ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số: 06/2004/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về tiệc Thành lập Ban quản lý Trung tâm Hội nghị - Nhà Khách tỉnh Điện Biên

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Trung tâm Hội nghị - Nhà Khách tỉnh Điện Biên trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Điện Biên.

1. Ban quản lý Trung tâm Hội nghị - Nhà Khách tỉnh gồm hai cơ sở: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh và Nhà khách HĐND và UBND tỉnh. Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

2. Ban quản lý Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ chính: Tổ chức phục vụ các Hội nghị, Hội thảo, các hoạt động Văn hóa của tỉnh, tổ chức đón tiếp, phục vụ các Đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Trung tâm gồm: Giám đốc, từ 01- 02 Phó giám đốc, giúp việc cho Giám đốc và Phó Giám đốc là các bộ phận nghiệp vụ.

4. Biên chế của của Ban quản lý Trung tâm do UBND tỉnh giao, trên cơ sở Đề án của đơn vị được HĐNĐ tỉnh thông qua.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động và chỉ đạo đơn vị xây dựng Đề án áp dụng chế độ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thí hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đỉnh này./.

TM. UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh