ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/ 2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MÔ HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AO LẮNG TRONG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một s chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi;

Xét Tờ trình liên sở số: 65/TTrLS-SNN-STC ngày 11/01/2016 của liên sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quy định về chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa căn cứ pháp lý từ “căn cứ Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định các biện pháp phòng, chng dịch bệnh trên tôm nuôi” thành “căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chng dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND :

“b. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 01 bộ bao gồm:

- Bảng đăng ký kê khai đầu tư xây dựng ao lắng mới hoặc ao lắng cải tạo, có xác nhận của UBND xã (theo mẫu 1).

- Đơn đề nghị hỗ trợ về đầu tư xây dựng ao lắng mới (hoặc ao lắng cải tạo) gửi UBND xã sau khi đã đầu tư hoàn chỉnh ao lắng (theo mẫu 2).

- Văn bản có chứng thực của UBND xã đối với tổ hợp tác nuôi tôm nước lợ hoặc giấy đăng ký kinh doanh của hợp tác xã nuôi tôm nước lợ (nộp bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất làm ao lắng (nộp bản sao có chứng thực) hoặc hợp đồng thỏa thuận sử dụng đất để làm ao lắng được UBND xã xác nhận (nộp bản sao có chứng thực).

- Hóa đơn, chứng từ xác định mức đầu tư xây dựng ao lắng phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính đối với trường hợp thuê phương tiện máy cơ giới đđào mới, cải tạo, gia cố ao lắng.

Đối với trường hợp thuê nhân công lao động để đào mới, cải tạo, gia cố ao lắng thì có bảng kê thuê nhân công lao động để xác định mức đầu tư xây dựng ao lắng phù hợp và phải được UBND xã xác nhận (theo mu 7).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- B
Tài chính;
- B
Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Công b
áo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo LA, Đài PT&TH LA;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, SNN, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Tấn Dũng

Mu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

……….., ngày ….. tháng ….năm…

BẢNG ĐĂNG KÝ

Kê khai về đầu tư xây dựng…………….(1)

Kính gửi: UBND xã ………………………

Tôi tên: …………………………………..Địa chỉ: ………………………………………………

Số CMND: ……………………………., cấp ngày: ……………………..tại: …………………

Đại diện tổ hợp tác/ hợp tác xã tên: ……………………………..; địa chỉ: …………………

……………………………………………………………………………………………………..

Tôi đăng ký kê khai về đầu tư xây dựng ……………………………………….(2) như sau:

1. Diện tích mặt nước ao lắng: …………………..m2; số lượng ao lng: ……………. ao.

Phục vụ cho diện tích mặt nước nuôi tôm …………m2; số lượng ao nuôi: ….ao.

2. Thành viên tổ hợp tác/ hợp tác xã ………….(3) người gồm:

- ……………………………………………Địa chỉ ……………………………………………

- ……………………………………………Địa chỉ ……………………………………………

- ……………………………………………Địa chỉ ……………………………………………

- ……………………………………………Địa chỉ ……………………………………………

- ……………………………………………Địa chỉ ……………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật./.

XÁC NHẬN CỦA UBND CP XÃ(ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Tại vị trí (1), (2) ghi ao lắng mới (nếu đầu tư xây dựng ao lng mới) hoặc ao lắng cải tạo (nếu ao lng được cải tạo, gia c trên nền ao đã có sn).

- Tại vị trí (3) ghi số thành viên trong t hợp tác/hợp tác xã nuôi tôm nước lợ.

Mu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

……….., ngày ….. tháng ….năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ v đu tư xây dựng ………………………………(1)

Kính gửi: UBND xã ………………………………….

Tôi tên: ……………………………………..Địa chỉ: …………………………………………

Số CMND: ……………………………., cấp ngày: …………………..Tại: …………………

Đại diện tổ hợp tác/ hợp tác xã tên: ……………………………..; địa chỉ: ……………….

……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn đề nghị gửi các cấp chính quyền xem xét và hỗ trợ về đầu tư xây dựng …………………………………. (2) như sau:

1. Diện tích mặt nước ao lắng: …………m2; số lượng ao lắng: ……….ao.

Phục vụ cho diện tích mặt nước nuôi tôm là: ………m2; số lượng ao nuôi: …....ao.

2. Nội dung chi tiết đầu tư thực tế:

TT

Nội dung

ĐVT

Slượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

1

Đào ao và đp bờ hoặc nạo vét và gia cố bờ

m3

2

Bạt lót bờ ao lắng

m

3

Công lót bạt bờ ao lắng

công

4

Cống ao lắng

cái

5

Tổng cộng

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ: ……………………………… đồng.

(Bng chữ: ……………………………………………………………………………………)

Tôi xin cam đoan các nội dung trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI Đ NGHỊ
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tại vị trí (1), (2) ghi ao lng mi (nếu đầu tư xây dựng ao lắng mới) hoặc ao lắng cải tạo (nếu ao lắng được cải tạo, gia c trên nền ao đã có sẵn)

Mu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ THUÊ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG

Họ và tên người thuê nhân công lao động: …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Đã thuê nhân công lao động để đào ao lắng phục vụ nuôi tôm nước lợ tại địa đim: p …………….., xã ……………., huyện …………. từ ngày ……./……/….. đến ngày ……./……/….. Cụ thể như sau:

TT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ

SCMND

S ngày công (ngày)

Đơn giá
(đồng/ngày)

Thành tiền
(đồng)

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

X

X

X

X

Tổng số người: ……….. người.

Tổng số ngày công: ………… ngày.

Tổng số tin đã chi: …………………….. (Viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………)

XÁC NHẬN UBND XÃ
(Ký tên, đóng du)

……… ngày .... tháng ... năm 20...
Người thuê nhân công lao động
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)