UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHPHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH SA PA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006của UBND tỉnh về việc ban hành thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn Quốcgia Hoàng Liên và Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của UBND tỉnhLào Cai về việc ban hành thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh phí tham quandanh lam thắng cảnh Sa Pa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 15/TTr-STC ngày 30/01/2011 và Báo cáo thẩm định số 14/BC-STP ngày 27/01/2011 của Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phí tham quan danh lamthắng cảnh Sa Pa, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Bỏ tên gọi phí tham quan danh lam thắngcảnh Vườn Quốc gia Hoàng Liên, để gộp lại thống nhất thành phí tham quan danhlam thắng cảnh Sa Pa.

2. Điều chỉnh, bổ sung tên tuyến, điểm du lịch:

2.1. Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa;

2.2. Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa;

2.3. Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Thanh Phú- Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa;

2.4. Tuyến Trạm Tôn - Suối Vàng - Thác Tình Yêu -Trạm Tôn;

2.5. Tuyến Trạm Tôn - Rừng Già - Trạm Tôn;

2.6. Tuyến leo núi Phan Xi Păng;

2.7. Điểm tham quan Thác Bạc.

3. Mức thu:

Số TT

Tên tuyến, điểm du lịch

Đơn vị tính

Mức thu

Người lớn

(từ trên 16 tuổi)

Trẻ em

(từ 6 đến 16 tuổi)

1

Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa

Đồng/người/lần/tuyến

20.000

10.000

2

Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa

Đồng/người/lần/tuyến

20.000

10.000

3

Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa

Đồng/người/lần/tuyến

40.000

10.000

4

Trạm Tôn - Suối Vàng - Thác Tình Yêu - Trạm Tôn

Đồng/người/tuyến/lần

30.000

15.000

5

Tuyến Trạm Tôn - Rừng Già - Trạm Tôn

Đồng/người/lần/tuyến

30.000

Trẻ em dưới 16 tuổi không được tham gia

6

Leo núi Phan Xi Păng gồm 5 điểm tham quan: Rừng chè cổ thụ ở độ cao 2.000 m, Quần thể chim thú ở độ cao 2.200m, Rừng trúc lùn ở độ cao 3.000 m, Quần thể Vân sam ở độ cao 3.100 m, chinh phục đỉnh Phan Xi Păng.

Đồng/người/lần/tuyến

150.000

7

Điểm tham quan Thác Bạc

Đồng/người/lần

10.000

5.000

Điều 2. Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng

1. Đối tượng áp dụng: Khách du lịch tham quan danhlam thắng cảnh theo tuyến và điểm du lịch trên địa bàn Sa Pa; không áp dụng đốivới trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Đơn vị thu phí:

- UBND huyện Sa Pa tổ chức thu phí đối với các tuyếndu lịch nêu tại Điểm 2.1, 2.2, 2.3 và 2.7 Mục 2 Điều 1 Quyết định này;

- Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức thu phí đối vớicác tuyến quy định tại Điểm 2.4; 2.5; 2.6 Mục 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Quản lý, sử dụng:

- Đơn vị thu phí được trích 20% số tiền thu đượcđể trang trải chi phí thu;

- Đơn vị thu phí chịu trách nhiệm nộp tổng số tiền80% còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước vàđược sử dụng để tái đầu tư trở lại cho phát triển du lịch trên địa bàn;

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phí được để lạithực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu phí thực hiện theo quy định hiện hànhcủa Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, tổ chứcthực hiện thu phí, hạch toán kế toán và thanh, quyết toán nguồn phí thu được;

- Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị thu phíthực hiện chứng từ thu, đăng ký, kê khai, thu nộp và quyết toán phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc:Sở Tài chính, Sở Văn hoá - TT&DL, Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006,Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh