BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾTRUYỀN MÁU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược banhành ngày 14/6/2005 và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định 49/ 2003/ NĐ - CP ngày 15/ 5/ 2003 của Chính phủ quy định vềchức năng, hiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ‘‘Quy chếTruyền máu’’.

Điều 2. ‘‘Quy chếTruyền máu’’ được áp dụng trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Điều 3.Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; bãi bỏ Quyết định số 937/BYT-QĐ ngày 04/9/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành ‘‘Điều lệnhtruyền máu’’.

Điều 4. Các Ông, Bà:Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cụctrưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện và Viện trưởng các Viện cógiường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN