ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/ 2013/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸTHUẬT TRONG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quảnlý và sử dụngchung công trình hạ tng kỹ thuật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 59/TTr-SXD ngày 08/5/2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 83/BC-STP ngày18/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụngchung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xâydựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố CàMau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tnh;
- CVP, PVP Trần Hiếu Hùng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: XD (Ph), KT-TH, NN-NĐ;
- Lưu: VT, Mi20/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tiến
Dũng

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG ĐÔTHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Q
uyết định số05/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý,phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có hoạt độngliên quan đến quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thịtrên địa bàn tỉnh Cà Mau; các sở, ban, ngành theo phân cấp quản lý phải tuânthủ nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc chung về quảnlý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

1. Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụngchung phải được quy hoạch, xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng đảm bảo tínhđồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, bảo vệ môi trường, tiếtkiệm chi phí xây dựng; các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và có định hướng pháttriển lâu dài.

2. Chủ đầu tư các đô thị mới và khuđô thị mới; các tuyến đường, phố xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng có tráchnhiệm đu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ốngkỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc xây dựng công trình hạ tầngkỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủquy định về dấu hiệu nhận biết tại Điều 11 của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật(gọi tắt là Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ).

Điều 4. Lưu trữ h sơ công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung sau khi xây dựng hoàn thành phải được lưu trữhồ sơ theo các quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 12 của Quy định này có trách nhiệm quản lý hồ sơthiết kế và hồ sơ hoàn công công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung; cung cấp thông tin về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung chotổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư các công trình có trách nhiệm bàn giao hồ sơ thiết kế và hoàn công công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung sau khi đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trìnhcho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình theoquy định.

Điều 5. Phân loại và cấp côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Việc phân loại và cấp công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03: 2012/BXD về nguyên tắc phânloại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị banhành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dng.

Chương 2.

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG

Điều 6. Quy hoạch xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

1. Quy hoạch xây dựng công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung là một đồ án quy hoạch chuyên ngành hoặc là một nộidung của đồ án quy hoạch đô thị và được lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý theoquy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn kháccó liên quan...

2. Quy hoạch xây dựng công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung được phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động đầu tưxây dựng ở các bước tiếp theo.

3. Đối với các đô thị đã có quy hoạchxây dựng được phê duyệt nhưng chưa có các nội dung được quy định tại khoản 2,3, 4, 5 tại Điều 7 của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP phải bổ sung khi điều chỉnhquy hoạch. Trường hp đô thị chưa có quy hoạch xây dựng đượcphê duyệt hoặc trong trường hợp cónhu cầu đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, nhưng nộidung này chưa được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựngđược duyệt thì tiến hành lập bổ sung quy hoạch khu vực xây dựng công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung như một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng vàphải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch tại địa phương.

Điều 7. Yêu cầu đối với quy hoạchxây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

1. Phải lựa chọn các hình thức bố trícông trình hạ tầng kỹ thuật phù hp với từng loại đô thịvà xu hướng phát triển lâu dài của đô thị.

2. Vị trí tương đối của các hạng mụccông trình khi bố trí vào công trình hạ tng kỹ thuật sử dụng chung phải đảm bảo kết nối tương thích và đồng bộ, không ảnh hưởnglẫn nhau và đến sự an toàn trong quá trình quản lý, khaithác sử dụng của chính các công trình đó và các công trìnhkhác có liên quan.

3. Việc đu nốicác công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các công trình khác trong đôthị phải đảm bảo thuận tiện, an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quyđịnh của các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan.

4. Phối hợp chặt chẽ các yêu cầu vềquốc phòng, an ninh; đồng thời, bảo đảm an toàn và bảo vệcông tác bí mật các công trình quốc phòng, an ninh.

Điều 8. Nội dung quy hoạch côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đồ án quy hoạch xây dựng đôthị

Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuậtsử dụng chung được lập như một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng đô thị,nội dung của quy hoạch được lập theo hướng dẫn tại Luật Quy hoạch đô thị vàNghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủhướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị cùng với cácvăn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Điều 9. Đầu tư xây dựng, sử dụngchung các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Đối với các đô thị mới và khu đôthị mới:

a) Việc đầu tư xây dựng các côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các đô thị mới, khu đô thị mới phảiđảm bảo tính đồng bộ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ đầu tư xây dựng các khu đôthị, trung tâm dịch vụ, thương mại và công trình giaothông có trách nhiệm bố trí mặt bằng để các tổ chức, cá nhân có đủ năng lựctheo quy định của pháp luật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

c) Chủ đầu tư các công trình hạ tầngkỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm trình cấp có thẩmquyền phê duyệt quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtđảm bảo việc sử dụng chung công trình.

2. Đối với các khu đô thị hiện hữu: Ởcác đô thị, khu đô thị, trung tâm dịch vụ, thương mại và công trình giao thôngđã có các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho việc sử dụng chung, cáctổ chức, cá nhân không được xây dựng hệ thống đường dây, cáp và đường ống màphải phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các công trình hạ tầng kỹ thuậtsẵn có; UBND các huyện, thành phố Cà Mau phải có kế hoạchtừng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trìnhhạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

3. Khi thi công, vận hành, các côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các tiêuchuẩn ngành và an toàn theo quy định.

4. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo cáchình thức đầu tư phù hợp. Khôngkhuyến khích việc đầu tư, xây dựng cho những dự án, côngtrình xây dựng hệ thống đường dây, cáp và đường ống dùngriêng cho từng tổ chức, doanh nghiệp.

5. Về sdụngchung công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo các Điều 12, Điều 13 và Điều14 của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP .

6. Việc sở hữu công trình hạ tầng kỹthuật sử dụng chung thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số72/2012/NĐ-CP .

Điều10. Bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung phải được bảo trì theo quy định của Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình và các quy định khác có liênquan.

2. Công trình hào và tuy nen kỹ thuậtphải thực hiện chế độ bảo trì thường xuyên và định kỳ; công trình đường dây,đường cáp, đường ống và công trình cầu, hầm, đường đô thị phải thực hiện chế độbảo trì định kỳ.

3. Khi thực hiện công tác bảo trìphải chú ý kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống đấu nối công trình, phải đảm bảo cácquy định về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Điều11. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bảo trì công trình hạ tầngkỹ thuật sử dụng chung

1. Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sửdụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện bảo trì côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

b) Thực hiện bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo chỉ dẫn và quy định củanhà thầu thiết kế, nhà thầu cung ứng vật tư, thiết bị công nghệ, thiết bị côngtrình và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

c) Chịu tráchnhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng bị xuống cấp, do khôngthực hiện quy trình bảo trì công trình theo quy định.

d) Báo cáo định kỳ về công tác bảotrì và tình hình hoạt động của công trình hạ tầng kỹ thuật sdụng chung cho cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp.

2. SXây dựngchủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tchức kiểm trađịnh kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác bảo trì củachủ shữu hoặc chủ quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung.

Chương 3.

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNGCHUNG

Điều 12. Trách nhiệm của các sở,ban, ngành.

1. SXây dựng.

a) Thực hiện qunlý nhà nước đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địabàn tỉnh Cà Mau.

b) Cấp giấy phép xây dựng đối với cáccông trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định tại khoản 1, Điều 14 ca Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xâydựng.

c) Tổ chức lập quy hoạch chuyên ngànhxây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh.

d) Tổng hợp, lưu trữ cơ sở dữ liệu,cung cấp thông tin về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹthuật trong đô thị; báo cáo tình hình quản lý sử dụng chung công trình hạ tầngkỹ thuật với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lývà đề nghị xử lý theo thm quyền các vi phạm về quản lý,xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh.

e) Tiếp nhận thông tin phản ánh vềcác trường hp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung không đúng quy định, không đảm bảo an toàn; các sự cố về công trìnhhạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để kịp thời phối hp vớicác đơn vị có liên quan khắc phục và xử lý theo quy định.

g) Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau lập danhmục các tuyến đường trong các đô thị cần phải xây dựng sửachữa, nâng cp công trình hạ tng kỹthuật sử dụng chung.

