ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BÌNHĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16 tháng 6 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc lậpHội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Xét đề nghị của Trưởng banBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhBình Định.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố và các thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cótrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHVũ Hoàng Hà

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22/02/2007 của UBNDtỉnh)

Quy chế này quy định một sốđiều cơ bản về hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định.

Chương I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng là cơ quan tư vấncho UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Hội đồng cónhiệm vụ

1. Thực hiện sự phối hợpgiữa các cơ quan Đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội vàtổ chức nghề nghiệp trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, nhằm pháttriển phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả.

2. Tham mưu cho UBNDtỉnh kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua; xây dựng, nhân rộng điểnhình tiên tiến và các chế độ, chính sách, hình thức

thi đua khen thưởng.

3. Xét đề nghị cấp cóthẩm quyền khen thưởng các hình thức, tặng các danh hiệu thi đua.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

Điều 3. Thành phần Hộiđồng gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên được phân công phụ tráchcác mặt công tác như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng doChủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chung và lãnh đạo mọi hoạt độngcủa Hội đồng.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

a. Phó Chủ tịch thứ nhấtHội đồng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chủ trì các cuộchọp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và kiểm tra phong trào thiđua, công tác khen thưởng của các sở, ban, ngành, địa phương.

b. Phó Chủ tịch Hội đồnggiúp Chủ tịch Hội đồng tổng hợp tình hình các phong trào thi đua yêu nước, đềxuất các chủ trương chính sách, kế hoạch hành động và hướng dẫn, tổ chức thựchiện công tác thi đua, khen thưởng trong từng thời gian; chuẩn bị nội dungchương trình các kỳ họp của Hội đồng. Thực hiện việc phúc tra, kiểm tra, đônđốc công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành, các tổ chức chínhtrị, xã hội, các tổ chức nghề nghiệp; giải quyết những công việc hàng ngày củaHội đồng, dự trù kinh phí khen thưởng hàng năm. Thông báo thường xuyên các hoạtđộng của Hội đồng đến từng thành viên.

c. Mời Chủ tịch Ủy banMặt trận TQVN tỉnh tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm, chịu trách nhiệmchỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp Mặt trận, cáctổ chức xã hội và tổ chức nghề nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

d. Mời Phó Chủ tịch HĐNDtỉnh tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo phongtrào thi đua và công tác khen thưởng trong Hội đồng nhân dân 3 cấp (xã, phường,thị trấn, huyện, thành phố và cấp tỉnh).

3. Mời các sở, ban, ngànhsau đây tham gia ủy viên Hội đồng:

a. Trưởng ban Ban Tổchức Tỉnh ủy, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đua vàkhen thưởng trong hệ thống các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở và xác nhận kếtquả phân loại các tổ chức cơ sở Đảng để làm cơ sở cho việc xét kết quả thi đua,khen thưởng các đơn vị trong toàn tỉnh.

b. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng(Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi phong trào thi đua và công tác khenthưởng của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh để tổng hợp báo cáo Hộiđồng và Chủ tịch Hội đồng.

c. Chính ủy Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đua vàkhen thưởng trong hệ thống quân sự toàn tỉnh.

d. Phó Giám đốc Công antỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đua và khenthưởng trong hệ thống công an và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

đ. Phó Trưởng ban thườngtrực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo côngtác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

e. Phó Trưởng ban Thườngtrực Ban Dân vận Tỉnh ủy, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phongtrào thi đua, khen thưởng trong khối dân vận từ tỉnh đến cơ sở.

g. Chủ tịch Hội Nông dânViệt Nam tỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đuavà khen thưởng trong Hội Nông dân các cấp.

h. Bí thư Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạophong trào thi đua và khen thưởng trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vàcác tổ chức thanh thiếu niên, nhi đồng.

i. Chủ tịch Hội Liênhiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phongtrào thi đua và khen thưởng trong Hội Phụ nữ các cấp.

k. Chủ tịch Liên đoànLao động tỉnh, ủy viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đuavà khen thưởng trong khối công nhân viên chức và tổ chức công đoàn.

Điều 4. Các thành viêncủa Hội đồng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua và công táckhen thưởng thuộc phạm vi ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương mà mình phụtrách; tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng và thực hiện đúng chương trìnhhoạt động của Hội đồng đã đề ra. Trong trường hợp không thể tham dự, các thànhviên gửi văn bản phát biểu ý kiến của mình tới hội nghị.

Chương III

XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 5. Để khen thưởngđược kịp thời, chính xác bảo đảm đúng chính sách và Luật Thi đua - Khen thưởng,việc xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng được phân cấp như sau:

1. Giao Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các hình thức và danhhiệu thi đua:

a. Bằng khen của UBNDtỉnh.

b. Tập thể lao động xuấtsắc.

c. Cờ thi đua của UBNDtỉnh tặng đơn vị dẫn đầu ngành.

2. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh xét:

a. Cờ thi đua của Chínhphủ.

b. Cờ thi đua của UBNDtỉnh dẫn đầu cụm huyện, thành phố; khối sở, ban, ngành, đoàn thể, các Ban Đảngvà khối cơ quan, đơn vị Trung ương.

c. Chiến sĩ thi đua cấptỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

d. Bằng khen của Thủtướng Chính phủ.

đ. Huân, Huy chương cácloại.

e. Danh hiệu vinh dự nhànước được quy định tại Điều 58, Luật Thi đua - Khen thưởng, giải thưởng Hồ ChíMinh, giải thưởng nhà nước.

3. Sau khi Hội đồng xétthông qua danh sách khen thưởng, giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình lãnhđạo UBND tỉnh (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xét):

a. Cờ thi đua của UBNDtỉnh dẫn đầu cụm huyện, thành phố; khối sở, ban, ngành, đoàn thể và khối cơquan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

b. Chiến sĩ thi đua cấptỉnh.

c. Cờ thi đua của Chínhphủ.

d. Bằng khen của Thủtướng Chính phủ; Huy chương các loại.

4. Giao Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủyxét:

a. Chiến sĩ thi đua toànquốc.

b. Huân chương các loại.

c. Danh hiệu vinh dự nhànước được quy định tại Điều 58, Luật Thi đua - Khen thưởng; giải thưởng Hồ ChíMinh; giải thưởng nhà nước.

5. Hiệp y khen thưởng:

a. UBND tỉnh hiệp y:

- Cờ thi đua của Chính phủ.

- Bằng khen của Thủ tướng Chínhphủ.

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

b. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xét hiệp

y: Huân chương Lao động, Huânchương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Dũng cảm.

c. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét hiệp y:

- Huân chương Độc lập, Huânchương Quân công, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chươngĐại Đoàn kết Dân tộc, Huân chương Hữu nghị.

- Danh hiệu vinh dự nhà nướcđược quy định tại Điều 58, Luật Thi đua - Khen thưởng; giải thưởng Hồ Chí Minh;giải thưởng nhà nước.

Chương IV

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6. Hội đồng thựchiện nguyên tắc biểu quyết theo đa số (bỏ phiếu kín). Nếu có số phiếu ngangnhau thì số phiếu có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quyết định. Các ý kiến khácnhau của Hội đồng được báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền cao hơn trong việcxem xét.

Điều 7. Hội đồng sinhhoạt định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm phong trào thi đua, công tác khenthưởng và hoạt động của Hội đồng; xét khen thưởng và cho ý kiến giải quyết cáccông việc của Hội đồng.

Tài liệu, hồ sơ xét đề nghịkhen thưởng tại các kỳ họp phải được gửi trước đến tay từng thành viên Hội đồngchậm nhất là 3 ngày.

Trường hợp đột xuất, Hội đồngcó thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Hàng năm, Hội đồng kiểm điểmđánh giá phong trào thi đua trong tỉnh vào quý cuối năm và xem xét đề nghị cơquan có thẩm quyền xét khen thưởng.

Điều 8. Tùy theo yêu cầutình hình và nhiệm vụ thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng quyết định lấy ýkiến của từng thành viên Hội đồng qua trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản. Cácthành viên của Hội đồng nêu các kiến nghị, đóng góp ý kiến cho Hội đồng (quaBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Điều 9. Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm bảo đảm cácđiều kiện cho hoạt động của Hội đồng.

Chương V

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10. Để thực hiệnchức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của quy chế này, Hội đồng cóquyền hạn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ về côngtác thi đua, khen thưởng của các cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chứcxã hội, tổ chức nghề nghiệp.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởngcủa các cơ quan nhà nước, Mặt trận, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chứcnghề nghiệp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi phong trào thi đua, côngtác khen thưởng của đơn vị mình và thường xuyên báo cáo cho Hội đồng (qua BanThi đua - Khen thưởng tỉnh).

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các tổ chức, cánhân thực hiện tốt quy chế này được biểu dương khen thưởng; nếu vi phạm tuỳtheo mức độ sẽ bị phê bình, kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của nhànước.

Điều 12. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Hội đồng có tráchnhiệm thực hiện nghiêm quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề phát sinh, vướng mắc không phù hợp, Thường trực Hội đồng có tráchnhiệm tổng hợp báo cáo Hội đồng xem xét đề nghị UBND tỉnh sửa đổi kịp thời./.