ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/QĐ- UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HẠ TẦNG DÙNGCHUNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU, PHẦN MỀM DÙNG CHUNG CỦA THÀNHPHỐ ĐẶT TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng, nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạchphát triển công nghệ thông tin Thành phốHà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 2248/TTr-STTTT ngày 25/12/2014 về việc ban hànhQuy định quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thôngtin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung củaThànhphố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quảnlý, khai thác sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở,ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TTTT;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- VP: Thành ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VPUB: CPVP; các phòng: VHXH, TH;
- TT Tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, VX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HẠ TẦNG DÙNG CHUNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆUVÀ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ ĐẶT TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU NHÀ NƯỚCTHÀNH PHỐ HÀ NỘI(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số05/2015/QĐ-UBND ngày 25/03/2015 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về quản lý, khai thác, sử dụnghạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềmdùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước Thành phố Hà Nội.

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềmdùng chung có chứa các văn bản, tài liệu có nội dung mật và hạn chế sử dụng đượcquản lý theo quy định riêng của ngành, lĩnh vực và các văn bản quy phạm pháp luậthiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi tắtlà cơ quan, đơn vị), Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắtlà Trung tâm Dữ liệu) và các cá nhân khi thực hiện các hoạt động liên quan đếnhệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm dùng chung của Thành phố đặttại Trung tâm Dữ liệu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hạ tầng dùng chung của Thành phố: bao gồmmạng tin học diện rộng của Thành phố (mạng WAN) và hạ tầng Trung tâm Dữ liệu.

2. Hệ thống thông tin dùng chung: là hệ thốngsử dụng công nghệ thông tin để thu thập,truyền, lưu trữ, xử lý, phân phối thông tin và dữ liệu để có thể ứng dụng trongnhiều cơ quan nhà nước. Hệ thống thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ thốngmạng, dữ liệu và con người tham gia hệ thống đó.

3. Cơ sở dữ liệu dùng chung: Cơ sở dữ liệudùng chung là tập hợp các dữ liệu về các lĩnh vực, được sử dụng trong nhiều cơquan nhà nước, được sắp xếp, tổ chức để dễ dàng truy nhập, khai thác, quản lýan toàn và cập nhật thông qua các phương tiện điện tử.

4. Phần mềm dùng chung: là sản phẩm phần mềmđược tạo ra để có thể ứng dụng trong nhiều cơ quan nhà nước.

5. Hệ thốngthông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữliệu: là các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm dùng chungđược xây dựng nhằm liên kết, tích hợp các ứng dụng dùng chung và chuyên ngànhphục vụ ứng dụng công nghệ thông tintrong các cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp, được UBND Thành phố quyếtđịnh phê duyệt.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sửdụng

1. Ủy ban nhândân Thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt danh sách các hệ thống thông tin, cơsở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu; Lộtrình cụ thể để di trú tại Trung tâm Dữ liệu, đảm bảo phù hợp yêu cầu kỹ thuật của từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,năng lực đáp ứng của Trung tâm Dữ liệu và an toàn thông tin, dữ liệu.

2. Hạ tầng dùng chung của Thành phố và các hệ thốngthông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâmDữ liệu được sử dụng, khai thác, chia sẻ thông tin phục vụ các cơ quan, đơn vịđảm bảo ổn định, hiệu quả, có định hướng lâu dài nhưng phải phù hợp với quy địnhcủa các ngành có liên quan.

3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng hạ tầng dùng chung củaThành phố để tổ chức sao lưu, lưu trữ cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngànhnhằm đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu; Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chứcdi trú các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung và chuyên ngành đã triểnkhai trước đây về Trung tâm Dữ liệu để thuận tiện trong công tác quản lý, tiếtkiệm và tăng cường công tác an toàn, bảo mật thông tin nhưng phải phù hợp vớiquy định của ngành và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia khaithác, sử dụng hạ tầng dùng chung của Thành phố và các hệ thống thông tin, cơ sởdữ liệu và phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu phải thực hiện nghiêmtúc các quy định về an toàn, bảo mật thông tin của Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quảnlý, vận hành, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị khaithác, sử dụng hạ tầng dùng chung của Thành phố và triển khai giải pháp đảm bảohạ tầng dùng chung của Thành phố hoạt động liên tục, an toàn, bảo mật thôngtin.