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất phương án xã hội hóa và việcdùng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật của các đơn vịquản lý, khai thác, sử dụng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng,UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan truyềnthông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cánhân biết và thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan và UBND các huyện và thành phố Cà Mau kiểmtra việc tuân thủ theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành Bưu chính viễn thôngcủa các đơn vị thi công, xây dựng hệ thống công trìnhđường dây, đường cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

c) Chđạo,hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp... thực hiện đúng cácquy định về sử dụng chung công tnh hạ tầng kỹ thuậttrong đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Công thương.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngànhliên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau kiểm traviệc tuân thủ theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành điện lực của các đơnvị quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống các công trình đườngdây ti điện trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lựcvà vận động các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thống cột điện lực chodoanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cột điện lực để lắp đặt cáp, dây thuê baovà các thiết bị viễn thông.

4. Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện trên các tuyến đường đượcphân cấp quản lý:

a) Cung cấp thông tin và các tài liệucó liên quan đến lộ giới, hiện trạng các tuyến đường chocơ quan cấp phép, làm căn cứ cho việc cấp phép xây dựng và thỏa thuận tuyến các công trình hạ tng kỹ thuật sử dụng chung dọc các tuyến đường này.

b) Khi triển khai cải tạo, nâng cấpcác tuyến đường phải thông báo cho các tổ chức, đơn vị có công trình hạ tầng kỹthuật sử dụng chung dọc tuyến biết, phối hợp di dời.

c) Xem xét thỏa thuậnvà cấp phép thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đấtdành cho đường bộ theo quy định.

5. Sở Tài chính.

Hướng dẫn cơ chế thu, chi tài chínhvà các điều khoản của hợp đồng giữa đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuậtsử dụng chung với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dùng chung hệ thống côngtrình hạ tầng kỹ thuật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựngcác sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kếhoạch phân bổ vốn để xây dựng mới công trình hạ tầng kỹthuật sdụng chung; kinh phí cải tạo, sắp xếp lại cáccông trình đường dây, cáp và đường ống vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụngchung.

b) Đxuất nhữngưu đãi đầu tư cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung để cho thuê.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế.

Thực hiện thỏa thuậnđấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế do mình quản lý, với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung ngoài hàng rào theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố Cà Mau

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, phốihợp kiểm tra các hoạt động xây dựng, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹthuật sử dụng chung trên địa bàn mình quản lý.

2. Cấp phép xây dựng công trình hạtầng kỹ thuật sử dụng chung thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quyđịnh tại khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 củaChính phủ về cấp phép xây dựng.

3. Tổng hợp, báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng về hiện trạng và tình hình quản lý các công trìnhhạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn mình quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổchức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân khi xây dựng, lắpđặt các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải chấphành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sửdụng chung; phải được cấp có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện đúng nộidung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp được miễn giấyphép theo Luật Xây dựng.

2. Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khucông nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh khi tổ chức lậpquy hoạch, thiết kế và thi công xây dựng các công trìnhnêu trên thực hiện việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chungtheo Quy định này và các quy định liên quan khác; gắn kết đồng bộ với hạ tầngkỹ thuật của các khu vực lân cận theo hướng hiện đại, phát triển lâu dài và đảmbảo mỹ quan.

3. Chủ đầu tư, chủ sở hữu các côngtrình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung sau khi đưa vào khai thác sử dụng, phải thực hiện duy tu, bảo trì các công trình theo quy định, đảmbảo an toàn khi vận hành, mỹ quan và vệ sinh môi trường.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của chủsở hữu, đơn vị quản lý vận hành và tổ chức, cá nhân tham giasử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật được quy địnhtại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012của Chính phủ.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chc thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện và thành phố Cà Mau hướng dẫn, đôn đốc, giámsát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; nội dungcần phải sửa đổi, bổ sung các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cánhân kịp thời báo cáo Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.