ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 09/HĐND-CTHĐND ngày 10/02/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 128/TTr-STC ngày 30/12/2019 việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ-STP ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế) chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Báo HP, Báo ANHP, Đài PTTH HP;
- CVP, các PVP;
- Phòng: TCNS;
- CV: DN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của y ban nhân dân thành phố)

TT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

I

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

1

y in màu

Chiếc

4

2

Máy photocopy

Chiếc

2

I.1

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TIN HỌC

 

 

1

Máy chủ

Chiếc

1

2

Hệ thống thiết bị Wifi

Hệ thống

1

3

Thiết bị lưu trữ

Bộ

1

4

Bộ lưu điện

Bộ

1

5

Hệ thống Camera

Hệ thống

1

II

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

1

Máy photocopy

Chiếc

2

2

Máy scan

Chiếc

3

3

Máy tính xách tay

Chiếc

10

4

Máy in màu

Chiếc

3

5

Máy in laser

Chiếc

10

6

Ổ lưu trữ mạng

Chiếc

2

7

Ổ cứng IBM

Chiếc

2

8

cứng HP

Chiếc

2

9

Máy tính bảng

Chiếc

5

10

Máy chụp ảnh

Chiếc

2

11

Máy quay phim

Chiếc

1

12

Máy quét tài liệu

Chiếc

1

13

Máy tính bàn

Chiếc

20

14

Máy in

Chiếc

2

15

Máy chủ HP

Chiếc

1

16

Thiết bị tường lửa

Chiếc

1

17

Thiết bị chuyển mạch mạng

Chiếc

1

18

Thiết bị lưu trữ

Chiếc

1

III

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

1

Bộ máy in Giấy phép lái xe quốc tế

Bộ

1

2

Bộ máy in Giấy phép lái xe các hạng

Bộ

4

3

Máy chủ

Chiếc

2

III.1

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

 

1

Máy kiểm tra phanh cho xe có tải trọng cầu đến 13 tấn

Chiếc

3

IV

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

IV.1

CHI CỤC KIM LÂM

 

 

1

Bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng

Bộ

27

2

Máy cưa xích

Chiếc

10

3

Máy thổi gió cầm tay

Chiếc

10

4

Máy cắt thực bì

Chiếc

10

5

Máy bơm nước chữa cháy

Chiếc

10

6

Máy định vị GPRS

Chiếc

5

7

Bộ đàm chuyên dùng

Bộ

5

8

Thước kẹp đo đường kính cây

Chiếc

5

9

Bình phun nước

Chiếc

10

10

Máy phát đin

Chiếc

1

11

Máy ảnh chuyên dụng

Chiếc

5

12

Máy quay camera

Chiếc

5

13

Máy ghi âm

Chiếc

5

14

Phần mềm cảnh báo cháy rừng

Chiếc

1

IV.2

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 

 

1

Máy đọc ELISA (Eon)

Chiếc

1

2

Máy Real Time PCR

Chiếc

1

IV.3

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ

 

 

1

Máy PCR kiểm dịch bệnh tôm cá

Chiếc

1

V

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

V.1

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

 

 

1

Máy bơm chữa cháy động cơ điện

Chiếc

3

2

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng

Chiếc

3

3

Máy quay chuyên dùng làm phim

Chiếc

1

4

Máy chụp ảnh kỹ thuật số

Chiếc

2

5

Đầu phát đọc phim HD

Chiếc

5

6

Ổ cứng 3T

Chiếc

10

7

Màn ảnh chuyên dụng

Chiếc

5

8

Máy chiếu Kỹ thuật số chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

Bộ

3

9

Amply chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

Chiếc

3

10

Loa chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

Bộ

3

11

Bàn dựng phim

Chiếc

1

 

Thiết bị máy chiếu rạp:

 

 

12

Máy chiếu phim KTS ống kính zoom phù hợp CP2220 và bóng đèn xenon CDXL-30

Bộ

5

13

Máy chủ chiếu phim kỹ thuật số

Bộ

5

14

Bộ lưu điện UP online 2KVA Rack mount C2KR.

Bộ

5

15

Hệ thống giá kê máy chiếu.

Bộ

5

Miệng hút gió cho máy chiếu

Cửa sổ cho máy chiếu, cửa sổ quan sát

16

Màn ảnh

Bộ

5

Màn ảnh tráng bạc độ sáng cao

Khung màn ảnh và giá loa các loại

17

Hệ thống âm thanh

Hệ thống

1

Bộ xử lý âm thanh CP750

Monitor DCM-30D

Loa chính diện SC-423 C

Amply cho loa chính diện DCA-1824

Loa siêu trầm SB-7218

Amply cho loa siêu trầm DCA-2422

Loa surround SR-8200

Amply cho loa surround DCA-1824

Giá treo loa Surround

Tủ thiết bị âm thanh

Phụ kiện kèm theo gồm dây cáp tín hiệu, dây mạng, nguồn (chưa có dây loa)

 

 

18

Ổn áp 1 pha 15 kW DRI-15000

Chiếc

5

 

Thiết bị máy chiếu đội

Bộ

2

19

Máy chiếu phim:

Độ sáng từ 4000-8000 ANSILUMENS

Độ phân giải Full HD (1920 x 1080)

Độ tương phản 1500:1

Nguồn điện từ 110 v-240 v

Các cổng kết nối HDMI, VGA, AV

20

Server chiếu phim gắn màn hình cảm ứng

Bộ

2

Tích hợp ổ cứng 1Tb

Có các đầu ra cho hình ảnh HDMI, DVI, VGA hỗ trợ độ phân giải Full HD, 3D

Các đường ra âm thanh: Optical, 6x3,5 RCA, hỗ trợ DTS, AC3 7.1, 5.1, 2.1

21

Hệ thống âm thanh và loa:

Bộ

2

Tăng âm 2.1 ch SUB PS1868G; công suất 1500 W x 3 CH

Equalizer 4 tone, Digital echo

Loa R+L 1000 W x2

Loa Sub 1500 W

Thùng để thiết bị gồm: Máy chiếu, Server chiếu phim, Amply.

V.2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN

 

 

1

Hệ thống bia bắn súng điện tử

Bộ

10

2

Thuyền Rowing đôi - 2X

Cái

10

3

Tủ cấp đông

cái

5

4

Máy hút bụi

cái

10

5

Máy bơm nước

cái

5

6

Bảng điện tử

cái

10

7

Máy lọc nước uống

cái

20

8

Thiết bị lọc nước bể bơi

bộ

10

9

Máy tập thể lực

cái

20

10

Giá dép Inox 5 tầng bể bơi

cái

5

11

Chạn bát Inox 3 nhà ăn VĐV

cái

15

12

Tủ hấp cơm 3 nhà ăn VĐV

cái

15

 

Phòng y học thể thao

 

 

13

Máy siêu âm

cái

2

14

Tủ thuốc

cái

5

15

Giường y tế

cái

15

16

Cáng y tế

cái

5

17

Cân y tế

cái

5

18

Máy điện xung y học

cái

5

19

Máy trung tần y học

cái

5

20

Xe tiêm y tế

cái

5

21

Hộp cấp cứu

cái

5

 

Bộ môn Bắn cung

 

 

22

Ống kính bắn cung

cái

10

23

Thùng đựng cung

cái

10

24

Thước ngắm bắn cung

cái

10

25

Báng cung

cái

10

26

Cánh cung

cái

10

27

Cần thăng bằng môn bắn cung

cái

10

28

Máy cắt tên môn bắn cung

cái

10

29

Giá đỡ tên môn bắn cung

cái

10

30

Bộ cung

bộ

20

31

Tên bắn cung

Hộp

30

32

ng nhòm

Cái

15

 

Bộ môn Bắn súng

 

 

33

Máy nén khí bắn súng

cái

10

34

Ống ngắm bắn súng

cái

20

35

Thiết bị bắn súng điện tử

cái

20

36

Hòm đựng súng

cái

10

37

ng kính súng trường

cái

10

38

Súng

khẩu

10

39

Vali đựng súng thể thao

cái

10

40

Máy bơm chuyên dụng cho bắn súng

cái

5

41

Súng điện tử + bia điện tử

Bộ

20

42

Thiết bị Laze kiểm tra bắn súng

cái

20

43

Bình chứa hơi bắn súng

bộ

10

44

Bình hơi bắn súng

bộ

10

45

Máy kiểm tra gia tốc súng hơi

bộ

10

46

Bộ bia tuyến 10m cơ / điện tử

bộ

20

47

Bộ bia tuyến 25m cơ / điện tử

bộ

20

48

Bộ bia tuyến 50m cơ / điện tử

bộ

20

49

Chân bắn đứng

cái

10

50

Quần áo trong súng trường

bộ

20

51

Điều hòa tuyến 10m

Bộ

5

 

Bộ môn Cử tạ

 

 

52

Bánh tạ môn cử tạ

cái

50

53

Giàn tạ thể lực môn cử tạ

cái

10

54

Sàn tạ tập luyện môn cử tạ

cái

20

55

Sàn gỗ thi đấu cử tạ

cái

10

56

Bộ tạ môn cử tạ

bộ

20

57

Thảm cử tạ

cái

20

58

Xe đạp thể lực môn cử tạ

cái

10

59

Sàn cao su

Cái

50

 

Bộ môn Điền kinh

 

 

60

Bộ tập thể lực liên hoàn điền kinh

bộ

10

61

Cột đỡ xà điền kinh

cái

10

62

Bộ đệm nhảy cao điền kinh

bộ

10

63

Máy chạy điện điền kinh

cái

10

64

Sào nhảy cao

cái

10

65

Bộ tạ điền kinh

bộ

10

66

Bộ cột nhảy cao

bộ

10

67

Xà nhảy cao

cái

10

68

Bộ tạ tiêu chuẩn 185kg

Bộ

1

69

Bộ rào tiêu chuẩn

Bộ

2

70

Giàn tạ đa năng

Bộ

1

71

Bàn đạp (tiêu chuẩn thi đấu)

cái

8

72

Rào bổ trợ kỉ luật

Bộ

10

 

Bộ môn Đua thuyền

 

 

73

Bộ tạ đua thuyền

bộ

5

74

Chèo môn đua thuyền

cái

20

75

Máy kéo tập đua thuyền

cái

10

76

Mái chèo đua thuyền

cái

20

77

Thuyền

cái

20

78

Bộ đàm

Bộ

1

 

Bộ môn Đấu kiếm

 

 

79

Cuộn dây sàn tập đấu kiếm

cái

10

80

Đòn đấu kiếm

cái

10

81

Sàn tập đấu kiếm

cái

10

82

Bộ điện đầu sàn đấu kiếm

bộ

10

 

Bộ môn Thể hình

 

 

83

Giàn tạ thể hình

cái

10

84

Khung giàn kéo cáp

cái

10

85

Máy inbody

Chiếc

5

86

Xe đạp trượt tuyết

Chiếc

5

87

Máy đứng gánh đùi

Chiếc

5

88

Máy ép đùi trong

Chiếc

5

89

Máy banh đùi ngoài

Chiếc

5

90

Máy đạp mông

Chiếc

5

91

Máy bay vai

Chiếc

5

92

Máy xô dài, xô ngắn

Chiếc

5

93

Máy xoay eo

Chiếc

5

 

