BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam vào mạng viễn thông cố định

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối vào mạng viễn thông cố định như sau:

1.1. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng viễn thông cố định nội hạt của các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, mạng viễn thông cố định đường dài quốc tế (mạng quốc tế) trả cước kết nối là 0,03 USD/phút.

1.2. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh của các tỉnh, thành phố khác ngoài thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh (sau đây gọi là mạng nội tỉnh), mạng quốc tế trả cước kết nối là 0,035 USD/phút.

1.3. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chuyển tiếp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để kết cuối vào mạng nội tỉnh, mạng quốc tế trả cước kết nối như sau:

a) Mạng nội tỉnh: như mục 1.1 hoặc 1.2 ở trên;

b) Mạng PSTN đường dài liên tỉnh:

- Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

- Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút.

- Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút.

1.4. Các mức cước kết nối quy định tại Điểm 1.1; 1.2 và 1.3 trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

1.5. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chuyển tiếp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh (mạng VoIP liên tỉnh) để kết cuối cuộc gọi điện thoại đến mạng nội tỉnh thì cước kết nối trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định trong Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Nam Thắng