ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 03 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC LÀM CĂN CỨ TÍNH VÀ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP,THUẾ NHÀ ĐẤT BẰNG TIỀN THAY THÓC NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh về Thuế nhà đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhvề Thuế nhà đất;
Căn cứ Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai tại Tờ trình số 134/TTr-CT ngày12/01/2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá thóc làm căncứ tính thuế và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 bằng tiền thay thóclà 2.500 đồng/kg (hai ngàn năm trăm đồng/một kilôgam).

Điều 2. Giá thóc làm căncứ tính thuế và thu thuế nhà đất năm 2010 bằng tiền thay thóc là 2.000 đồng/kg(hai ngàn đồng/một kilôgam).

Điều 3. Giao Cục trưởngCục Thuế Đồng Nai tổ chức phổ biến, chỉ đạo và thực hiện mức giá trên theo quyđịnh hiện hành.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tưpháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã LongKhánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc