ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ- UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định s74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đi với hộ nghèo và đi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính, tại Tờ trình số 609/TTr-STC ngày 21/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

2. Đi với cho vay giải quyết việc làm: Thực hiện theo quy định tại Nghị đnh s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia vviệc làm; Nghị định s74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quc gia vviệc làm”.

Điều 2. Những nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh; Giám đc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- V
0-4, TM, NLN, VX, TH;
- Lưu: VT, TM4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng