UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐIHỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNGNGHỆ THÔNG TIN TỈNH HƯNG YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháplệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002;

Căn cứ Côngvăn số 2840/BBCVT-TTra ngày 15/12/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việctăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Côngvăn số 01/UBND-KTTH ngày 02/01/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cườngphối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông vàCông nghệ thông tin;

Xét đề nghịcủa Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 28/TTr-SBCVT ngày 06/03/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng về công tác phòngchống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tạitỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Ông chánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Bưu chính, Viễn thông, Thương mại,Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNGTỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỈNHHƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Mục đích.

Chủ động phòng, chống tíchcực, hiệu quả trên cơ sở phối hợp liên ngành và áp dụng các giải pháp thíchhợp, đồng bộ để ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu tối đa các vi phạm và tội phạmtrong trộm cắp cước viễn thông quốc tế, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điệnthoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấmqua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng và cácloại hình vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Côngnghệ thông tin (dưới đây sử dụng thuật ngữ tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin).

Điều2. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy định vềcông tác phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an tỉnh, Chi Cục Hải quanHưng Yên, Sở Thương mại và Du lịch Hưng Yên; trách nhiệm của các cơ quan, đơnvị có liên quan; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp) trong công tác phòng, chốngtội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địabàn tỉnh Hưng Yên.

ChươngII

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNGTHỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều3. Nguyên tắc phối hợp.

1. Công tác phối hợp thựchiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liênquan.

2. Trong quá trình phốihợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn tội phạm trong lĩnh vực Bưuchính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phải được thực hiện nhanh chóng, đảmbảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được cungcấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử nhưng phải có chữ kýđiện tử xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp.

3. Sở Bưu chính, Viễn thông,Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Hải quan Hưng Yên, và các doanhnghiệp phải cử người có trách nhiệm phụ trách việc theo dõi, cập nhật thôngtin, làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan.Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin theo quy địnhcủa pháp luật về bảo vệ bí mật và kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan trong việcxử lý thông tin, chỉ đạo công tác phối hợp.

4. Việc xử lý các vụ việcliên quan đến tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thôngtin của Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch, Chicục Hải quan Hưng Yên, được thực hiện trên nguyên tắc: Vụ việc thuộc phạm vi,chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơnvị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmphối hợp khi có yêu cầu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều4. Phương thức và nội dung phối hợp.

1. Phương thức phối hợp:

- Trao đổi, phối hợp tìmkiếm thông tin, cung cấp thông tin về các vụ vi phạm bằng văn bản, trao đổi trựctiếp qua điện thoại, tra cứu trực tuyến cơ sở dữ liệu liên quan đến vụ việc.

- Tổ chức các đoàn thanhtra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật.

- Phối hợp phổ biến chínhsách, pháp luật về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Tổ chức tập huấn nghiệpvụ chuyên ngành cho những người tham gia.

- Tổ chức hội nghị tổngkết, hội thảo chuyên ngành giới thiệu công nghệ và giải pháp nhằm giảm thiểucác hành vi vi phạm…

2. Các nội dung cần phốihợp:

- Cung cấp thông tin vềvụ việc vi phạm.

- Phối hợp xác minh đốitượng vi phạm.

- Phối hợp xác minh hànhvi, mức độ, công nghệ, hình thức, thủ đoạn đối tượng sử dụng để thực hiện hànhvi vi phạm.

- Phối hợp trong việc đấutranh với đối tượng và xử lý hành vi vi phạm.

- Phối hợp cưỡng chế việcchấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Và các nội dung phốihợp khác có liên quan đến việc đảm bảo thực hiện Quy chế này.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆM CỦACÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều5. Sở Bưu chính, Viễn thông Hưng Yên.

1. Chủ trì phối hợp vớicác ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về Bưu chính, Viễnthông và Công nghệ thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nêu cao tinh thầncảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng Bưu chính, Viễn thông và Côngnghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2. Làm đầu mối tiếp nhậnthông tin về các dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Côngnghệ thông tin và cung cấp cho các cơ quan chức năng kịp thời tham gia phốihợp, xử lý.

3. Chủ trì hoặc tham giathanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộcphạm vi quản lý. Lập và chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tratheo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình pháthiện, xử lý vi phạm cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của Bộ bưu chính,Viễn thông (Cục quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thôngtin, Cục tần số vô tuyến điện…) thì có văn bản đề nghị và chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp cần trưngcầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lậpHội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của phápluật về giám định tư pháp.

6. Hướng dẫn các doanhnghiệp Bưu chính, Chuyển phát, Viễn thông và Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽvới cơ quan chức năng trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin.

7. Chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức tập huấn cho cán bộthanh tra các đơn vị tham gia phối hợp, cán bộ công an có liên quan, chuyênviên các Phòng Hạ tầng kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thị xã về nghiệp vụ, côngnghệ mới phục vụ cho việc thanh tra, điều tra, xử lý các vụ vi phạm.

8. Là thường trực của cáccơ quan phối hợp, có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ vụ việc đã xử lý, đầu mốitrong việc tiếp nhận, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai côngtác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thôngtin trên địa bàn tỉnh.

9. Lập dự toán chi phíhàng năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định đảm bảo quyđịnh của Nhà nước về tài chính, tổ chức quản lý nguồn kinh phí được cấp cho hoạtđộng phối hợp.

Điều6. Công an tỉnh Hưng Yên.

1. Chủ trì công tác điềutra, xác minh và xử lý đối tượng tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thôngvà Công nghệ thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trong trường hợp cóthông báo của Sở Bưu chính, Viễn thông hoặc có thông báo của cơ quan, đơn vịtrực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở hạ tầng Bưu chính, Viễn thông vàCông nghệ thông tin.

2. Trong quá trình xử lývi phạm cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị và chủtrì, phối hợp với các đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các nộidung thông tin cần xác minh từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưuchính, Viễn thông và Công nghệ thông tin để phục vụ công tác điều tra thì cóvăn bản yêu cầu Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp, cung cấp.

3. Tham gia công tác thanhtra, kiểm tra theo đề nghị của các cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năngphát hiện hoặc được cung cấp thông tin liên quan đến dấu hiệu phạm tội tronglĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

4. Cung cấp các thông tinliên quan phục vụ công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của các cơ quanchức năng.

Điều7. Chi cục Hải quan tỉnh Hưng Yên.

1. Chủ trì công tác kiểmtra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạngbưu chính, mạng chuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Trường hợp nhận đượcthông báo và đề nghị phối hợp về vụ việc xuất nhập hàng lậu, hàng cấm qua mạngbưu chính, mạng chuyển phát của Sở Bưu chính, Viễn thông, Chi cục Hải quan cótrách nhiệm phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông trong việc kiểm tra, kiểm soátvà xử lý các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá vi phạm theo quy định củapháp luật.

3. Khi phát hiện vụ việcxuất nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Chi cụcHải quan Hưng Yên có trách nhiệm thông báo và kịp thời phối hợp với Công antỉnh và Sở Bưu chính, Viễn thông để điều tra, xác minh hoặc xử lý vi phạm theoquy định của pháp luật.

Điều8. Sở Thương mại và Du lịch.

1. Chủ trì việc kiểm tra,kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát.

2. Chỉ đạo Chi cục Quảnlý thị trường kịp thời phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông kiểm tra, kiểmsoát và xử lý các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá, phương tiện vận chuyểnvi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Kịp thời thông báo vàphối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông xử lý các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấmqua mạng bưu chính, mạng chuyển phát vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều9. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã.

1. Thực hiện công tác quảnlý Nhà nước tại địa phương; chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến các văn bảnpháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

2. Chỉ đạo các cơ quanchức năng thuộc thẩm quyền, quyền quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn thựchiện công tác quản lý tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lýkịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Hỗ trợ và phối hợp chặtchẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra xử lý các đốitượng vi phạm tại địa phương.

Điều10. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1. Thường xuyên tuyên truyền,giáo dục cho học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên nâng cao ý thức khai thác, sửdụng những thông tin trên mạng Internet một cách có hiệu quả, lành mạnh.

2. Phối hợp với các cơquan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy địnhvề khai thác, sử dụng thông tin trên Internet của học sinh và giáo viên.

Điều11. Trách nhiệm của các doanh nghiệp.

1. Trường hợp phát hiệndấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế, việc kinh doanh trái phépdịch vụ điện thoại Internet, các thẻ điện thoại lậu; gửi vận chuyển hàng lậu,hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quanđến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Internet, các doanhnghiệp có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho SởBưu chính, Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

2. Trường hợp phát hiệndấu hiệu nghi vấn hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Côngnghệ thông tin thì trực tiếp thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan công antại địa phương đó và báo cáo, cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan có thẩmquyền liên quan.

3. Thực hiện các biện phápkỹ thuật nghiệp vụ làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vi vi phạm gây ra, cungcấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiệncho cơ quan chức năng xác minh đối tượng vi phạm.

4. Phối hợp giữa các doanhnghiệp với nhau và các đơn vị khác nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu,thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, thông báocho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Kịp thời cung cấpsố liệu liên quan đến hoạt động giám định theo yêu cầu của Cơ quan trưng cầugiám định; chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chính xác của số liệu đã cungcấp.

ChươngIV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁOVÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều12. Trách nhiệm báo cáo.

1. Hàng năm, các đơnvị phối hợp tổng hợp kết quả việc thực hiện Quy chế gửi về Sở Bưu chính, Viễn thôngtrước ngày 31/12.

2. Hàng năm, giao Giámđốc Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn,theo dõi thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế trướcngày 15/02 của năm sau.

3. Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, cá nhân có liên quan cótrách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện,nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Bưuchính, Viễn thông để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời điều chỉnh,bổ sung cho phù hợp.