiện các dịch vụ thu sự nghiệp theo yêu cầu của đơn vị; tổ chức hoạt động thư viện và thực hiện công tác bảo tồn, quảnlý di tích trên địa bàn huyện.

4.2. Bộphận Đài Truyền thanh - Bản tin Cần Giờ: Có nhiệm vụ thông tin,tuyên truyền vận động trên Đài truyền thanh và Bản tin Cần Giờ về các chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động đờisống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của Thành phố và Huyện. Theo dõi,kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn đảm bảo thường xuyên hoạt động của hệ thốngphát thanh từ huyện đến xã, thị trấn, ấp, khu phố; sửa chữa, duy tu, bảo dưỡnghệ thống Đài Truyền thanh và nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Cần Giờ; tổchức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ viên chức, cộng tác viên Đài truyền thanhvà biên tập tin ở các xã, thị trấn.

4.3.Đội thông tin cổ động: Có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tại chỗ vàlưu động về thông tin tuyên truyền và cổ động, triển lãm bằng các hình thức nhưpanô, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, xe hoa, xe loa, chiếu phim, văn nghệ…Biên soạn,in ấn tài liệu nghiệp vụ và tổ chức hướng dẫn thông tin cổ động cho tuyêntruyền viên cơ sở; thực hiện các dịch vụ công ích và thu sự nghiệp theo yêu cầucủa đơn vị.

4.4. Bộphận Thư viện:Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn,ngắn hạn của Thư viên và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan chủ quản phêduyệt; tổ chức phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tàiliệu Thư viện; Tổ chức các hình thức phục vụ, mở cửa Thư viên theo ngày giờnhất định phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dânđịa phương, không đặt ra các qui định làm hạn chế quyền sử dụng Thư viên củangười đọc; Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân,với đặc điểm và yêu cầu phát triển Kinh tế -Văn hoá- Xã hội của huyện;Tham giaxây dựng và phát triển mạnh lưới Thư viện, phòng đọc sách, hướng dẫn nghiệp vụcho các thư viện, phòng dọc sách trên địa bàn huyện.

4.5.Bộ phận hành chính quản trị - dịch vụ:Có nhiệm vụ quản trịhành chánh, văn thư lưu trữ, quản lý tài sản và cung ứng vật tư, trang thiết bịcho hoạt động của Trung tâm. Xây dựng kế hoạch tài chính, thanh quyết toán ngânsách thu chi; thực hiện thống kê, báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳtuần/tháng/quý/năm cho các cấp chủ quản của đơn vị. Khai thác, tổ chức thựchiện các dịch vụ và nguồn thu sự nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trungtâm và quy định của pháp luật.

Điều 5. Biên chế:

Biên chế của Trungtâm Văn hóa được Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định giao biên chế trong chỉ tiêusự nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Chương 3:

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Điều 6.Tài chính của Trung tâm:

1. Nguồntài chính:

1.1.Ngân sách Nhà nước cấp:

- Kinh phíđảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được giao.

- Kinh phíthực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

- Kinh phíđầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ phụcvụ hoạt động sự nghiệp theo kế hoạch năm.

1.2.Nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ:

- Thu sựnghiệp từ hoạt động nghiệp vụ (biểu diễn nghệ thuật, tổ chức Liên hoan - Hộidiễn, vui chơi giải trí, trang trí cổ động, triển lãm…).

- Các nguồnthu khác theo quy định của pháp luật như dịch vụ, tài trợ, quảng cáo…(nếu có).

2. Chi sựnghiệp:

- Lương, cáckhoản phụ cấp lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế … cho cán bộ, viên chức vàngười lao động của Trung tâm.

- Chi quản lýhành chính: vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tácphí…

- Chi hoạtđộng nghiệp vụ chuyên môn.

- Chi cáchoạt động có thu phí sự nghiệp.

- Chi đầu tưphát triển cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

- Các khoảnchi khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ chếquản lý tài chính:

Trung tâm Vănhóa huyện Cần Giờ thực hiện việc quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập và Thông tư số 71/ TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/ 2006/ NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Vănhóa huyện Cần Giờ có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính vàthực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước.

Điều 7.Mối quan hệ công tác:

1. Đối vớiỦy ban nhân dân huyện:

Trung tâm Vănhóa huyện Cần Giờ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dânhuyện; Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình, kế hoạch hoạt động định kỳ vàđột xuất cho Ủy ban nhân dân theo quy định, tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ủyban nhân dân huyện triệu tập. Thực hiện đúng chế độ báo cáo và chấp hành nghiêmcác quyết định của Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến Trung tâm Văn hóa.

2. Đối vớiBan Tuyên giáo Huyện ủy:

Giám đốcTrung tâm Văn hóa có trách nhiệm tiếp nhận sự chỉ đạo và định hướng tuyêntruyền của Ban Tuyên giáo, báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền vàkế hoạch tuyên truyền định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Đối vớiPhòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện:

Trung tâm Vănhóa huyện Cần Giờ chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Văn hóa Thông tin - Thểthao huyện.

4. Đối vớithiết chế văn hóa - thông tin các cấp:

Trung tâm Vănhóa huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các thiết chế văn hóa- thông tin của Sở Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa thành phố.

Trung tâm Vănhóa huyện thực hiện hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho hoạt động văn hóathông tin ở các xã, thị trấn; thực hiện quan hệ phối hợp công tác đối với cáccơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổchức thực hiện:

Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyệncó trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.

Trong quátrình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốcTrung tâm trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ huyện đề xuất Ủy ban nhân dânhuyện điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đoàn Văn Thanh