ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2017/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TẬP TRUNG AN HẢI, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại các Tờ trình: số 3222/TTr-SXD ngày 23 tháng 10 năm 2019, s 54/TTr-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo kết quthẩm định số 1936/BC-STP ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản tchức trin khai thực hiện các nội dung như sau:

a) Ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng cơ sở hạ tng trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

b) Thực hiện việc thu tiền thuê cơ sở hạ tng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận của các tổ chức, cá nhân theo mức giá đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

c) Lập đề án khai thác cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tnh Ninh Thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 80, khoản 2 Điều 85 Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thu, quản lý và sử dụng tiền thuê cơ sở hạ tng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.”

Điều 2. Hiu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chtịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục kiểm tra v
ăn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT&TT, CTT điện tử tỉnh Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC, VXNV;
- Lưu: VT. MT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh