BỘ THƯƠNG MẠI

Số: 0518/QĐ-BTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 27/2007/QĐ-TTG ngày 15 tháng 02 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTG ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 27/2007/QĐ-TTG ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Thương mại trong nước

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0518/QĐ-BTM

ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Về hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh

a) Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các luật có liên quan đến hoạt động thương mại (như các Nghị định về quản lý kinh doanh thuốc lá, rượu, khí đốt, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại...); rà soát để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật liên quan đến hàng rào kỹ thuật (như tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường...) nhằm bảo vệ thị trường trong nước và lợi ích người tiêu dùng;

b) Vụ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thị trường trong nước hướng dẫn cụ thể việc thực thi cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại và đại lý.

c) Vụ Chính sách thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ xây dựng trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về:

- Tiêu chuẩn và hướng dẫn phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại làm cơ sở cho các quyết định đầu tư của doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và định hướng cho người tiêu dùng lựa chọn, mua sắm;

- Quy chế về tổ chức và quản lý hệ thống phân phối đối với một số mặt hàng quan trọng hoặc đặc thù (như xăng dầu, khí đốt, xi măng, sắt thép, phân bón, dược phẩm, chất nổ, rượu, thuốc lá...), bảo đảm nguyên tắc Nhà nước có khả năng kiểm soát và sử dụng các công cụ gián tiếp để tác động kịp thời vào thị trường thông qua các doanh nghiệp đầu nguồn.

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

a) Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp để bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

b) Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ Pháp chế và các Bộ liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo hướng giao một Bộ chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tuệ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đăng ký kinh doanh..., bảo đảm quản lý nhà nước tập trung, hiệu quả và hiệu lực, phù hợp với yêu cầu hội nhập, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

3. Về công tác điều hành thị trường

Vụ Chính sách thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan là thành viên của Tổ điều hành thị trường trong nước chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành thị trường, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường, phân tích diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các giải pháp can thiệp kịp thời khi thị trường có dấu hiệu bất ổn, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng trọng yếu trong mọi tình huống.

4. Về công tác quy hoạch phát triển thương mại

a) Vụ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, các Bộ hữu quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể ngành thương mại, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên phạm vi cả nước và các vùng kinh tế phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

b) Vụ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, Viện Nghiên cứu Thương mại và các Bộ hữu quan xây dựng căn cứ, chỉ tiêu hướng dẫn công tác lập quy hoạch phát triển tổng thể ngành thương mại và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của cả nước, các vùng kinh tế và của địa phương;\

c) Vụ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới kiểm tra, giám sát việc phê duyệt và thực hiện quy hoạch phát triển tổng thể thương mại, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của các địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển thương mại của vùng kinh tế và của cả nước.

5. Về chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X)

a) Vụ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, các Bộ hữu quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung về chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư đối với dự án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại như dự án đầu tư vào các ngành sản xuất, kinh doanh khác, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X.

b) Vụ Chính sách thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các Vụ: Kế hoạch và đầu tư, Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới và các Bộ hữu quan xây dựng, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương giai đoạn 2008-2015 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2472/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 05 năm 2006, Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa X.

6. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch và đầu tư, Viện Nghiên cứu thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, các Trường của Bộ, các Bộ hữu quan, các Hiệp hội, Doanh nghiệp... xây dựng Đề án đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thương mại, bao gồm:

- Khai thác nguồn vốn trong và ngoài nước để hỗ trợ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thương mại;

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giáo viên và nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực phân phối cho hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề trực thuộc Bộ Thương mại để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành thương mại.

7. Về khuyến khích thành lập hội

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch và đầu tư, Cục Quản lý cạnh tranh và các Bộ hữu quan nghiên cứu giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ, siêu thị (chú trọng thu hút các hộ kinh doanh tham gia) nhằm giúp các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, tạo mối liên doanh liên kết, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại trong nước, đẩy mạnh hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu...

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Mục I trên đây phải lập kế hoạch triển khai chi tiết; báo cáo Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách; chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bộ và các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ qui định tại Phụ lục phân công kèm theo.

2.Vụ Chính sách thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ chuẩn bị tổ chức 3 cuộc họp tại 3 vùng do Lãnh đạo Bộ chủ trì để quán triệt nội dung và thống nhất biện pháp triển khai trực hiện Quyết định số 27/2007QĐ-TTg và tổng kết 3 năm thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ, 2 năm thực hiện Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về qui chế siêu thị, trung tâm thương mại, Quyết định 559/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/05/2004 phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Chính sách thị trường trong nước và các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Mục I, tổ chức các cuộc họp giữa Lãnh đạo Bộ Thương mại với Lãnh đạo các Bộ, ngành để thống nhất quan điểm, nội dung và hình thức ban hành các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan.

4. Giao Vụ Chính sách thị trường trong nước làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh, cần xử lý trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG XÂY DỰNG VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 27/2007/QĐ-TTg

NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Số TT

Đơn vị chủ trì

Nhiệm vụ

Hình thức văn bản và cấp trình ban hành

Cơ quan

phối hợp chính

Thời gian hoàn thành

1

Vụ Chính sách thị trường trong nước

- Xây dựng Tiêu chuẩn và hướng dẫn phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại...

- Xây dựng Quy chế về tổ chức và quản lý hệ thống phân phối đối với một số mặt hàng quan trọng đặc thù...

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành thị trường, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường, phân tích diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường...

- Xây dựng Danh mục các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2008-2015.

- Xúc tiến xây dựng Ban vận động thành lập Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt chương trình công tác của Tổ điều hành thị trường

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục

Quyết định thành lập Ban vận động của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Các Vụ: Kế hoạch và đầu tư, Pháp chế, Viện Nghiên cứu Thương mại

Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch và đầu tư, Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh, các Bộ, Hiệp hội, Tổng công ty liên quan

Các Bộ, các thành viên Tổ Điều hành thị trường

Các Vụ: Kế hoạch và đầu tư, Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý cạnh tranh, các Doanh nghiệp phân phối bán lẻ...

Quý 3

2007

Quý 4

2007

Quý 3

2007

Quý 4

2007

2

Cục Quản lý thị trường

- Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo hướng giao một Bộ chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tụê, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đăng ký kinh doanh...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Các Vụ: Chính sách thị trường trong nước, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Cục Quản lý cạnh tranh, các Bộ liên quan

Quý 4

2007

3

Vụ Kế hoạch và đầu tư

- Hướng dẫn cụ thể việc thực thi cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại và đại lý...

- Xây dựng và trình phê duyệt các quy hoạch trong ngành thương mại...

- Xây dựng các căn cứ, chỉ tiêu hướng dẫn công tác lập quy hoạch phát triển tổng thể và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

- Bổ sung Chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại...(gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X)

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại

Nghị định của Chính phủ hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung danh mục kết cấu hạ tầng thương mại được hưởng hỗ trợ và ưu đãi đầu tư

Các Vụ: Đa biên, Chính sách thị trường trong nước, Pháp chế

Các Vụ: Chính sách thị trường trong nước, Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, các Bộ hữu quan

Các Vụ: Chính sách thị trường trong nước, Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, Viện Nghiên cứu thương mại, các Bộ hữu quan

Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới, các Bộ hữu quan

Quý 3

2007

Quý 3

2007

Quý 3

2007

Quý 4

2007

4

Vụ Tổ chức cán bộ

- Xây dựng Đề án đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có việc khai thác nguồn vốn trong và ngoài nước để hỗ trợ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thương mại và kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giáo viên và nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực phân phối, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thương mại.

Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Các Vụ: Chính sách thị trường trong nước, Kế hoạch và đầu tư, các trường thuộc Bộ, Viện Nghiên cứu thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, các Bộ: Tàichính, Giáo dục và đào tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp...

Quý 3

2007