Các môn võ

 

 

94

Bộ tạ các môn võ

Bộ

20

95

Dinh đài Boxing

bộ

10

96

Thảm Boxing

bộ

15

97

Âm thanh phục vụ tập luyện Boxing

Bộ

3

98

Khung treo bao cát Boxing

Cái

15

99

Khung treo bóng đấm Boxing

Cái

15

100

Thảm môn Judo

bộ

10

101

Bộ thảm lót Judo

bộ

10

102

Thảm môn Karatedo

bộ

10

103

Thảm Taekwondo

bộ

10

104

Bộ chip điện tử kết nối điểm Taekwondo

bộ

5

105

Giáp điện tử Taekwondo

bộ

15

106

Mũ điện tử Taekwondo

bộ

15

107

Thảm Wushu

bộ

10

108

Thảm chuyên dụng tập luyện và thi đấu Taolu

Bộ

10

109

Đài chuyên dụng tập luyện và thi đấu Sanda

Bộ

10

110

Camera HD

Bộ

3

111

Thảm Silat

bộ

10

112

Thảm tập luyện Silat

Bộ

10

113

Thảm đánh ngã Silat

Bộ

10

114

Dàn tạ đa năng

Bộ

5

115

Bộ gương ốp tường

Bộ

5

116

Bộ âm thanh tập luyện Silat

Bộ

3

 

Bộ môn Aerobic

 

 

117

Sàn tập môn Aerobic

bộ

10

118

Khung gương môn Aerobic

cái

20

119

Bộ loa đài Aerobic

bộ

5

120

Hệ thống khung gỗ sàn Aerobic

bộ

5

121

Bục Step Aerobic

cái

20

122

Cầu thang tập bổ trợ thể lực

Bộ

5

123

Dàn tạ đa năng tập bổ trợ

Bộ

10

124

Xe đạp thể lực

Chiếc

10

125

Máy chạy đa năng

Chiếc

10

 

Bộ môn Thể dục dụng cụ

 

 

126

Bộ loa đài thể dục dụng cụ

bộ

5

127

Bộ thảm môn thể dục dụng cụ

bộ

10

128

Bục, ván dậm nhảy thể dục dụng cụ

cái

20

129

Ban tút thể dục

cái

10

130

Thảm tự do thể dục dụng cụ

bộ

20

131

Bục Step dụng cụ

cái

20

132

Cầu thăng bằng thể dục

cái

10

133

Cầu thăng bằng (cầu thấp)

Bộ

5

134

Đường nhào lộn trên thảm

Bộ

5

135

Giường nhún TDDC

Bộ

5

136

Xà lệch

Bộ

5

137

Xà đơn nữ

Bộ

10

138

Bàn nhảy trống

Bộ

5

 

Bộ môn Vật

 

 

139

Bạt da phủ đệm vật

cái

10

140

Đệm vật

cái

10

141

Mặt đệm vật

cái

10

142

Mặt thảm vật

cái

10

143

Bộ tạ môn vật

bộ

20

144

Bộ thảm vật

bộ

10

145

Bạt phủ đệm vật

cái

10

 

Bộ môn Bơi - Lặn

 

 

146

Chân vịt

cái

40

147

Dây phao bơi

cái

20

148

Giàn tạ thể lực môn bơi, lặn

bộ

10

149

Phao bơi chắn sóng

cái

20

150

Bàn trượt bơi

cái

20

151

Máy vi tính

Bộ

2

152

Bàn trượt tập cạn

Cái

25

153

Quần bơi thi đấu

Chiếc

30

154

Áo bơi thi đấu

Bộ

30

155

Máy tập đa năng

Bộ

5

156

Bộ đồ bơi công nghệ (Lặn)

Cái

15

 

Bộ môn Bóng bàn

 

 

157

Bàn bóng bàn

cái

20

 

Bộ môn Bóng chuyền

 

 

158

Xe đựng bóng chuyền

cái

10

 

Bộ môn Nhảy cầu

 

 

159

Cầu mềm nhảy cầu

bộ

10

160

Đế cầu mềm di dộng

cái

20

 

Bộ môn Golf

 

 

161

Gậy Golf các loại

Bộ

50

162

Máy tập Swing cho Golf

Bộ

15

163

Máy tập 3D Golf

Bộ

15

 

Bộ môn Đá cầu

 

 

164

Thảm cao su chuyên dụng

Bộ

10

V.3

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

1

Máy phát điện

Chiếc

1

VI

SỞ XÂY DỰNG

 

 

VI.1

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

1

Máy thí nghiệm nén tải trọng 0-300T

Bộ

1

2

Máy thủy bình điện tử độ chính xác cao

Bộ

1

3

Máy invar mã vạch dùng quan trắc độ lún công trình

Bộ

1

4

Máy nén 300KN điều khiển điện tử

Chiếc

1

5

Thiết bị thử vệt hằn bánh xe

Chiếc

1

6

Máy nén 3 trục thí nghiệm đất

Chiếc

1

7

Kiểm tra mối hàn bằng X-quang

Chiếc

1

8

Máy kéo, uốn vạn năng 100KN điều khiển điện tử

Chiếc

1

9

Thiết bị thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

Chiếc

1

10

Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)

Chiếc

1

11

Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PDA)

Chiếc

1

12

Thiết bị siêu âm bê tông cọc khoan nhồi

Chiếc

1

13

Độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số IRI

Chiếc

1

VII

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

VII.1

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI PHÒNG

 

 

1

Bộ quả cân M1 (gồm 10 loại quả)

Bộ

2

2

Máy chủ

Máy

1

VII.2

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

 