Chương II

QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNGHẠ TẦNG DÙNG CHUNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM DÙNGCHUNG ĐẶT TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Điều 5. Quản lý, khai thác, sửdụng hạ tầng kỹ thuật dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu

1. Cung cấp máy chủ, không gian lưu trữ dữ liệu

a) Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm:

- Khởi tạo và cung cấp vị trí, cấu hình máy chủ,không gian lưu trữ dữ liệu sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông duyệt cấpcho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký khai thác, sử dụng.

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơquan, đơn vị triển khai cài đặt ứng dụng tại máy chủ, không gian lưu trữ dànhcho ứng dụng; bàn giao và giữ bí mật thông tin mật khẩu vào máy chủ, vùng lưutrữ dữ liệu đã cấp cho các cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo duy trì sự ổn định, an toàn, bảo mậtthông tin hạ tầng dùng chung của Thành phố để phục vụ các hoạt động ứng dụngđang hoạt động tại Trung tâm dữ liệu; tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ xử lý các sự cốtừ các cơ quan, đơn vị đang khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung; giải quyếtcác sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, trong trường hợpvượt quá khả năng phải báo cáo đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

- Đăng ký nhu cầu khai thác, sử dụng máy chủ, khônggian lưu trữ với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tiếp nhận máy chủvà không gian lưu trữ đã bố trí cho cơ quan, đơn vị cài đặt ứng dụng; tổ chứccài đặt ứng dụng và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các ứng dụng của cơquan, đơn vị mình triển khai; tiếp nhận mậtkhẩu quản lý máy chủ, vùng lưu trữ dữ liệu để đảm bảo an toàn, bảo mật thôngtin các ứng dụng của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình khai thác, vận hànhtrên hạ tầng dùng chung; nghiêm túc tuân thủ các quy định về công tác an toàn,bảo mật đã được quy định của Thành phố.

- Hàng năm, lập kế hoạch cấu hình máy chủ, độ lớnlưu trữ dữ liệu trên cơ sở nhu cầu của cơ quan, đơn vị gửi cho Sở Thông tin vàTruyền thông và Trung tâm Dữ liệu để có căn cứ xây dựng giải pháp nâng cấp, mởrộng hạ tầng dùng chung đáp ứng yêu cầu trong toàn Thành phố.

- Thông báo về Trung tâm Dữ liệu khi có sự cố xảyra với các ứng dụng của cơ quan, đơn vị đang sử dụng trên hạ tầng dùng chung;sau 24 giờ kể từ khi Trung tâm Dữ liệu tiếp nhận thông báo sự cố mà chưa hỗ trợphải gửi văn bản lên Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết.

2. Cung cấp không gian đặt máy chủ

a) Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm:

- Bố trí không gian bên trong Trung tâm Dữ liệu đểlắp đặt các máy chủ ngay sau khi Sở Thông tin và Truyền thông duyệt cấp cho cáccơ quan, đơn vị đăng ký khai thác, sử dụng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để lắp đặt, cấuhình máy chủ trên hạ tầng dùng chung của Thành phố đảm bảo các ứng dụng khaithác, sử dụng ổn định, hiệu quả theo yêu cầu; đảm bảo an toàn, bảo mật thôngtin.

- Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ xử lý các sự cố hạ tầngdùng chung từ các cơ quan, đơn vị đang đặt máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu; giảiquyết các sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, trong trườnghợp vượt quá khả năng phải báo cáo đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

b) Các cơ quan, đơn vị có máy chủ đặt tại Trung tâmDữ liệu có trách nhiệm:

- Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu di chuyển các máychủ ứng dụng đến vị trí được bố trí; cung cấp các thông tin có liên quan về cácứng dụng đang chạy trên máy chủ để phối hợp với Trung tâm Dữ liệu cấu hình đưavào khai thác, sử dụng trên hạ tầng mạng dùng chung của Thành phố.

