ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC XUÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng Công trình: Nâng cấp đường Xuân Đường - Khâu Đôn

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ công văn số 1062/UBND-VP ngày 06/11/2008 của UBND huyện Bắc Quang V/v giải quyết đề nghị của UBND xã Đức Xuân;

Căn cứ quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND huyện Bắc Quang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình:Nâng cấp đường Xuân Đường - Khâu Đôn.

Xét đơn xin nhận thầu tư vấn khảo sát thiết kế và hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Sơn Thuỷ. Trụ sở tại Huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị thi công công trình: Nâng cấp đường Xuân Đường - Khâu Đôn với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu:

- Công ty TNHH Sơn Thuỷ.

- Địa chỉ: TT Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang.

- Điện thoại: 0219. 3242803

-Tài khoản: 8209.211.000.017 tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

- Mã số thuế: 5100172097

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 10-02 0094 ngày 13/9/2002 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp.

2. Nội dung chỉ thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường Xuân Đường - Khâu Đôn từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II và các nguồn vốn khác

3. Giá trị xây lắp được chỉ định: Theo quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán của UBND huyện Bắc Quang là:

Điều 2. Công ty TNHH Sơn Thuỷ có trách nhiệm thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ và đúng quy trình, quy phạm theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Điều 3. Căn cứ quyết định này Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thuỷ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phàn Sành Phú