1

Máy chủ

Máy

1

2

Máy ảnh chuyên dụng

Chiếc

1

VII.3

TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

 

1

Máy chủ

Máy

1

2

Thiết bị số hóa tài liệu

Bộ

1

3

Giá sách di động

Bộ

2

4

Máy in màu

Chiếc

1

5

Màn hình tương tác thông minh

Chiếc

1

6

Phần mềm quản lý tài liệu

phần mềm

1

VII.4

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI PHÒNG

 

 

1

Áp kế mẫu điện tử

Chiếc

10

2

Áp kế cơ khí

Chiếc

10

3

Bộ áp kế chỉ thị mẫu chuẩn

Bộ

5

4

Cảm biến áp suất

Chiếc

10

5

Bàn tạo áp

Chiếc

5

6

Cặp nhiệt điện đo nhiệt độ

Chiếc

20

7

Nhiệt kế điện trở platin chuẩn

Chiếc

10

8

Thiết bị chỉ thị nhiệt độ

Chiếc

2

9

Nồi hấp

Chiếc

5

10

Tủ bảo quản chủng chuẩn

Chiếc

2

11

Thiết bị màng lọc

Chiếc

1

12

Bộ lưu điện

Chiếc

20

13

Hệ thống lọc vi sinh (Bộ lọc chân không )

Bộ

2

14

Thiết bị gông từ

Chiếc

1

15

Thiết bị đo độ bóng, độ nhám bề mặt kim loại

Chiếc

1

16

Thiết bị đo nhám bề mặt kim loại

Chiếc

1

17

Thiết bị đo độ cứng nhựa

Chiếc

1

18

Thiết bị kiểm tra độ bền chịu nhiệt Vicat và Hdt của nhựa

Chiếc

1

19

Thiết bị thử mài mòn cao su

Chiếc

1

20

Thiết bị thử độ bền nén nắp hố ga, cống

Chiếc

1

21

Thiết bị xác định sức chống cắt và tính nén lún của đất

Chiếc

1

22

Thiết bị xác định cơ tính đa năng về vải địa

Chiếc

1

23

Thiết bị xác định độ bám dính của sơn

Chiếc

1

24

Đầu thu phát hồng ngoại

Chiếc

1

25

Máy tạo xung

Chiếc

1

26

Máy đếm tần số

Chiếc

1

27

Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt

Bộ

1

28

Thiết bị phân tích an toàn điện

Chiếc

1

29

Thiết bị đo nồng độ khí Ôxy của nguồn khí y tế

Chiếc

1

30

Thiết bị đo bức xạ quang trị liệu

Chiếc

1

31

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn đèn mổ treo trần

Chiếc

1

32

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn laze thẩm mỹ

Chiếc

1

33

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy điều trị sóng ngắn

Chiếc

1

34

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn các Bộ cảm biến khí nén

Chiếc

1

35

Thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu dò máy siêu âm

Chiếc

1

36

Thiết bị đo công suất siêu âm của các thiết bị siêu âm chuẩn đoán hoặc điều trị

Chiếc

1

37

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn lồng ấp trẻ sơ sinh

Chiếc

1

38

Thiết bị kiểm tra thành phần khí gây mê

Chiếc

1

39

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và gây mê

Chiếc

1

40

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy đốt điện cao tần

Chiếc

1

41

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy sốc tim

Chiếc

1

42

Thiết bị phân tích độ sáng của máy nội soi

Chiếc

1

43

Thiết bị phát hiện trục trặc trong thấu kính của máy nội soi

Chiếc

1

44

Thiết bị khảo sát phóng xạ kiểu buồng ion hóa

Chiếc

1

45

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn phân tích lưu lượng khí

Chiếc

1

46

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn dao mổ điện

Chiếc

1

47

Nguồn sáng

Chiếc

1

48

Thiết bị xác định cơ tính xi măng

Chiếc

1

49

Thiết bị xác định thành phần hạt

Chiếc

1

50

Thiết bị xác định sức chống cắt và tính nén lún của đất

Chiếc

1

51

Thiết bị xác định dung trọng hiện trường

Chiếc

1

52

Thiết bị xác định độ sụt của nền

Chiếc

1

53

Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

Chiếc

2

54

Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

Chiếc

2

55

Bđiều nhiệt

Chiếc

3

56

Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng

Chiếc

2

57

Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu

Chiếc

2

58

Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

Chiếc

2

59

Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

Chiếc

2

60

Chuẩn kiểm định phương tiện đo điện tim

Chiếc

2

61

Chuẩn kiểm định phương tiện đo điện não

Chiếc

2

62

Hộp điện trở chuẩn

Chiếc

4

63

Thiết bị chụp ảnh phóng xạ RT

Chiếc

1

64

Thiết bị siêu âm mối hàn và siêu âm vật liệu UT

Chiếc

1

65

Thiết bị thẩm thấu

Chiếc

3

66

Thiết bị chuẩn phương tiện đo đồng hồ bấm giây

Chiếc

2

67

Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh

Chiếc

2

68

Thiết bị chuẩn thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ

Chiếc

2

69

Tủ bảo quản mẫu, hóa chất

Chiếc

5

70

Thiết bị thử mài mòn cao su

Chiếc

1

71

Thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn máy đo khúc xạ

Chiếc

1

72

Thiết bị đo độ bụi tổng cầm tay

Chiếc

1

73

Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu (không khí, nước thải, khí thải ống khói ....)

Chiếc

5

74

Thiết bị giám sát khí Ôzôn

Chiếc

1

75

Thiết bị phân tích nước hiện trường

Chiếc

1

76

Thiết bị phân tích UV cầm tay

Chiếc

1

77

Máy đo độ đục

Chiếc

2

78

Thiết bị đo lưu lượng nước kênh hở

Chiếc

1

79

Thiết bị đo hàn lượng chất rắn lơ lửng

Chiếc

1

80

Máy đo lưu lượng nước thải ống kín

Chiếc

1

81

Thiết bị đo nồng độ mặn

Chiếc

1

82

Thiết bị đo nhiệt độ, lưu lượng, áp suất khí thải

Chiếc

1

83

Bơm hút chân không

Chiếc

2

84

Máy đếm khuẩn lạc

Chiếc

1

85

Thiết bị phân tích COD

Chiếc

1

86

Thiết bị phân tích BOD

Chiếc

1

87

Tủ ấm BOD

Chiếc

1

88

Thiết bị đo khí thải ống khói

Chiêc

1

89

Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ

Chiếc

1

90

Máy phân tích nước đa chỉ tiêu cầm tay

Chiếc

1

91

Máy đo pH và độ dẫn điện

Chiếc

3

92

Máy đồng nhất mẫu rắn vi sinh

Chiếc

1

93

Tủ bảo ôn

Chiếc

3

94

Tủ nuôi vi khuẩn kỵ khí

Chiếc

2

95

Nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ các tủ ấm, tủ lạnh, tủ âm sâu

Chiếc

15

96

Thiết bị đo nồng độ khí

Chiếc

2

97

Máy đo bức xạ nhiệt

Chiếc

2

98

Máy đo độ bụi

Chiếc

2

99

Lò vi sóng rã đông mẫu

Chiếc

2

100

Tủ bảo quản môi trường nuôi cấy

Chiếc

2

101

Dụng cụ hút hóa chất, môi trường pha loãng mẫu (Dispenser)

Chiếc

5

102

Chuẩn kiểm định huyết áp kế

Chiếc

4

103

Hệ thống điện trở chuẩn cấp 0,01

Chiếc

10

104

Bộ tạo nguồn dòng, áp, góc pha cấp 0,02

Bộ

2

105

Bộ tạo điện áp đến 70 kV

Bộ

2

106

Bộ tạo dòng điện đến 5000A

Bộ

2

107

Cầu so kiểm TU - TI

Chiếc

2

108

Máy kiểm đồng hồ so/rà

Chiếc

2

109

Bộ tấm chuẩn độ cứng

Bộ

10

110

Thiết bị chuẩn giao tiếp (Documenting Process Calibrator)

Chiếc

2

111

Máy mài

Chiếc

5

112

Hệ thống kiểm định/ hiệu chuẩn máy so màu

Chiếc

1

113

Chuẩn kiểm tra máy dò kim

Chiếc

1

114

Máy quang phổ phát xạ

Chiếc

3

115

Hệ thống kiểm định lưu lượng lưu động

Hệ thống

2

116

Máy sắc kí khí

Chiếc

3

117

Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chiếc

2

118

Thiết bị sắc ký lỏng ion

Chiếc

1

119

Thiết bị quang phổ hấp phụ AAS

Chiếc

1

120

Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl tự động

Hệ thống

2

121

Máy cất nước 2 lần khử ion

Chiếc

2

122

Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng LC-ICP-MS

Hệ thống

1

123

Lò nung đến 1200°C

Chiếc

2

124

Máy sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS-MS

Chiếc

2

125

Thiết bị xác định độ ăn mòn tấm đồng trong dầu

Hệ thống

1

126

Thiết bị xác định áp suất hơi bão hòa trong dầu

Chiếc

1

127

Thiết bị xác định cặn cacbon trong dầu

Chiếc

1

128

Thiết bị xác định độ nhớt động học trong dầu

Chiếc

1

129

Thiết bị xác định hàm lượng nước trong dầu

Chiếc

2

130

Thiết bị xác định khối lượng riêng của dầu

Chiếc

1

131

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu

Chiếc

1

132

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở của dầu

Chiếc

1

133

Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc của dầu

Chiếc

1

134

Thiết bị đo nhiệt trị của dầu

Chiếc

1

135

Thiết bị đo trị số kiềm tổng

Chiếc

1

136

Thiết bị xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

Chiếc

1

137

Hệ thống chiết béo tự động

Hệ thống

1

138

Tủ bảo quản chủng chuẩn

Chiếc

2

139

Thiết bị màng lọc

Chiếc

1

140

Thiết bị tạo nhiệt độ đến 1200°C (dùng kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt kế bức xạ)

Chiếc

3

141

Thiết bị thử dòng điện rò và độ bền điện lò vi sóng

Chiếc

1

142

Thiết bị thử độ bền Hệ thống cửa lò vi sóng

Chiếc

1

143

Thiết bị uốn đầu cảm biến nhiệt có dạng dây tròn

Chiếc

1

144

Lò vi sóng phá mẫu

Chiếc

3

145

Thiết bị thử độ rò vi sóng

Chiếc

1

146

Thử bị thử áp lực (bình đun nước nóng có dự trữ)

Chiếc

1

147

Bàn nghiêng

Chiếc

1

148

Thử bị thử áp lực (nồi áp suất)

Chiếc

1

149

Thiết bị thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp

Chiếc

1

150

Bình dùng cho thử nghiệm bếp từ

Chiếc

3

151

Máy thử độ dai va đập kim loại, nhựa dạng Charpy

Chiếc

2

152

Máy thử độ dai va đập kim loại, nhựa dạng Azod

Chiếc

2

153

Máy chụp ảnh tổ chức hạt kim loại

Chiếc

1

154

Thiết bị gông từ (kiểm tra không phá hủy vật liệu kim loại bằng phương pháp từ tính)

