ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

___________

Số: 06/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 01 tháng 3 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

 V/v Ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong chính sách bồi thường,

di dân tái đinh cư dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

______________________________________ 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Quyết định 06/2005/QĐ-UBND 1/01/clip_image003 .gif" width="146" />

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2004/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII. ký họp thứ 3 V/v Thực hiện chương trình di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ văn bản số 15673/TC-ĐT ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính V/v tham gia dự thảo quy định cụ thể vềmột số nội dung trong chính sách di dân tái định cư;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về một số nội dung trong chính sách bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên BCĐ di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc ban quản lý dự án di dân tái định cư và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh