UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 05 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định việc đấu giá mặt bằng xây dựng để kinh doanh nhà

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 80/CP ngày 06/11/1993 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất để giao đất;

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định việc đấu giá mặt bằng xây dựng để kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết việc tổ chức và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài chính, Ban QLĐĐ, các ngành hữu quan, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An