ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI XE CHNGƯỜI BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường st;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT -BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Căn cứ Công văn số 15610/BGTVT-VT ngày 23/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện thí điểm sử dụng xe điện 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2109/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe điện bốn bánh) vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hi Tiến, huyện Hoằng Hóa; Quyết định s 06/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận ti tại Tờ trình số 4881/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm định số 541/BCTĐ-STP ngày 29/11/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2109/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe điện bốn bánh) vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Chủ tịch UBND các huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Giao thông vận t
i (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này, quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đi với xe chngười bốn bánh chạy bằng năng lượng điện (sau đây gọi tt là xe điện) tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng xe điện tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế tại các Khu du lịch trên địa bàn tnh Thanh Hóa.

Chương II

PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Phạm vi hoạt động của xe điện

Xe điện hoạt động tại các Khu du lịch biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn; Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

Điều 4. Tuyến đường hoạt động của xe điện

1. Tuyến đường hoạt động của xe điện (có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Điểm đón, trả khách:

Xe điện chỉ được đón, trả khách tại các điểm quy định trên các tuyến đường được phép hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Xe điện phải đậu đỗ tại các khu vực bãi xe đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Điều 5. Thời gian hoạt động của xe điện

Thời gian hoạt động từ 5h00 đến 24h00 trong ngày;

Thời gian dừng, đón, trả khách tối đa là 180 giây.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Hong Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy và các ngành, đơn vị có liên quan

1. UBND thành phố Sầm Sơn, UBND các huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý hot động khai thác thí điểm xe điện trong địa bàn quản lý theo đúng phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động.

2. Sở Giao thông vận tải: Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh

Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn, UBND các huyện Hong Hóa, Cẩm Thủy trong việc tổ chức hoạt động thí điểm xe điện theo đúng phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động./.

 

MỤC LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA XE ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Các tuyến đường tại Khu du lịch biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Cự ly (Km)

1

Đường Ngô Quyền

Đường Tây Sơn

Đường Hai Bà Trưng

2,295

2

Đường Đoàn Thị Điểm

Chân núi Trường Lệ

Đường Lê Lợi

0,69

3

Đường Hồ Xuân Hương

Bãi đỗ xe Đền Độc Cước

Khu du lịch FLC

3,5

4

Đường Thanh Niên

Chân núi Trường Lệ

Khu du lịch FLC

3,81

5

Đường Nguyễn Du

Thành Đội

Đường Hai Bà Trưng

2,905

6

Đường Tô Hiến Thành

Đường Đoàn ThĐiểm

Đường Hồ Xuân Hương

0,58

7

Đường Lê Hoàn

Đường Nguyễn Du

Đường Hồ Xuân Hương

0,3

8

Đường Lê Lai

Đường Nguyễn Du

Đường Hồ Xuân Hương

0,35

9

Đường Tây Sơn

Đường Ngô Quyền

Đường Hồ Xuân Hương

0,45

10

Phố Nguyễn Văn Cừ

Đường Nguyễn Du

Đường Thanh Niên

0,27

11

Đường Bà Triệu

Đường Lý Tự Trọng

Đường Hồ Xuân Hương

0,85

12

Đường Tống Duy Tân

Đường Ngô Quyền

Đường Hồ Xuân Hương

0,69

13

Đường Lê Văn Hưu

Đường Nguyễn Du

Đường Hồ Xuân Hương

0,46

14

Đường Lê Thánh Tông

Chợ Mới

Đường Hồ Xuân Hương

0,95

15

Đường Nguyễn Thị Lợi

Đường Ngô Quyền

Đường H Xuân Hương

0,87

16

Đường Nguyễn Hồng Lễ

Đường Ngô Quyền

Đường Hồ Xuân Hương

0,92

17

Đường Hai Bà Trưng

Đường Ngô Quyền

Đường Hồ Xuân Hương

1,15

18

Đường Nguyễn Bá Ngọc

Đường Nguyễn Du

Đường Thanh Niên

0,095

19

Phố Trần Quý Cáp

Đường Nguyễn Du

Đường Thanh Niên

0,095

20

Đường Trần Nhân Tông

Đường Nguyễn Du ci dịch

Đường Hồ Xuân Hương

0,9

21

Đường Lý Tự Trọng

Chợ Cột Đỏ

Chợ Mới

1,41

22

Đường Lê Lợi

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hồ Xuân Hương

1,66

23

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Lợi

Đường Trương Hán Siêu

1,55

24

Đường Trương Hán Siêu

Đường Trần Hưng Đạo

Bãi biển Vinh Sơn

1,11

 

Tổng cộng

 

 

27,86

Năm 2019: Mở rộng phạm vi, tuyến đường hoạt động kết nối đường Thanh Niên cải dịch, đường Nguyn Du cải dịch với các đường nội thị thuộc khu vực phường Quảng Tiến và Quảng Cư khi đủ điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn cho phương tiện vận chuyển du khách.

Năm 2020: Mở rộng phạm vi, tuyến đường hoạt động kết nối với đường 4C đi Quảng Vinh, Quảng Hùng và Quảng Đại khi đủ điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn cho phương tiện vận chuyển du khách.

II. Các tuyến đường tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Cự ly (Km)

1

Đường tỉnh 510B

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Đền thờ Tô Hiến Thành

1,5

2

Đường Hoằng Ngọc - Hoằng Thanh

Chùa Hồi Long

Đường công vụ Hoằng Thanh

1,5

 

Tổng cộng

 

 

3

- Các tuyến đường đã đưa vào khai thác thuộc mặt bằng phê duyệt tại Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hoằng Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hong Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Các tuyến đường thuộc quản lý của doanh nghiệp: Giao UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho xe điện hoạt đng phục vụ khách du lịch.

III. Các tuyến đường tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

Tuyến đường từ đầu Cầu Treo thuộc địa bàn xã Cẩm Thạch đến bãi trông giữ xe Khu du lịch suối cá Cẩm Lương (2,7 Km) và các điểm dịch vụ trong Quy hoạch khu du lịch suối cá Cẩm Lương đã được phê duyệt.