Chiếc

1

155

Thiết bị đo độ bóng, độ nhám bề mặt kim loại

Chiếc

1

156

Thiết bị đo độ cứng nhựa

Chiếc

1

157

Thiết bị kiểm tra độ bền chịu nhiệt Vicat và Hdt của nhựa

Chiếc

1

158

Hệ thống thử xung

Hệ thống

1

159

Thiết bị đo độ đồng trục

Chiếc

1

160

Thiết bị thử kéo, nén, uốn, xoắn vạn năng vật liệu kim loại

Chiếc

5

161

Máy thử độ dai va dập kim loại

Chiếc

1

162

Máy đo độ cứng kim loại đa năng (Rockwell, Brinell, vicker)

Chiếc

2

163

Máy nhiễu xạ tia X (X-ray)

Chiếc

1

164

Thiết bị thử dòng điện rò và độ bền lò vi sóng

Chiếc

1

165

Thiết bị chuẩn phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

Chiếc

2

166

Hệ thống chuẩn kiểm định cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Hệ thống

2

167

Hệ thống chuẩn kiểm định cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

Hệ thống

2

168

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh cơ khí

Hệ thống

2

169

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử

Hthống

2

170

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ xăng dầu

Hệ thống

2

171

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng

Hệ thống

2

172

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí công nghiệp

Hệ thống

2

173

Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí dân dụng

Hệ thống

2

174

Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng

Hệ thống

2

175

Hệ thống chuẩn kiểm định bể đong cố định

Hệ thống

2

176

Hệ thống chuẩn kiểm định xi téc ô tô

Hệ thống

2

177

Hệ thống chuẩn kiểm định xi téc đường sắt

Hệ thống

2

178

Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động

Hệ thống

2

179

Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai

Chiếc

2

180

Chuẩn kiểm định tỷ trọng kế

Chiếc

2

181

Chuẩn kiểm định phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí

Chiếc

2

182

Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

Chiếc

2

183

Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới

Chiếc

2

184

Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ khí các loại

Chiếc

2

185

Chuẩn biến dòng đo lường

Chiếc

2

186

Chuẩn biến áp đo lường

Chiếc

2

187

Chuẩn kiểm định phương tiện đo tiếng ồn

Chiếc

2

188

Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ rung động

Chiếc

2

189

Chuẩn kiểm định phương tiện đo rọi

Chiếc

2

190

Máy kéo - nén - uốn thử nghiệm dây cáp điện

Chiếc

4

191

Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha cố định

Bộ

3

192

Bàn kiểm định công tơ điện 3 pha cố định

Bộ

2

193

Hệ thống kiểm định các phương tiện đo công nghiệp

Hệ thống

1

194

Cân chuẩn

Chiếc

5

195

Hệ thống chưng cất đạm

Hệ thống

1

196

Thiết bị nguồn chuẩn đa năng

Hệ thống

3

197

Bộ phụ kiện hiệu chuẩn đa năng

Bộ

2

198

Hệ thống chụp X-ray công nghiệp

Hệ thống

1

199

Hệ thống thử nghiệm mũ bảo hiểm xe máy

Hệ thống

1

200

Hệ thống thử nghiệm vật liệu xây dựng

Hệ thống

1

201

Tủ khí hậu

Chiếc

2

202

Thiết bị đọc liều cá nhân

Chiếc

2

203

Hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài đa năng

Hệ thống

1

204

Hệ thống hiệu chuẩn phương tiện đo lực đa năng

Hệ thống

1

205

Hệ thống điện trở chuẩn cấp chính xác cao

Hệ thống

2

206

Hệ thống nguồn điện chuẩn

Hệ thống

2

207

Bàn Map chuẩn

Chiếc

4

208

Tủ lão hóa cao su

Chiếc

1

209

Thiết bị đo nồng độ các loại khí y tế

Chiếc

1

210

Mẫu, thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ

Chiếc

1

211

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy siêu âm

Chiếc

1

212

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn bơm tiêm điện

Chiếc

1

213

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

1

214

Thiết bị kiểm tra chất lượng hình ảnh máy nội soi

Chiếc

1

215

Thiết bị kiểm tra thành phần khí gây mê

Chiếc

1

216

Thiết bị kiểm tra chất lượng máy X-Quang tăng sáng truyền hình

Chiếc

1

217

Máy chụp ảnh tổ chức hạt kim loại

Chiếc

1

218

Thiết bị xác định cơ tính xi măng

Chiếc

1

219

Thiết bị xác định cơ lý bê tông và hỗn hợp bê tông

Chiếc

1

220

Tủ nhiệt, ẩm chuẩn

Chiếc

1

221

Buồng chuẩn nhiệt độ và độ ẩm

Chiếc

1

222

Thiết bị Hiệu chuẩn âm đa chức năng

Chiếc

1

223

Thiết bị Hiệu chuẩn phương tiện đo rung cầm tay

Chiếc

1

224

Chuẩn kiểm định phương tiện đo pH

Chiếc

1

225

Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ oxy hòa tan

Chiếc

1

226

Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ dẫn điện

Chiếc

1

227

Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ đục của nước

Chiếc

1

228

Chuẩn kiểm định phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước

Chiếc

1

229

Thiết bị xác định tuổi vàng

Chiếc

1

230

Hệ thống xác định thành phần xăng dầu

Hệ thống

1

231

Hệ thống kiểm tra cáp thép, đường ống và băng tải

Hệ thống

1

232

Máy phân tích nhiệt

Chiếc

1

233