- Lập biên bản bàn giao với Trung tâm Dữ liệu cácthông tin về: cấu hình máy chủ; các ứng dụng đang hoạt động trên máy chủ; tênmiền của ứng dụng; đối tượng người dùng ... để phục vụ công tác theo dõi kỹ thuậtvà quản lý tài sản theo quy định.

- Quản lý, vận hành các ứng dụng đang chạy trên máychủ và giữ bí mật thông tin mật khẩu vào máy chủ của cơ quan, đơn vị mình;nghiêm túc tuân thủ các quy định về công tác an toàn, bảo mật theo quy định củaThành phố.

- Thông báo về Trung tâm Dữ liệu khi có sự cố xảyra với các máy chủ ứng dụng của cơ quan, đơn vị đang sử dụng trên hạ tầng dùngchung; sau 24 giờ kể từ khi Trung tâm Dữ liệu tiếp nhận thông báo sự cố mà chưahỗ trợ giải quyết phải gửi văn bản báo cáo lên Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Quản lý, khai thác cáchệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tạiTrung tâm Dữ liệu.

1. Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triểnkhai quản lý, vận hành các hệ thống thôngtin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệutheo nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, số hóa, chia sẻ thông tin dữ liệu các hệthống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệuđể phục vụ các hoạt động công nghệ thông tintrong các cơ quan nhà nước.

c) Đảm bảo các giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đềkỹ thuật phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơsở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu khicó phản ánh từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có tráchnhiệm:

a) Tham gia khai thác và sử dụng các hệ thống thôngtin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu theo mức độquyền hạn được cấp; nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn thôngtin theo quy định của Thành phố.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các hệthống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu phối hợp vớiTrung tâm Dữ liệu cập nhật, chia sẻ thông tin của cơ quan, đơn vị mình theo quyđịnh quản lý, vận hành, khai thác của từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,phần mềm dùng chung do UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 7. Quản lý, khai thác hệthống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cáccơ quan, đơn vị chủ trì triển khai

1. Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các cơ quan, đơnvị tổ chức sao lưu dự phòng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và bố trí sắp xếpmáy chủ, không gian máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu sau khi được Sở Thông tin vàTruyền thông duyệt.

b) Ký cam kết với cơ quan, đơn vị về bảo vệ bí mật, tính toàn vẹn thông tin, dữ liệu cho từnghệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị tổ chức di trú, sao lưu dữ liệu tạiTrung tâm Dữ liệu; không cho phép các cơ quan, đơn vị, cá nhân không có liênquan được phép cập nhật, khai thác trực tiếp trên máy chủ đang cài đặt các hệthống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi chưađược sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi được yêu cầutừ cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Tổ chức hoạt động sao lưu dự phòng các cơ sở dữliệu chuyên ngành do cơ quan, đơn vị mình triển khai tại Trung tâm Dữ liệu để đảmbảo an toàn thông tin.

b) Khuyến khích tổ chức di trú các hệ thống thôngtin, ứng dụng dùng chung và chuyên ngành do cơ quan, đơn vị mình được giao triểnkhai nhưng phải đảm bảo đúng quy định của ngành.

c) Khi có yêu cầu sử dụng hạ tầng dùng chung của Thành phố, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi SởThông tin và Truyền thông để đăng ký khai thác, sử dụng. Trong vòng 7 ngày làmviệc kể từ ngày các cơ quan, đơn vị đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm xem xét, duyệt cho phép khai thác, sử dụng để làm căn cứ cho Trungtâm Dữ liệu phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục sắp xếp, bốtrí khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung của Thành phố.

d) Trong trường hợp các máy chủ của các cơ quan,đơn vị đặt tại Trung tâm Dữ liệu thì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệuchuyên ngành cài đặt phải tuân theo các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống.

đ) Các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành hệ thốngthông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành do mình triển khai đảm bảohoạt động hiệu quả và liên tục; phối hợpvới Trung tâm Dữ liệu sao lưu dữ liệu thường xuyên và phục hồi khi có sự cố.

Điều 8. An toàn, bảo mật trongquá trình khai thác

1. Trong quá trình khai thác, sử dụng hạ tầng dùngchung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung đặt tạiTrung tâm Dữ liệu, khi phát hiện những dấu hiệu làm mất an toàn, an ninh của hệthống, phần mềm thì cơ quan, đơn vị cần thông báo ngay về Sở thông tin và Truyềnthông, Trung tâm Dữ liệu để có giải pháp khắc phục sự cố an toàn, bảo mật thôngtin.

2. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện các hành vi sau đây khi tham gia khaithác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữliệu:

a) Tiết lộ phương thức (tài khoản, mật khẩu, tiệních, tệp hỗ trợ và các cách thức khác) để truy nhập vào hệ thống cho tổ chức,cá nhân khác;

b) Tìm cách truy nhập dưới bất cứ hình thức nào vàocác khu vực không được phép truy cập, sửa đổi các thông tin nếu chưa được traoquyền;

c) Sử dụng tài khoản của người khác để đăng nhập,khai thác;

d) Tạo lập các công cụ để giả lập hoặc đánh cắp tàikhoản của người dùng trên hệ thống.

Điều 9. Cung cấp thông tin rangoài hệ thống

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quảnlý, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung đặttại Trung tâm Dữ liệu theo nhiệm vụ được UBNDThành phố giao; tổ chức chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cánhân và tổ chức theo đúng quy định quản lý, vận hành do UBND Thành phố phê duyệt cho từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệuvà phần mềm dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu.

2. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,phần mềm dùng chung và chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụtriển khai tại Trung tâm Dữ liệu, đơn vị tổ chứcchia sẻ, cung cấp thông tin cho các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định quảnlý, vận hành do UBND Thành phố phê duyệt.

3. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thườngxuyên cập nhật thông tin, nội dung thông tin của các hệ thống thông tin, cơ sởdữ liệu, phần mềm chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình; cung cấp thông tin rangoài phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo mật, phạm vi cung cấp thông tin,tính đúng đắn, hợp pháp của thông tin.

Chương III

CÁC QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO ANTOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Điều 10. Quản lý tài sản CNTTtại Trung tâm Dữ liệu

1. Trung tâm Dữ liệu tiến hành thống kê, kiểm kêcác loại tài sản thông tin tại đơn vị mỗi năm tối thiểu một lần. Nội dung thôngtin thống kê tài sản bao gồm: Loại tài sản, giá trị, mức độ quan trọng, vị trílắp đặt, thông tin dự phòng, thông tin về bản quyền.

2. Trung tâm Dữ liệu phân loại, sắp xếp thứ tự ưutiên theo giá trị, mức độ quan trọng của tài sản thông tin tại Trung tâm Dữ liệu.

3. Các tài sản tại Trung tâm Dữ liệu được gắn tráchnhiệm và quyền sử dụng tài sản cho mỗi cá nhân hoặc bộ phận cụ thể. Người sử dụngtài sản CNTT phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, đảm bảotài sản được sử dụng đúng mục đích.

Điều 11. Bảo đảm an toàn vậtlý và môi trường

1. Các khu vực xử lý, lưu trữ thông tin có yêu cầucao về an toàn, bảo mật phải áp dụng biệnpháp kiểm soát ra vào thích hợp, đảm bảo chỉ những người có trách nhiệm đượcvào khu vực đó.

2. Việc quản lý vận hành và duy trì hoạt động hệ thốngCNTT tại Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtkhi thiết kế, xây dựng.

3. Có nội quy, hướng dẫn làm việc trong khu vực antoàn, bảo mật.

4. Khu vực sử dụng chung, phân phối, chuyển hàng phảiđược kiểm soát và cách ly với khu vực an toàn, bảo mật.

Điều12. Đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống

1. Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình đảm bảo hoạt độngliên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và thông suốt của hệ thống CNTT tại Trung tâmDữ liệu.

2. Sự thay đổi của hệ thống CNTT phải được kiểmsoát. Nội dung kiểm soát bao gồm: sự thay đổi của các phiên bản phần mềm, cấuhình phần cứng, tài liệu, quy trình vận hành; có phương án dự phòng cho việc phụchồi nếu sự thay đổi không thành công hoặc gặp các sự cố không dự tính được; ghichép lại các thay đổi; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, thử nghiệm sự thay đổitrước khi áp dụng chính thức.

Điều 13. Sao lưu dự phòng vàphục hồi sau sự cố

1. Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm ban hành và thựchiện quy trình sao lưu dự phòng và phục hồi cho các phần mềm, dữ liệu.

2. Xây dựng danh sách các dữ liệu, phần mềm cần đượcsao lưu, có phân loại theo thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương phápsao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu.

3. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ ở nơi an toàn,không cùng địa bàn với Trung tâm Dữ liệu và được kiểm tra thường xuyên, đảm bảosẵn sàng cho việc sử dụng khi cần thiết.

Điều 14. Quản lý về an toàn, bảomật mạng

1. Thực hiện việc quản lý và kiểm soát mạng nhằmngăn ngừa các hiểm họa và duy trì an toàn cho các hệ thống, ứng dụng sử dụng mạng,bao gồm:

a) Có sơ đồ logic và vật lý về hệ thống mạng;

b) Sử dụng thiết bị tường lửa, thiết bị phát hiệnvà ngăn chặn xâm nhập và các trang thiết bị khác đảm bảo an toàn bảo mật mạng.

2. Thiết lập, cấu hình đầy đủ các tính năng của thiếtbị an ninh mạng; sử dụng các công cụ để dò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng và các truy cập bất hợp phápvào hệ thống mạng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiếtbị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào mạng.

3. Xác định và ghi rõ các tính năng an toàn, các mứcđộ bảo mật của dịch vụ và yêu cầu quản lý trong các thỏa thuận về dịch vụ mạngdo bên thứ ba cung cấp.

Điều 15. Giám sát và ghi nhậtký hoạt động của hệ thống CNTT

1. Ghi nhật ký và quy định thời gian lưu trữ cácthông tin về hoạt động của hệ thống CNTT và người sử dụng, lỗi phát sinh và cácsự cố mất an toàn thông tin nhằm trợ giúp cho việc điều tra giám sát về sau.

2. Bảo vệ các chức năng ghi nhật ký và thông tin nhậtký, chống giả mạo và truy cập trái phép.

3. Kiểm soátnhật ký vào/ra Trung tâm Dữ liệu thông qua hệ thống kiểm soát thích hợp; có khảnăng cảnh báo các dấu hiệu bất thường hoặc đột nhập Trung tâm Dữ liệu bất hợppháp.

Điều 16. Phòng chống virus vàphần mềm độc hại

1. Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm trong việc triểnkhai hướng dẫn sử dụng các phần mềm chống virus, mã độc trong hệ thống CNTT.Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới, các bản vá lỗi của các phần mềm chốngvirus để đảm bảo các chương trình quét virus trong hệ thống được cập nhật mớinhất, thiết lập chế độ quét thường xuyên ít nhất là hàng tuần.

2. Người sử dụng các hệ thống CNTT có trách nhiệmtuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu và thông báo kịp thời tớicác cán bộ quản trị khi phát hiện các biểu hiện mất an toàn thông tin trong quátrình sử dụng.

3. Tuyệt đối không mang các thiết bị cá nhân cónguy cơ bị nhiễm virus, mã độc và các phần mềm độc hại vào hệ thống mạng thôngtin của Trung tâm Dữ liệu.

4. Tất cả các thiết bị cá nhân đều phải được kiểmtra trước khi kết nối với hệ thống mạng thông tin của Trung tâm Dữ liệu.

Điều 17. Quản lý điều khiểntruy cập

1. Xây dựng và thực hiện các quy định về quản lýtruy cập đối với người sử dụng, nhóm người sử dụng phù hợp với yêu cầu an toàn,bảo mật của Trung tâm Dữ liệu.

2. Sử dụng các biện pháp thích hợp để xác thực ngườisử dụng kết nối từ bên ngoài vào mạng nội bộ của Trung tâm Dữ liệu đảm bảo antoàn, bảo mật.

3. Kiểm soát truy cập các cổng dùng để cấu hình vàquản trị thiết bị mạng.

4. Chia tách hệ thống mạng thành các vùng mạng khácnhau theo đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng và hệ thống thông tin.

Điều 18. Yêu cầu về an toàn, bảomật cho các hệ thống thông tin mới

Khi xây dựng mới hoặc cải tiến hệ thống thông tinhiện tại của Trung tâm Dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu phải đưa ra các yêu cầu về antoàn, bảo mật đồng thời với việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ.

Điều 19. An toàn, bảo mật cáctệp tin hệ thống

1. Quy định về quản lý, cài đặt, cập nhật các phầnmềm vào hệ thống hiện tại:

a) Trước khi tiến hành cài đặt, cập nhật các phần mềmvào hệ thống hiện tại, cán bộ kỹ thuật phải tìm hiểu kỹ các yêu cầu của phần mềmđối với hệ điều hành của máy cài đặt; đảm bảo việc cài đặt hoặc cập nhật không ảnhhưởng đến việc hoạt động bình thường của hệ thống hiện tại;

b) Trong quá trình cài đặt, cán bộ kỹ thuật phải lựachọn các tham số như thư mục cài đặt chương trình, nơi lưu trữ cơ sở dữ liệutheo đúng quy hoạch chung;

c) Trước khi tiến hành cập nhật phần mềm cần tiếnhành sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu; đồng thời có giải pháp sao lưunguyên trạng của hệ thống hoặc sao lưu phiên bản cũ, đảm bảo sẵn sàng khôi phụcnguyên trạng hoặc khôi phục phiên bản cũ, nếu sau khi cập nhật phần mềm, hệ thốngkhông hoạt động được hoặc bị lỗi.

2. Các dữ liệu kiểm tra, thử nghiệm phải được lựachọn, bảo vệ, quản lý và kiểm soát một cách thận trọng.

3. Việc truy cập vào chương trình nguồn phải đượcquản lý và kiểm soát chặt chẽ.

4. Quá trình cài đặt, triển khai các hệ thống mớiphải được ghi chép lại thành tài liệu cài đặt, được cập nhật thường xuyên khicó bất kỳ thay đổi, sửa lỗi và phải được lưu trữ theo đúng quy trình.

Điều 20. An toàn, bảo mậttrong quy trình hỗ trợ và phát triển hệ thống thông tin

1. Quy định về quản lý và kiểm soát sự thay đổi hệthống thông tin:

a) Việc thay đổi các hệ thống thông tin trong quátrình hỗ trợ và phát triển phải tuân thủtheo các quy trình, hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu;

b) Cán bộ kỹ thuật phải báo cáo xin ý kiến các cấpcó thẩm quyền về kịch bản thay đổi và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trìnhthay đổi các hệ thống thông tin trọng yếu. Việc thay đổi các hệ thống thông tintrọng yếu chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩmquyền cho phép.

c) Trong quá trình hỗ trợ và phát triển hệ thốngthông tin, cán bộ kỹ thuật phải báo cáo cấp có thẩm quyền trạng thái hoạt độngcủa các hệ thống đã thay đổi và các sự cố xảy ra (nếu có) trong quá trình triểnkhai theo đúng quy trình.

2. Khi thay đổi hệ điều hành, phải kiểm tra và xemxét các ứng dụng quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trênmôi trường mới.

3. Các phần mềm, ứng dụng của các sở, ban, ngành,quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố triển khai tại Trung tâm Dữ liệu phải đượcgiám sát, quản lý chặt chẽ.

4. Quy trình quản lý thay đổi được ban hành để đảmbảo mọi thay đổi trong hệ thống CNTT là đồng nhất và tuân theo các quy trình,quy chuẩn, kiến trúc đã được đặt ra. Bộ phận vận hành chịu trách nhiệm ghi chépcác thay đổi trên hệ thống mình.

5. Các thay đổi nếu liên quan đến cơ chế xác thực,truy cập, nhật ký log, tương tác giữa các hệ thống chỉ được thực hiện khi có sựđồng ý thống nhất giữa các bộ phận vận hành, quản lý và an ninh thông tin.

Điều 21. Quản lý các sự cố vềCNTT

1. Báo cáo sự cố

Trong quá trình vận hành, khai thác Trung tâm Dữ liệu,nếu sự cố về CNTT xảy ra, người sử dụng và cán bộ vận hành các hệ thống CNTT cótrách nhiệm thông báo kịp thời cho Trung tâm Dữ liệu và những người có liênquan để có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

2. Kiểm soát và khắc phục sự cố

a) Ban hành quy trình, trách nhiệm khắc phục sự cốan ninh thông tin cho từng hệ thống, đảm bảo sự cố được xử lý trong thời gianngắn nhất và giảm thiểu khả năng sự cố lặp lại;

b) Quá trình xử lý sự cố phải được ghi chép và lưutrữ tại Trung tâm Dữ liệu;

c) Thu thập, ghi chép, bảo toàn bằng chứng, chứng cứphục vụ cho việc kiểm tra, xử lý, khắc phục và phòng ngừa sự cố. Trong trường hợp sự cố về CNTT có liên quan đến cácvi phạm pháp luật, Trung tâm Dữ liệu có trách nhiệm thu thập và cung cấp chứngcứ cho cơ quan có thẩm quyền theo đúngquy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm gây ra sự cố

Sau khi phát hiện chính xác nguyên nhân sự cố, nếucó dấu hiệu vi phạm quy trình hoặc cố tình phá hoại thì tùy theo mức độ vi phạm,Sở Thông tin và Truyền thông xem xét kỷ luật theo quy chế, quy định nội bộ hoặcđề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Sở Thông tin và Truyềnthông

1. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, quản lý, vận hành hạ tầng dùng chung Thành phố đảmbảo ổn định, liên tục phục vụ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềmdùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu và các ứng dụng chuyên ngành khác của cáccơ quan, đơn vị.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBNDcác quận, huyện, thị xã tham mưu UBNDThành phố ban hành Danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềmdùng chung tại Trung tâm Dữ liệu.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế, Quy định quảnlý, vận hành, khai thác cho từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềmdùng chung của Thành phố.

4. Hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ chocán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác hạ tầngdùng chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, các phần mềm dùng chung củaThành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu theo nhiệm vụ được phân công.

5. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND Thành phố về hoạt động của Trung tâm Dữ liệu.

6. Chỉ đạo, quản lý Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nộiđảm bảo hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và thông suốt hạ tầng dùngchung của Thành phố phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo,điều hành, tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Thành phốHà Nội.

Điều23. Các sở, ban, ngành, UBND các quận,huyện, thị xã

1. Tổ chức thực hiện sao lưu dự phòng các cơ sở dữliệu của cơ quan, đơn vị mình về Trung tâm Dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tintheo quy định này; trên cơ sở nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức di trú các hệ thống thông tin, cơ sở dữliệu, ứng dụng dùng chung và chuyên ngành do mình triểnkhai nhưng phải phù hợp với quy định của ngành và tại các văn bản quy phạmpháp luật khác có liên quan.

2. Khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung tại Trungtâm Dữ liệu hiệu quả phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp của cáccơ quan, đơn vị, trên cơ sở tuân thủ các quy địnhchia sẻ tài nguyên thông tin, chế độ bảo mật và các tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT doThành phố ban hành;

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trongviệc quản lý, khai thác hạ tầng dùng chung của Thành phố.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộhoặc bộ phận chuyên trách CNTT; tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định banhành quy định, quy chế về vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềmdùng chung do đơn vị mình chủ trì triển khai.

5. Phối hợp thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất vềtình hình khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung của Thành phố và hệ thống thôngtin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung tại Trung tâm Dữ liệu theo đề nghị củaSở Thông tin và Truyền thông hoặc yêu cầu của UBNDThành phố.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định nàythì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo trách nhiệm, xửphạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phảibồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 25. Điều khoản thi hành

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện,thị xã và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khókhăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo vềSở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.