UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPLẠI BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Thực hiện Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003của Chính Phủ về kiện toàn Ban an toàn giao thông từ trung ương đến địa phương;

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trậttự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của Ban an toàn giao thông tỉnh LạngSơn tại tờ trình số 36 /TT-BATGT ngày 25/4/2006 V/v Kiện toàn và Bổ sung thànhviên Ban an toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lạiBan an toàngiao thông tỉnh Lạng Sơn gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông: Vy Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làmTrưởng Ban;

2- Ông: Lương Viết Kiểm, Giám đốc sở GTVT - Phó trưởngBan thường trực;

3- Ông: Nông Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh- Phó Ban;

4- Ông Nguyễn Đức Quyền, Giám đốc Sở Văn hoá Thôngtin – Uỷ viên;

5- Ông: Hà Văn Thanh, Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND- Uỷ viên;

6- Ông Nguyễn Văn Khuông, Phó chỉ huy trưởng BCHQStỉnh – Uỷ viên;

7- Bà: Lê Kim Hoà, Phó giám đốc sở GD & ĐT -Uỷ viên;

8- Ông: Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc sở Tài chính- Uỷ viên;

9- Ông: Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc sở Tư pháp- Uỷ viên;

10- Ông: Hoàng Văn Tình, Phó giám đốc Sở GTVT – Uỷviên

11- Bà: Đoàn thị Hậu, Q. Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên- Uỷ viên;

12- Ông: Lộc Văn Dầy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh- Uỷ viên;

13-UBND tỉnh mời Ông: Ngô Xuân Từ, Chủ tịch UBMTTQtỉnh Lạng Sơn làm Uỷ viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaBan an toàn giao thông Tỉnh:

1- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo vàtổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự antoàn giao thông trên địa bàn Tỉnh;

2- Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thựchiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì trật tự an toàn giaothông, kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hànhvi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ ở địaphương, kể cả các quốc lộ đi qua địa phương;

3- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, cáctổ chức chính trị – xã hội, tổ chức giáo dục, phổ biến, tuyên truyền sâu rộngpháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, đến từng khudân cư. Tăng cường vận động tạo phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tựan toàn giao thông”

4- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBNDcác huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự an toàngiao thông, tổ chức thực hiện giải toả lòng đường vỉa hè và hành lang an toàngiao thông bị chiếm dụng;

5- Tổ chức, phối hợp với các ngành, các cấp khắcphục hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Tỉnh;

6- Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các lực lượngThanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trong việc kiểm tra các quy định vềan toàn giao thông và xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn Tỉnh;

7- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnNghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính Phủ “ về các giải phápkiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”và kế hoạch hành động của Tỉnh;

8- Theo dõi, tổng hợp tình hình trật tự an toàn giaothông trên địa bàn Tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm với Uỷ ban antoàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh.

9- Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công táctrật tự an toàn giao thông của Tỉnh. Xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền khenthưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Tỉnh có thành tích xuất sắc trong côngtác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Điều 3. Tư cách pháp nhân và trụ sở làm việccủa Ban an toàn giao thông Tỉnh:

1- Ban an toàn giao thông Tỉnh có con dấu và tàiriêng; kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách Nhà nước theo quy định của ChínhPhủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

2- Ban an toàn giao thông tỉnh có trụ sở đặt tạisở Giao thông - Vân tải Lạng Sơn và có từ 1 đến 2 chuyên viên chuyên trách hoặckiêm nhiệm. Các thành viên của Ban an toàn giao thông tỉnh làm việc theo chế độkiêm nhiệm.

Điều 4. CácQuyết định trước đây tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 5.
-TT T.Uỷ ( B/C ).
- TT HĐND tỉnh ( B/C ).
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- UBND các huyện, T.P.
- Các sở, Ban, ngành.
- Các bộ phận: NC, TH, XD
- Lưu VT. TLD

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐoàn Bá Nhiên