THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Điều 2. Hội đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Chỉ đạo tổng kết công cuộc đổi mới về giáo dục và soạn thảo chiến lược giáo dục - đào tạo (bao gồm mục tiêu, kế hoạch dài hạn, các đề án lớn về giáo dục - đào tạo, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân...);

2- Thẩm định để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các chính sách quan trọng về phát triển giáo dục đào tạo;

3- Được ủy quyền quyết định những chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

4- Chỉ đạo việc xây dựng ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo để trình Quốc hội thông qua;

Điều 3. Thành phần Hội đồng quốc gia giáo dục gồm có:

1- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3- Trưởng ban khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4- Chủ nhiệm y ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ủy viên;

5- Bộ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên;

6- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy viên;

7- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

8- Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, ủy viên;

9- Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên kiêm Tổng thư ký;

10- Sáu nhà khoa học, chuyên gia làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Đại học, dạy nghề có kinh nghiệm và khả năng đóng góp cho sự phát triển giáo dục - đào tạo, ủy viên.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng quốc gia giáo dục.

Điều 4. Hội đồng quốc gia giáo dục có văn phòng giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ; kinh phí hoạt động của Hội đồng do Văn phòng Chính phủ cấp.

Điều 5. Hội đồng quốc gia giáo dục hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải