ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/2008/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2008CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liêntịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Liên bộ Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóavà Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 629/TTr-SVHTTDL ngày16/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổsung Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau

Điều 9.Cơ cấu tổ chức

1. Các phòngchức năng của Sở:

- Văn phòngSở;

- Phòng Tổchức Cán bộ;

- Thanh tra;

- PhòngNghiệp vụ Văn hóa;

- Phòng Xâydựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

- PhòngNghiệp vụ Thể dục thể thao;

- PhòngNghiệp vụ Du lịch;

- Phòng Kếhoạch - Tài chính.

2. Các đơn vịsự nghiệp trực thuộc Sở:

- Bảo tàngtỉnh;

- Thư việntỉnh;

- Trung tâmVăn hóa tỉnh;

- Đoàn Nghệthuật Cải lương;

- Đoàn Ca múakịch;

- Trung tâmPhát hành phim và Chiếu bóng;

- Ban Quản lýdi tích và danh thắng tỉnh;

- Trung tâmThể dục Thể thao;

- Trung tâm Xúctiến Du lịch;

- Trường Trung cấpVăn hóa Nghệ thuật;

- Trường Phổthông Năng khiếu Thể thao;

- Trung tâm Hộinghị và Tổ chức sự kiện tỉnh;

(Các đơn vị sựnghiệp tổ chức và hoạt động theo quy chế riêng của từng đơn vị)”.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyếtđịnh số 88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháplý.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thànhphố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái