ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 22 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢNLÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 củaChính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của BanQuản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựngcông trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quảnlý đầu tư xây dựng công trình quận 12.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 168/2006/QĐ-UB ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc banhành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 (nay làBan Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12).

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lýđầu tư xây dựng công trình quận 12, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH QUẬN 12(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm2010 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương I

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vịtrí và chức năng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 thành lập (trên cơ sở chuyển đổi nguyêntrạng từ Ban Quản lý dự án quận12); chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủyban nhân dân quận 12, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngànhchức năng đối với các hoạt động liên quan; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao theo quy định của pháp luật, chủ trương, quyết định của cấp trên; thựchiện quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư (khi được giao làm Chủ đầu tư các dự áncó sử dụng trên 30% tổng kinh phí đầu tư là nguồn vốn ngân sách).

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Khobạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Là Chủ đầu tư trực tiếp quản lýdự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố, các sở-ngành, Ủy ban nhân dân quận12 giao trên cơ sở kế hoạch vốn giao hàng năm. Thực hiện các chức năng, quyềnhạn của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thựchiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụngtrên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên.

2. Kiểm tra, thẩm định thiết kế,dự toán công trình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phê duyệt thiếtkế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, phê duyệt dự toán xây dựngcông trình điều chỉnh trong trường hợp dự toán không làm vượt tổng mức đầu tưđã duyệt.

3. Tổ chức việc lựa chọn nhà thầuthực hiện các gói thầu của dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cácgói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư, hồ sơ mời thầu, kếtquả lựa chọn nhà thầu, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

4. Quản lý việc thực hiện các hợpđồng đã ký kết với nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu lắp đặt thiếtbị, nhà thầu cung cấp hàng hóa: quản lý tiến độ thực hiện, khối lượng, chấtlượng công việc, an toàn, vệ sinh môi trường và các nội dung quản lý khác thuộcchức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Kiểm tra chất lượng, xác nhậnkhối lượng hoàn thành các gói thầu theo hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu và làmcác thủ tục thanh toán, tạm ứng, bảo hiểm công trình.

6. Phối hợp với các cơ quan chuyênmôn thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuậtbị ảnh hưởng bởi việc thi công xây dựng công trình.

7. Thực hiện các thủ tục xin cấpgiấy phép xây dựng và các giấy phép khác theo quy định phải xin phép khi thực hiệnthi công xây dựng công trình.

8. Tổ chức giám định chất lượng xâydựng, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;yêu cầu, quản lý, giám sát công tác bảo hành công trình.

9. Xử lý và đề xuất biện pháp xửlý các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuậncủa hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu. Từ chối nghiệm thu, thanh quyết toán khikhối lượng công việc không đảm bảo chất lượng.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơnvị liên quan trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đề xuất chủ trương,kế hoạch đầu tư, chuẩn bị thực hiện, thực hiện dự án, bàn giao đưa vào sử dụngvà quyết toán công trình; đề xuất kế hoạch sử dụng vốn và đề nghị điều chỉnh kếhoạch vốn khi thấy cần thiết và chính đáng.

11. Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ và đột xuất theo quy định của Pháp luật, theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dânthành phố, Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các sở - ngành liên quan.

12. Đề xuất số lượng biên chế cánbộ, viên chức, nhân viên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao.

13. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát,nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phương án kỹ thuật khảo sát,phương án kỹ thuật vạch ranh, phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật;quyết định thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu, bộ phận thẩm định hồ sơ đấuthầu, các hội đồng khác thuộc quyền hạn do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trìnhthành lập

14. Tổ chức giám sát, đánh giá đầutư các dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo,kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trongquá trình quản lý các dự án.

15. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thôngtin, tài liệu liên quan trong việc đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư các dựán và tham mưu Ủy ban nhân dân quận 12 giải quyết các vấn đề phát sinh thuộclĩnh vực chuyên môn.

16. Giải quyết các kiến nghị, phảnảnh, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý cácdự án thuộc trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư.

17. Tham mưu Ủy ban nhân dân quậngiải quyết các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án theo chứcnăng và quyền hạn được giao tại Quy chế này.

18. Tổ chức thanh lý hợp đồng, quyếttoán công trình, tất toán tài khoản của dự án; Thực hiện quyết toán hàng năm vàtổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

19. Tổ chức khởi công, khánh thànhđối với các công trình được phép thực hiện theo quy định.

20. Tự thực hiện một số công việctư vấn đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, ngoài công việc quản lý dựán phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợpvới lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ,nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, do Ủy ban nhân dân thành phố quy địnhvà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc ủy quyền.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊNCHẾ

Điều 3. Cơcấu tổ chức

1. Cán bộ lãnh đạo:

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 do Giám đốc phụ trách, có từ 02 đến 03 Phó Giám đốc giúp việc Giámđốc. Tùy theo tình hình cụ thể, Uỷ ban nhân dân quận quyết định cơ cấu Ban Giámđốc.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Cơ cấu các tổ chuyên môn, nghiệpvụ trực thuộc:

a) Tùy theo tình hình cụ thể và quymô hoạt động của đơn vị, Ủy ban nhân dân quận quyết định số lượng các tổ chuyênmôn, nghiệp vụ; mỗi tổ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện một số chức năng, côngviệc cụ thể theo Quy chế phân công công tác của đơn vị; tổ chuyên môn, nghiệpvụ gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và các cán bộ, viên chức thực hiện các công việcđược giao của tổ. Tổ trưởng là người tham mưu giúp việc cho Phó giám đốc phụtrách trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ của tổ hoặc tham mưu cho Giám đốctrong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị.

b) Ban Quản lýđầu tư xây dựng công trình quận 12 được tổ chức thành các tổ chuyên môn, nghiệpvụ:

- Tổ Kế hoạch - Tổng hợp.

- Tổ Kế toán - Hành chính - Văn thư(gọi tắt là Tổ Kế toán).

- Tổ kỹ thuật xây dựng công trìnhhạ tầng (gọi tắt là Tổ Hạ tầng).

- Tổ kỹ thuật xây dựng công trìnhdân dụng (gọi tắt là Tổ Dân dụng).

3. Việc thành lập, sáp nhập và sắpxếp các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ các chức danh Giám đốc, Phó Giámđốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc thẩm quyềncủa Giám đốc.

4. Phân công công tác:

Gíam đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựngcông trình quận 12 quyết định phân công công tác các Phó giám đốc, các Tổ trưởngchuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồngcủa đơn vị theo Quy chế phân công công tác phù hợp với yêu cầu công tác, nănglực và phẩm chất của từng cá nhân.

Điều 4. Biênchế

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống các đơn vị sự nghiệp Nhànước, được giao định mức biên chế khung.

Tùy theo tình hình, đặc điểm côngtác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định định mức biên chế trong tổng sốbiên chế sự nghiệp khác của quận 12 được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàngnăm.

Ngoài định mức biên chế nêu trên,Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho phép Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựngcông trình quận 12 được hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động), hợp đồngthuê, khoán công việc đối với những công việc không cần bố trí biên chế thườngxuyên để đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀNLƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chếđộ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, viên chức

Chế độ tiền lương của cán bộ, viênchức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 áp dụng theo quy định tạiNghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độtiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiền lương tăng thêm của cán bộ,viên chức, nhân viên của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 thực hiệntheo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được cơ quan chức năng xét duyệt trêncơ sở Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và Thôngtư số 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg .

Quá trình công tác tại Ban Quản lýđầu tư xây dựng công trình quận 12 theo diện hợp đồng của cán bộ, viên chức đượctính là thời gian liên tục, để tính mức lương trong việc xét tuyển, bổ nhiệmngạch.

Điều 6. Chếđộ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp kế toán

1. Chế độ phụ cấp chức vụ:

a) Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xâydựng công trình quận 12:

- Giám đốc hưởng phụ cấp chức vụ:0,40

- Phó Giám đốc hưởng phụ cấp chứcvụ: 0,30

b) Cán bộ quản lý tổ chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ:0,15

- Tổ phó chuyên môn, nghiệp vụ:0,10

2. Chế độ phụ cấp kế toán:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụcấp: 0,25 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng 0,15 + 0,10 = 0,25).

- Phụ trách kế toán được hưởng mứcphụ cấp: 0,15 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng).

Điều 7. Cơchế tài chính

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập; áp dụng cơ chế tài chính của đơn vịsự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Điều 8.Nguồn kinh phí

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lýđầu tư xây dựng công trình quận 12 được trích từ nguồn thu chi phí quản lý dựán, nguồn thu bán hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công -dự toán, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các nguồn thu khác (nếucó). Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị tự bảo đảm kinhphí hoạt động thông qua nguồn thu của mình.

Chương V

TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆMNGẠCH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 9.Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quản lý và sử dụng viên chức

Viên chức vào làm việc tại Ban Quảnlý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được tổ chức xét tuyển, thực hiện chế độtập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức hoặc hợp đồng lao động và tổ chức quảnlý, sử dụng viên chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 10.Thẩm quyền xét tuyển và bổ nhiệm ngạch viên chức

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựngcông trình quận 12 đề nghị Ủy ban nhân dân quận thành lập Hội đồng và thực hiệnviệc xét tuyển, sau đó Ủy ban nhân dân quận quyết định tuyển dụng, bổ nhiệmngạch hoặc đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch theo thẩm quyền.

Điều 11.Khen thưởng và xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức

Cán bộ, viên chức làm việc tại BanQuản lý đầu tư xây dựng công trình được khen thưởng và xét danh hiệu thi đuatheo quy định hiện hành và xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chứcvà Bộ Luật Lao động.

Chương VI

PHÂN CÔNG, CHẾ ĐỘ TRÁCHNHỆM CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Điều 12.Phân công, chế độ trách nhiệm

1. Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịchỦy ban nhân dân quận về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các sở - ngành đối với các hoạtđộng liên quan;

- Điều hành hoạt động của đơn vị;chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên
của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 lập, trình duyệt và tổ chứcthực hiện các dự án trên địa bàn quận 12;

- Trực tiếp phụ trách các công táctrọng tâm, quan trọng và các công tác liên quan đến nhiều mặt công tác của đơnvị; trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số tổ chuyên môn, nghiệp vụ; khi có phâncông, tham gia các Hội đồng có liên quan đến công tác do Uỷ ban nhân dân quậnthành lập;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận giảiquyết các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án theo chức năngvà quyền hạn được giao tại Quy chế này;

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận xemxét, xử lý các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn vi phạm các quy định trongquá trình thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký với Ban Quản lý đầu tư xâydựng công trình quận 12;

- Báo cáo Uỷ ban nhân dân quận vềkết quả phối hợp công tác với các đơn vị, cơ quan có liên quan thuộc trong quátrình thẩm định, phê duyệt, thực hiện dự án nếu xác định có sự chậm trễ, thiếutrách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo chỉ đạo của Uỷban nhân dân quận.

2. Các Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người giúp việc choGiám đốc, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực công tác do Giám đốc phâncông và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, liên đới chịu trách nhiệm trước Chủtịch Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao;trực tiếp phụ trách 01 tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Những trường hợp Giám đốc ủynhiệm cho các Phó Giám đốc giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyềncủa Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhữngý kiến và quyết định của mình.

Giám đốc quyết định ủy quyền,phân công công tác cụ thể đối với các Phó Giám đốc tại Quy chế phân công côngtác của đơn vị.

3. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốchoặc Phó Giám đốc về các chức năng, nhiệm vụ được phân công; thường xuyên cập nhậtcác văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của đơn vị; tham mưu cho lãnhđạo giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xâydựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho đơn vị; thực hiện các công tác kháctheo sự chỉ đạo của lãnh đạo.

Giám đốc phân công công tác cụ thểđối với các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ tại Quy chế phân công công tác của đơn vị.

4. Cán bộ, viên chức, nhân viên

Cán bộ, viên chức, nhân viên làmviệc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình phải có năng lực, trình độ chuyênmôn phù hợp với công việc, là người có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức tráchnhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành công vụ vàchấp hành nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12, của tổ.

Chương VII

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUANHỆ CÔNG TÁC

Điều 13.Chế độ làm việc và hội họp

1. Chế độ làm việc

Thực hiện theo quy định chung củaNhà nước và của quận 12.

Cán bộ, viên chức, nhân viên củaBan Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thểvà đeo thẻ theo quy định.

Cán bộ, viên chức, nhân viên phảicó thái độ, phong cách làm việc lịch sự, hòa nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọngvà lắng nghe ý kiến của nhân dân, cũng như của đồng nghiệp.

2. Chế độ hội họp

Định kỳ hàng tuần họp giao ban giữalãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 với các Tổ trưởng đểkiểm điểm công tác trong tuần và triển khai công tác tuần tới.

Hàng tháng họp toàn thể cán bộ, viênchức, nhân viên của đơn vị một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công táctrong tháng và đề ra công tác cho tháng tiếp theo; đồng thời, phổ biến các chủtrương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phươngvà có văn bản báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận và sở - ngành liên quan.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp độtxuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịchỦy ban nhân dân quận.

3. Chế độ báo cáo.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 thángvà cuối năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình hoạt động chung, tình hình đầu tư xâydựng công trình, báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác công tác khác theoquy định, theo chỉ đạo của cấp trên, theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 14.Quan hệ công tác

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với các sở - ngành liênquan

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lập thiết kế, dự toán,thanh quyết toán công trình theo đúng quy định; thẩm định dự án; tổ chức quản lýdự án và bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng; xéttuyển thiết kế kiến trúc xây dựng công trình; lưu trữ hồ sơ thiết kế; phá dỡcông trình xây dựng; các nội dung khác có liên quan.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 thực hiện việc báo cáo kết quả công tác định kỳ, đột xuất và chuyênđề theo yêu cầu của các sở - ngành liên quan.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận12

Ban Quản lý đầu tư xây dựng côngtrình quận 12 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dânquận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và báocáo Ủy ban nhân dân quận việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với các cơ quan khác thuộcỦy ban nhân dân quận 12

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợpvà hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việcthuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quankhác, Giám đốc chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận quyết định.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, cácđoàn thể và tổ chức xã hội quận 12

Phối hợp với các ngành, đoàn thểcó liên quan trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiệncác chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước để giải phóng mặt bằng,thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Khi các tổ chức trên có yêu cầu,kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình,Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quậngiải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phườngcó dự án đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư đã đượcphê duyệt và thực hiện các công việc khác có liên quan đến dự án đầu tư thuộcchức năng và nhiệm vụ được giao.

Khi phối hợp giải quyết công việcthuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dânphường, Giám đốc tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnquyết định.

ChươngVIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15.Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 và các cơ quan liên quan thuộcquận 12 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình đề xuất Chủtịch Ủy ban nhân dân quận bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế, sau khi có sự trao đổithống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ quận./.