ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 28 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy địnhtổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thànhphố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của BộTài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp huyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhândân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dânthành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 4 tại Tờ trình số 194/TTr-TCKH ngày 31 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tàichính - Kế hoạch quận 4.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết địnhsố 440/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân quận 4, Trưởng Phòng Nội vụ quận 4, Trưởng Phòng Tàichính - Kế hoạch quận 4, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy bannhân dân 15 phường, quận 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Đạt

QUY CHẾ

TỔCHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 củaỦy ban nhân dân quận 4)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vịtrí và chức năng

1. Vị trí:

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận 4 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 4,chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dânquận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụcủa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng:

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thựchiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính; tài sản; giá; kế hoạch và đầutư theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủyban nhân dân quận ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm và hàng nămvề phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư; chươngtrình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vựctài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận 4.

2. Tổ chứcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kếhoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thi hành phápluật về tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giúp Ủy ban nhân dânquận giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp theo quy định của pháp luật.

3. Về lĩnhvực tài chính:

a) Hướng dẫncác cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng dựtoán ngân sách hàng năm; trình Ủy ban nhân dân quận dự toán ngân sách quận 4theo hướng dẫn của Sở Tài chính;

b) Lập dựtoán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dựtoán chi ngân sách quận và tổng hợp dự toán ngân sách 15 phường, phương án phânbổ ngân sách quận, trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán ngân sách điều chỉnhtrong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ chức thực hiện dựtoán ngân sách đã được quyết định;

c) Hướng dẫn,kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, tài sản công, thực hiện chế độkế toán của Ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp của nhà nước thuộc quận;

d) Phối hợpvới các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nướctrên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm địnhquyết toán thu, chi ngân sách phường; xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan,đơn vị được ngân sách hỗ trợ; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp,lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toánthu, chi ngân sách quận 4 (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 vàquyết toán thu, chi ngân sách phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình cơquan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩmtra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối với dự ánthuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra, phêduyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tưxây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý;

e) Quản lýtài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận quảnlý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trìnhỦy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi,điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước;

g) Quản lýnguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theoquy định của pháp luật;

h) Tham mưuỦy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá theo quy địnhcủa Chính phủ và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp các cơ quanliên quan kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của cáctổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Thực hiện công tác định giácác tài sản liên quan trong tố tụng hình sự và quy định của Chính phủ;

i) Hướng dẫnvà tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quyđịnh của pháp luật;

k) Tổng hợpkết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngânsách báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

4. Về lĩnhvực kế hoạch và đầu tư:

a) Tổng hợptrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm(kể cả danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thuộc cácnguồn vốn); trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định phân bổ kế hoạch vốnđầu tư xây dựng hàng năm đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ủyban nhân dân quận;

b) Thẩm địnhtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư, phê duyệt dự án, phêduyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự ánthuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận;

c) Chủ trì,phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cung cấp thông tin dự án, xúc tiến đầutư, giám sát và đánh giá đầu tư, kêu gọi và tổ chức vận động các nhà đầu tưtrong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận;

5. Được quyềnyêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường cung cấp sốliệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chứcnăng, nhiệm vụ được giao của Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân quận vàcác Sở liên quan.

6. Tổ chứcnghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin,lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

7. Quản lýcán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luậtvà phân công của Ủy ban nhân dân quận.

8. Thực hiệncác nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; kế hoạch và đầutư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận theo quyđịnh của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổchức bộ máy

1. Phòng Tàichính - Kế hoạch quận có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) TrưởngPhòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Các PhóTrưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt côngtác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phâncông. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủynhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

c) Trong sốcác lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải có người đượcphân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đốivới lĩnh vực tài chính; kế hoạch và đầu tư;

d) Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thànhphố ban hành và theo quy định của pháp luật;

Việc điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu và thựchiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủtịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ,công chức của Phòng làm công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ đượcbố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, nănglực cán bộ, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tổ chức thành các bộ phận gồm nhữngcông chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công táccủa Phòng.

Điều 4.Biên chế

Chủ tịch Ủyban nhân dân quận quyết định phân bổ số lượng biên chế của Phòng Tài chính - Kếhoạch quận trong tổng số biên chế của quận được Ủy ban nhân dân thành phố giaohàng năm, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5.Chế độ làm việc

1. Trưởng phòngphụ trách, điều hành hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm.Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phâncông, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giảiquyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyênmôn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng phụ trách chủ động bàn bạcthống nhất hướng giải quyết, trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhấttrí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa cóchủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trongtrường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết công việcthuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưngchuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6.Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần,lãnh đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổbiến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Mỗi thánghọp toàn thể cán bộ, công chức Phòng một lần.

3. Mỗi thànhviên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

4. Lịch làmviệc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàngtuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giảiquyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn củaPhòng.

Điều 7.Mối quan hệ công tác

1. Đối với SởTài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện việc báo cáo côngtác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với Ủyban nhân dân quận:

Phòng Tàichính - Kế hoạch quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận vềtoàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếpnhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khốivà phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đãđược phân công;

Theo định kỳphải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và đề xuấtcác biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnhvực liên quan.

3. Đối vớicác cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận:

Thực hiện mốiquan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ,dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệmvụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Tàichính - Kế hoạch chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ýkiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài chính - Kếhoạch tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyếtđịnh.

4. Đối với Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể,các tổ chức xã hội của quận:

Khi Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành,đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộcchức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặctrình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủyban nhân dân các phường:

a) Phối hợphỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các nội dungquản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Hướng dẫncán bộ, công chức Tài chính - Kế toán phường về chuyên môn, nghiệp vụ củangành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm cụthể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh côngchức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nộidung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.

Điều 9.Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan vàChủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chếnày. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyềnthì Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủyban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phùhợp./.