Máy phân tích cỡ hạt

Chiếc

1

234

Máy đo hàm lượng Carbon hữu cơ, tổng Nito

Chiếc

1

235

Thiết bị thử nhiễu dẫn tại cổng điện lưới/đầu nối tải/đầu nối bổ sung

Chiếc

1

236

Thiết bị thử nhiễu không liên tục

Chiếc

1

237

Thiết bị thử công suất nhiễu

Chiếc

1

238

Thiết bị thử nhiễu bức xạ

Chiếc

1

239

Thiết bị thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện

Chiếc

1

240

Thiết bị thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ

Chiếc

1

241

Thiết bị thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện

Chiếc

1

242

Thiết bị thử miễn nhiễm với sự đột biến

Chiếc

1

243

Thiết bị thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn

Chiếc

1

244

Thiết bị thử miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

Chiếc

1

245

Thiết bị thử dòng điện cảm ứng từ

Chiếc

1

246

Quang kế ngọn lửa

Chiếc

1

247

Biến áp đo lường chuẩn

Chiếc

1

248

Biến dòng đo lường chuẩn

Chiếc

1

249

Thiết bị đo đa năng

Chiếc

1

250

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

Chiếc

2

251

Hệ thống phân tích thành phần xăng

Hệ thống

1

252

Hệ thống phân tích thành phần dầu

Hệ thống

1

VII.5

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1

Máy sấy đông khô thăng hoa

Chiếc

1

2

Nồi hấp tiệt trùng 500L

Chiếc

1

3

Hệ thống lên men vi sinh tự động

Hệ thống

1

4

Hệ thống sắc ký lỏng cao áp

Hệ thống

1

VIII

SỞ NỘI VỤ

 

 

VIII.1

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

 

1

Máy khử Axit 1 CM3000

Chiếc

1

IX

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

IX.1

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

 

 

1

Máy X - Quang

Chiếc

1

X

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

X.1

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIN CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Quả cầu tích hợp đường kính 1,5m phục vụ đo kiểm bóng đèn.

Chiếc

1

2

Bàn kiểm định công tơ

Chiếc

1

XI

BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TP

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2

Máy siêu âm màu 4D

Chiếc

1

3

Máy chụp X-Quang

Chiếc

1

4

Máy đo loãng xương

Chiếc

1

5

Máy siêu âm chuẩn đoán xách tay

Chiếc

1

XII

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

 

 

1

Hệ thống màn hình LED 3 in 1 LED ngoài trời

Hệ thống

3

2

Hệ thống phát sóng tự động truyền hình

- Hệ thống phát sóng tự động 2 kênh

- Hệ thống thiết bị quản lý phát sóng

- Hệ thống lưu trữ phát sóng

- Hệ thống switch 48 port 1 Gig + 4 port 10Gig kết nối toàn Bộ Hệ thống

Hệ thống

2

3

Hệ thống thiết bị tổng khống chế truyền hình

- Hệ thống Main Router 34x34 SD/HD-SDI

- Hệ thống thiết bị chuyển mạch phát sóng

- Hệ thống Multiview và giám sát tín hiệu

- Hệ thống thiết bị xử lý và phân chia tín hiệu

- Hệ thống tạo xung đồng bộ

- Thiết bị truyền dẫn quang

- Đầu thu vệ tinh chuyên dụng HD tiếp sóng VTV

Hệ thống

2

4

Hệ thống truyền dẫn kênh HP đi các hạ tầng phát sóng

Hệ thống

2

5

Hệ thống thiết bị tổng khống chế phát thanh

- Bàn Mixer âm thanh chuyên dụng

- Bộ máy phát thanh tự động (02 Bộ)

- Bộ giao tiếp truyền dẫn âm thanh qua mạng IP/WIFI

- Bộ giao tiếp truyền dẫn âm thanh qua điện thoại

- Bộ khuếch đại phân đường âm thanh cân bằng

- Bộ khuếch đại phân đường Headphone

- Bộ tự động điều chỉnh mức âm lượng

- Bộ truyền dẫn âm thanh qua quang (02 Bộ)

Hệ thống

2

6

Hệ thống máy phát sóng phát thanh

Hệ thống

2

 

PHÒNG TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG

 

 

7

Màn hình 3 in 1 LED ngoài trời (03 Bộ)

Chiếc

3

8

Thiết bị sản xuất chương trình và HTTB tổng khống chế

Chiếc

1

9

Hệ thống thiết bị máy phát thanh FM gồm: máy phát VHF kích kép

Hệ thống

1

10

Hệ thống tổng khống chế (đồng bộ)

Hệ thống

1

11

Hệ thống phát sóng phát thanh 93,7 Mhz tự động

Hệ thống

1

12

Hệ thống Server phát sóng 102,2 Mhz tự động Air speed

Hệ thống

1

 

PHÒNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM

 

 

13

Hệ thống thiết bị SXCT TH gồm: DM thiết bị 3 Camera Betacam Digital, 3 Camera DXC-D35PL, 3 ống kính, 2 bộ phụ kiện, 3 bộ thích ứng cáp cho nguồn.

Hệ thống

3

14

Máy nổ 250KVA gồm: máy phát điện Aman CX 250, bộ AST và vỏ chống ồn, ổn áp 40 KVA

Chiếc

1

 

PHÒNG PHÓNG VIÊN QUAY PHIM

 

 

15

Máy quay vác vai chuẩn HD/SD Model: PMW - 320k (01 Bộ) và pin sạc Sony BP GL 65A (01 Bộ), chân máy quay Model: LX 10 (01 Chiếc) và gá chân máy quay Model: VCT - U14

Chiếc

4

16

Thân máy camera (PMW-320K), Rear Zoom and Focus Lens Control Kit (MS-01), Viewfider 5-inch (DXF-C50W)

Chiếc

1

XIII

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI HẢI PHÒNG

 

 

1

Cần trục bánh lp

Chiếc

1

2

Cần trục KC 5363

Chiếc

1

XIV

TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG

 

 

XIV.1

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY GIA MINH

 

 

1

Hệ thống xử lý nước sạch

Hệ thống

1

2

Máy chụp X-Quang

Chiếc

1

3

Máy siêu âm màu

Chiếc

1

4

Container lạnh 20 FEET

Chiếc

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa

Chiếc

1

6

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

1

7

Máy phát điện công suất 600KVA

Chiếc

1

XV

UBND HUYỆN BẠCH LONG VĨ

 

 

XV.1

VĂN PHÒNG HĐND, UBND HUYỆN

 

 

1

Máy phát điện

chiếc

1

XV.2

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN

 

 

1

Máy phát số mặt đất

chiếc

2

2

Cột phát sóng truyền hình

chiếc

1

3

Máy phát hình VTV1

chiếc

1

4

Máy phát hình VTV3

chiếc

1

5

Máy phát hình kênh Hải Phòng

chiếc

1

XVI

ĐÀI PHÁT THANH CẤP HUYỆN (trừ huyện Bạch Long Vĩ)

 

 

1

Máy phát sóng FM 300W

bộ

2

2

Bộ dựng phi tuyến

bộ

2

3

Bàn Mixe

bộ

2

4

Máy quay phim kỹ thuật s (Camera HD)

bộ

5

5

Đầu thu Radio chuyên dụng (Đầu thu sóng FM)

bộ

2

6

Thiết bị lưu trữ số

bộ

2

7

Máy phát điện

chiếc

1

8

y ghi âm

chiếc

6

9

Cột Anten tự đứng

hệ thống

1

10

Hthống truyền thanh

hệ thống

1

11

Micro phòng thu

bộ

2

12

Thiết bị đọc, ghi VTR

bộ

1

13

Bộ loa kiểm thính

bộ

2

XVII

ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

 

 

1

Máy phát sóng FM 50W

chiếc

1

2

Bộ mã trung tâm

chiếc

1

3

Đài radio đọc băng và đĩa CD

Chiếc

1

4

Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio

bộ

1

5

Micro

chiếc

2

6

Micro điện động có dây

chiếc

2

7

Chân micro để bàn

chiếc

2

8

Chấn tử (ăngten) phát sóng

chiếc

1

9

Bộ trộn tín hiệu mixer

bộ

1

10

Hộp thu kỹ thuật số

hộp

30

11

Loa nén 60W

chiếc

60

12

Cột treo loa F48 cao 2m (dùng để dâng loa lên trên đầu cột điện thông thường 01 cụm /01 cột)

cột

30

XVIII

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN CÁT HẢI

 

 

 

Thiết bị thể thao phục vụ hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời

 

 

1

Thiết bị tay chân phối hợp (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

2

Thiết bị tập lưng hông (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện; có hệ thống giới hạn góc lắc âm trong)

Cái

1

3

Xà kép tập tay ngực (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

4

Thiết bị tập tay vai (4 vô lăng nhỏ, sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

5

Thiết bị tập toàn thân (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

6

Thiết bị tập chèo thuyền (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện; cơ cấu chèo với hệ thống giới hạn khung đỡ khuất trong)

Cái

1

7

Thang tay (sắt nhúng kẽm nóng không sơn hoặc ống kẽm sơn tĩnh điện)

Cái

1

8

Xà đơn 2 bậc (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

9

Xe đạp (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

Cái

1

10

Trụ bóng chuyền

bộ

1

11

Lưới bóng chuyền

cái

1

12

Cọc giới hạn bóng chuyền

bộ

1

13

Ghế trọng tài bóng chuyền

cái

1

14

Trụ cầu lông di động

bộ

1

15

Lưới cầu lông

cái

1

16

Thảm cỏ nhân tạo sân bóng đá

bộ

1

17

Lưới và khung gôn sân bóng đá mini

bộ

2

 

Thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ văn hóa, văn nghệ

 

 

18

Loa thùng

Đôi

3

19

Âm ly

Bộ

2

20

Đàn organ

Cái

3

21

Cục công suất

Cái

2

22

Loa toàn dải

Bộ

4

23

Đèn công xuất (công suất đèn)

Cái

2

24

Micro không dây

Cái

12

25

Bàn trộn

Cái

2

26

Ti vi

Cái

1

27

Điều khiển đèn

Cái

1

28

Máy tính xách tay

Cái

2

29

Cột gôn bóng đá di động

Cái

1

30

Loa toàn dải

 

2

31

Loa siêu trầm

Cái

2

32

Bộ xử lý tín hiệu

Cái

1

33

Amplifier cho loa toàn dải

Cái

1

34

Amplifier cho loa siêu trầm

Cái

1

35

Bộ tạo hiệu ứng tiếng ca

Bộ

1

36

n áp

Cái

1

37

Loa toàn dải liền công suất

Cái

4

38

Loa siêu trầm liên công suất

Cái

2

39

Đèn Moving hear

Cái

6

40

Bàn mixer đèn Par

Bộ

1

41

Đèn PAR

Cái

1

42

Trụ đèn không gian

Cái

4

43

Máy vi tính để bàn

Bộ

1

44

Bàn họp

Bộ

1

45

Loa full toàn dải

Cái

4

46

Loa sub bass

Cái

4

47

Bàn trộn tín hiệu Digital

B

1

 

Tài sản phục vụ công tác tuyên truyền, thư viện

 

 

48

Bàn đọc thư viện

Cái

2

49

Giá st thư viện

Cái

11

50

Tủ trưng bày sách thư viện

Cái

1

51

Camera an ninh

Cái

14

52

Đu ghi

Cái

1

53

Máy in băng rôn kỹ thuật số

Cái

1

54

Máy ảnh

Cái

1

55

Máy cắt đề can

Cái

1