HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5-CP NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TÀU THUỶ TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ vào Nghị quyết số 158-CP ngày 4 tháng 7 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Thành lập Viện nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở phân viện thiết kế tàu thuỷ hiện nay.

Điều 2 - Viện nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ là cơ quan nghiên cứu và thiết kế chuyên ngành có nhiệm vụ chính như sau:

1. Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật trong ngành đóng tàu thuỷ cho thích hợp với tình hình sông biển của nước ta; xây dựng các quy trình, quy phạm kỹ thuật làm cơ sở cho công tác thiết kế, chế tạo, bảo quản và sử dụng các loại tàu thuỷ trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Tổ chức thiết kế để đóng mới và khôi phục các loại tàu thuỷ như tàu hàng, tàu khách, tàu kéo, tàu đẩy, tàu vận tải chuyên dùng, các loại sà lan và các trang thiết bị chuyên dùng trên các loại tàu thuỷ.

Viện nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân.

Điều 3 - Viện nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ do một Viện trưởng phụ trách và có một số Phó viện trưởng giúp việc.

Nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức của Viện do đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định theo yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4 - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)