ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 31 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 01 tháng 10 năm 2004; Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29tháng 11 năm 2005; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếunại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 3 tại Công văn số 43/CV-TTQ3 ngày 28 tháng10 năm 2006;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 245/BC-TP ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanhtra quận 3 được ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 15 tháng 01 năm2001 của Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Chánh Thanh traquận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 3(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy bannhân dân quận 3)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí - Chức năng

Thanh tra quận 3 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân quận 3, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy bannhân dân quận 3; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngànhcác lĩnh vực công tác của Thanh tra thành phố.

Thanh tra quận 3 có chức năng giúp Ủy ban nhân dânquận 3 quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vàthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nướccủa Ủy ban nhân dân quận 3.

Thanh tra quận 3 có tư cách pháp nhân, có con dấuriêng.

Điều 2. Nhiệm vụ

Thanh tra quận 3 có nhiệm vụ giúp UBND quận thựchiện các mặt công tác sau:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật,nhiệm vụ, vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường,của các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận; các vụ việc khác do Chủ tịchUBND quận giao.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định củapháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Phòng ngừa, chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm chống lãng phí theo quy định.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước củaỦy ban nhân dân quận.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việcthi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tácthanh tra.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cáckết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Thanh tra quận 3.

Điều 3. Quyền hạn

Thanh tra quận 3 có các quyền hạn sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân quận 3 thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó; đồngthời yêu cầu cử cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ tham gia các ĐoànThanh tra.

2. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 giảiquyết những vấn đề về công tác thanh tra, trường hợp kiến nghị đó không đượcchấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra thành phố.

Điều 4. Thẩm quyền ký văn bản

Việc ủy nhiệm, ủy quyền cho ChánhThanh tra quận 3 được ký tên và đóng dấu Ủy ban nhân dân quận theo cơ chế “mộtcửa, một dấu” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Thanh tra quận tổ chức và hoạt động theo chế độThủ trưởng.

2. Thanh tra quận do Chánh Thanh tra phụ trách chung,có Phó Chánh Thanh tra giúp việc cho Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra là người chịu trách nhiệm trướcChủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ hoạt động của cơ quan, chịu sự hướngdẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố. Trực tiếp lãnh đạo côngtác thanh tra, hướng dẫn kiểm tra hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan,đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghịvà quyết định xử lý về thanh tra. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ChánhThanh tra thành phố về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

- Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc cho ChánhThanh tra, được phân công một số công việc cụ thể của cơ quan, chịu trách nhiệmtrực tiếp trước Chánh Thanh tra quận và liên đới chịu trách nhiệm cấp trênnhững phần việc mang tính tập thể do Lãnh đạo cơ quan cùng quyết định, Phó ChánhThanh tra thay mặt Chánh Thanh tra điều hành công việc của cơ quan khi ChánhThanh tra vắng mặt và được ủy quyền bằng văn bản.

3. Cơ quan Thanh tra quận 3 có các Tổ chuyên mônnghiệp vụ do Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ phù hợp với quy định của ngành.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Thanh tra quận 3 doỦy ban nhân dân quận quyết định trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòngvà trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của quận được Ủy ban nhândân thành phố giao hàng năm.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Giờ giấc làm việc của cơ quan

1. Thanh tra quận 3 làm việc từ thứ hai đến thứ sáuhàng tuần. Nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy địnhchung.

2. Giờ làm việc: làm đúng và đủ 8 giờ/ngày:

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút.

Cán bộ, công chức phải có mặt tại nơi làm việc đúngtheo quy định (trừ trường hợp đi dự họp hoặc đi công tác). Từng bộ phận phải cửcán bộ, công chức để tiếp nhận và giải quyết công việc.

3. Cán bộ, công chức phải có bảng tên, chức vụ, chứcdanh đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

1. Thanh tra nghiêm chỉnh thực hiện chế độ thôngtin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy định của UBND quận, Thanh tra thànhphố.

2. Trong quá trình công tác nếu có tình huống độtxuất phát sinh, cán bộ, công chức phải kịp thời thông tin, báo cáo ngay cho ChánhThanh tra để đề ra hướng giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn. Ngoàira các cán bộ, công chức giúp việc có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thờinhững công việc mình phụ trách khi Chánh Thanh tra yêu cầu.

3. Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm đảm bảo việcthực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) theo quy định của UBNDquận và ngành cấp trên kịp thời, chính xác, trung trực.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Thanh tra quận 3 họp cơ quan mỗi tuần 01 lần (vàongày đầu tuần), để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác và phổ biến những vấnđề cần thiết có liên quan đến công tác của đơn vị.

2. Trong trường hợp cần thiết Chánh Thanh tra quậncó thể triệu tập cuộc họp bất thường để triển khai những công tác cấp bách doỦy ban nhân dân quận 3 và Thanh tra thành phố yêu cầu.

3. Tùy theo nhu cầu công tác, Thanh tra có thể tổchức các cuộc họp giao ban với các ngành có liên quan để thống nhất trước khiđề xuất UBND quận.

4. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện tốtchế độ trực cơ quan hàng ngày theo lịch phân công.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận 3: Thanh tra quận3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 3, ChánhThanh tra nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND quận về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành và đề xuất các biện pháp chuyên môn đểhoàn thành công tác được giao.

Trường hợp HĐND quận có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệmcủa Chủ tịch UBND quận, thì Chánh Thanh tra báo cáo hoặc giải trình những vấnđề có liên quan trong kỳ họp của HĐND.

2. Đối với Thanh tra thành phố: Thanh tra quận 3chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra thành phố;có trách nhiệm báo cáo hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo choThanh tra thành phố.

Trường hợp có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quậnvà hướng dẫn của Thanh tra thành phố chưa có sự thống nhất thì Chánh Thanh traphải thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3; đồng thờicó báo cáo cho Chánh Thanh tra thành phố.

3. Mối quan hệ với các cơ quan Công an, Tư pháp:

Thanh tra quận 3 phối hợp với các cơ quan Công an,Viện Kiểm sát và Tòa án trong việc phòng ngừa, chống tham nhũng; phát hiện, xửlý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểquận: khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năngcủa đơn vị, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trìnhUBND quận giải quyết các yêu cầu theo quy định.

5. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDquận: thực hiện mối quan hệ bình đẳng, phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụđược quy định. Trong trường hợp chưa đạt được sự nhất trí của các đơn vị về cáccông việc có liên quan, Chánh Thanh tra chủ động tập hợp báo cáo để xin ý kiếnUBND quận.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các phường: Thanh traquận 3 có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường để tổ chứcthực hiện thanh tra khi có yêu cầu.

Điều 11. Chế độ khen thưởng, kỷ luật

Cán bộ, công chức của đơn vị đượcquận khen thưởng hoặc kỷ luật tùy vào mức độ hoàn thành công tác chuyên môn,gắn liền với việc chấp hành nội quy cơ quan, thông qua nhận xét đánh giá kếtquả công việc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Chánh Thanh tra quậncó trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếucó những khó khăn vướng mắc, Chánh Thanh tra trao đổi thống nhất với Phòng Nộivụ đề xuất Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho kịp thời vàphù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình