ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quychế Bệnh viện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT /BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tếthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh về thành lập Bệnh viện Quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nộivụ tại Tờ trình số 323/TTr-NV ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ban hành Quy chế về tổchức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quyết định trước đâytrái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Bệnh viện Quận 9, Thủ trưởngcác phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

QUY CHẾ

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013của Ủy ban nhân dân quận 9)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện Quận 9 làđơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9, chịu sự chỉ đạo vềchuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố và sự quản lý toàn diện của Ủy bannhân dân Quận 9.

Điều 2. Bệnh viện Quận 9 cócó tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện Quận 9 có chức năng triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế như: Cấp cứu, khám chữabệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn Quận 9; đào tạo cán bộ y tế, nghiêncứu khoa học, truyền thông giáo dục sức khỏe và chỉ đạo tuyên (về chuyên môn kỹthuật) các Trạm Y tế phường.

Điều 4. Nhiệm vụ - quyền hạn

Bệnh viện Quận 9 có nhiệm vụ và quyềnhạn chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trìnhhành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng trên địabàn Quận 9 trình Ủy ban nhân dân Quận 9 phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiệnmột số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Quận 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ủy quyềnhoặc phân công.

2. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợpngười bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở Y tế chuyển đến để cấp cứu; khámbệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứngnhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết cácbệnh về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa theo phân cấp;

d) Tổ chức khám giám định sức khỏe theothẩm quyền được phân công khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyếntrên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị theo quy định của Sở Y tế.

3. Đào tạo cán bộ y tế

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành chocác trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho cácthành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyênmôn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học

a) Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiêncứu với các tổ chức trong và ngoài nước;

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đềtài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Tham gia các công trình nghiên cứuvề y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

d) Nghiên cứu áp dụng y học cổtruyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên mônkỹ thuật

a) Lập kế hoạch, giám sát thực hiệnquy chế chuyên môn và chỉ đạo Trạm Y tế các Phường thực hiện các phác đồ chẩnđoán và điều trị;

b) Triển khai khám chữa bệnh Bảohiểm y tế tại Trạm Y tế các Phường.

6. Phòng bệnh

a) Phối hợp với Trung tâm y tế dựphòng Quận thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏecho cộng đồng.

7. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác vớicác tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả caongân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịchvụ y tế: viện phí; bảo hiểm y tế; đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước;các tổ chức kinh tế khác;

c) Thực hiện việc thu, chi ngânsách của bệnh viện, thực hiện hạch toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

d) Từng bước đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn huy động của xã hội;

đ) Thực hiện tổ chức cán bộ, chínhsách khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tàisản của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáotheo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

g) Ngoài ra, Bệnh viện Quận 9 còn cótrách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo vàtheo sự phân cấp chuyên môn của Sở Y tế quy định cụ thể cho bệnh viện tuyếnQuận.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Bệnh viện Quận do Giám đốc điều hànhvà có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh việnQuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòngNội vụ Quận 9;

b) Giám đốc Bệnh viện Quận là ngườichịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận vềtoàn bộ công tác của Bệnh viện Quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Y tếThành phố về các hoạt động liên quan;

c) Giám đốc quyết định bổ nhiệmTrưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện trên cơ sở chấp thuận của Chủtịch Ủy ban nhân dân Quận;

d) Phó Giám đốc là người giúp việc Giámđốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu tráchnhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công, phụ trách. Khi Giám đốcđi vắng phải phân công một Phó Giám đốc thay mặt điều hành hoạt động của Bệnhviện.

2. Các phòng chức năng.

a) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính quảntrị;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng - Tổ kiểm soátnhiễm khuẩn;

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa cấp cứu-hồi sức tích cực -chống độc;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Gây mê hồi sức;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Sản;

h) Khoa Dược - Vật tư trang thiếtbị y tế;

i) Khoa Y học cổ truyền - phục hồichức năng;

k) Khoa Xét nghiệm;

n) Khoa chẩn đoán hình ảnh (XQ -Siêu âm - Nội soi);

m) Liên Chuyên khoa Tai mũi họng -Răng hàm mặt - Mắt.

Điều 6. Căn cứ vào Quy chếnày và các quy định của pháp luật hiện hành, Giám đốc Bệnh viện Quận chỉ đạo việcxây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh việnQuận.

Điều 7. Biên chế

Căn cứ khối lượng công việc và tìnhhình cán bộ cụ thể để xác định chức danh cán bộ, viên chức và số lượng biên chếcho phù hợp. Biên chế của Bệnh viện do Ủy ban nhân dân Quận quyết định trong chỉtiêu biên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sởvật chất, hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Trách nhiệm của BanGiám đốc Bệnh viện Quận

1. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh việnQuận 9, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về toàn bộ công táccủa Bệnh viện Quận 9, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của SởY tế.

2. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúpviệc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể,liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụtrách và được ủy quyền bằng văn bản thực hiện một số công việc cụ thể khi Giámđốc đi vắng.

Điều 10. Trách nhiệm củaTrưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện

1. Điều hành tất cả các hoạt động chuyênmôn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động củakhoa, phòng do mình phụ trách.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho Giámđốc hoặc các Phó Giám đốc phụ trách khối những việc đã thực hiện, những khókhăn, nhu cầu của khoa, phòng (báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốchoặc Phó Giám đốc phụ trách khối xem xét quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của cánbộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm các quy định củapháp luật và Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức. Hoàn thành nhiệm vụ được giaovới tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeobảng tên theo quy định.

2. Thực hiện nếp sống và cư xử cóvăn hóa nơi công sở.

3. Cán bộ, viên chức và người lao độngphải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng vàlắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp,cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

4. Giờ giấc làm việc được thực hiệntheo đúng quy định của Nhà nước và của ngành y tế.

Điều 12. Chế độ hội họp

1. Bệnh viện Quận hàng tháng tổchức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đềra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chếđộ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phuơng; tổ chức họp đột xuấtđể triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dânQuận, hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

2. Họp giao ban định kỳ theo nộiquy của cơ quan.

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàngtháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 13. Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ, kếhoạch của ngành; Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch côngtác và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu tráchnhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Bệnh viện trình Giámđốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giám đốc hoặc ủy quyền cho cácPhó Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt; Trưởngcác khoa, phòng chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạmvi trách nhiệm và quyền hạn được phân công. Tất cả cán bộ, viên chức và ngườilao động của Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, côngtác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thực hiệnkế hoạch

a) Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệmkiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình;

b) Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giám đốcBệnh viện tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng kết côngtác theo quy định.

Điều 14. Chế độ thông tin,báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiếtthực, kịp thời phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành của đơn vị.

2. Trưởng các khoa, phòng và cán bộ,viên chức được phân công phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảmbảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhândân Quận và Sở Y tế Thành phố.

Chương 5.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận

Bệnh viện chịu sự lãnh đạo và quảnlý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạocủa Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận và phải thường xuyên báocáo với Ủy ban nhân dân Quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Sở Y tế Thành phố

Bệnh viện quận chịu sự thanh tra,kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế; đượchướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quyđịnh mới của Sở Y tế; báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc SởY tế.

3. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòngQuận và Phòng Y tế Quận

a) Phối hợp với Trung tâm Y tế Dựphòng Quận trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các Trạm Y tế Phường vàtrong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương;

b) Phối hợp Phòng Y tế trong hoạtđộng thanh kiểm tra tại địa phương.

4. Đối với Trạm Y tế các phường

Bệnh viện Quận 9 chỉ đạo tuyếntrong hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹthuật đối với Trạm Y tế các Phường trong kế hoạch phát triển y tế trên địa bànQuận.

5. Đối với các cơ quan khác trựcthuộc Ủy ban nhân dân Quận

a) Thực hiện tốt các mối quan hệphối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định;

b) Khi phối hợp giải quyết công việcthuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bànbạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Giám đốc Bệnh viện chủ độngtập hợp các ý kiến và báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy bannhân dân Quận xem xét, quyết định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân cácPhường

Bệnh viện Quận 9 phối hợp với Ủy bannhân dân 13 Phường trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, phản ánh nhữngvấn để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn Phường.

7. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể và các tổ chức xã hội Quận

a) Thực hiện kế hoạch của Ủy bannhân dân Quận về phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xãhội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhậnthức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cộngđồng;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu,kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nghiệm giảiquyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Căn cứ Quy chế này,Giám đốc Bệnh viện Quận 9 có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ,quyền hạn, chức danh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt độngcủa các khoa, phòng chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên mônđể thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng không trái với nội dung Quy chế vàquy định của pháp luật.

Điều 17. Trong quá trìnhthực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện kiếnnghị Ủy ban nhân dân Quận 9 xem xét quyết định sau khi trao đổi thống nhất vớiPhòng Nội vụ./.