ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA CẦU SÔNG CÁI NHỎ, HUYỆN CAO LÃNH (DỰ ÁN B.O.T)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cácquy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Thápquy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩmquyền Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu phíqua cầu sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy địnhvề thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

QUY ĐỊNH

VỀTHU PHÍ QUA CẦU SÔNG CÁI NHỎ, HUYỆN CAO LÃNH (DỰ ÁN B.O.T)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Người và các phương tiện thamgia giao thông đường bộ khi qua cầu sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, kể cả ngườivà phương tiện nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng được miễn

1. Xe cứu thương; cứu hỏa; xemáy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụtbão; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xecó xe hộ tống dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men máy móc thiết bịvật tư hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; xe cứu hộ cứunạn; các phương tiện tham gia giao thông đường bộ có vé “phí đường bộ toànquốc”.

2. Thương, bệnh binh hoặc thânnhân điều khiển phương tiện xe môtô chở thương, bệnh binh. Khi qua cầu cáctrường hợp này phải xuất trình các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứngthực) cần thiết như: thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối vớithương binh, bệnh binh.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THU PHÍ

Điều 3. Mứcthu

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu

Vé lượt
(đồng/vé/lượt)

Vé tháng
(đồng/vé/tháng)

1

Xe đạp, xe đạp điện, xe đẩy tay

1.000

15.000

2

Xe mô tô, xe gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự

2.000

20.000

3

Xe ô tô đến 05 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn

10.000

300.000

4

Xe ô tô trên 05 chỗ đến dưới 12 chỗ ngồi; xe tải có trọng tải từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

15.000

450.000

5

Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 08 tấn

20.000

600.000

6

Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi đến 50 chỗ ngồi (tải trọng: xe+người+hàng hóa dưới 13 tấn); xe tải có tải trọng từ 08 tấn đến dưới 13 tấn

25.000

750.000

Vé tháng được phát hành trong thángkể từ ngày 01 đến ngày kết thúc tháng theo thời hạn ghi trên vé.

Điều 4. Quản lý, thu, nộp vàsử dụng tiền phí

1. Việc quản lý và sử dụng tiềnphí thu được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 17 Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành pháp lệnh phí, lệ phí; khoản 5 Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 63/2002/TT-BT ngày 24 tháng 7 năm 2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC .

2. Phí qua cầu sông Cái Nhỏ là doanhthu hoạt động của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư thu phí có nghĩa vụ kê khai nộp quyếttoán thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện hoạch toánkết quả kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sau 05 (năm) năm kể từ ngày hoànvốn đầu tư, Chủ đầu tư phải chuyển giao cầu sông Cái Nhỏ cho Ủy ban nhân dân huyệnCao Lãnh quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ đầutư trong việc thu phí

1. Thực hiện thông báo công khai(kể cả niêm yết tại nơi bán vé) về đối tượng mức thu và thủ tục thu, nộp phí.

2. Tổ chức các điểm bán vé theođúng quy định bố trí tại nơi thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thôngvà tránh ùn tắc giao thông.

3. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ cácphương tiện qua trạm thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 6. Đăng ký, kê khai và sửdụng chứng từ thu phí

1. Trong thời hạn chậm nhất là 30ngày trước ngày bắt đầu thu phí, Chủ đầu tư thu phí phải đăng ký việc thu phívới Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh về địa điểm đặt trạm thu phí loại vé và số lượngvé thu phí cần sử dụng.

Định kỳ, hàng tháng phải kê khaisố tiền phí đường bộ thu được, số phải nộp Ngân sách Nhà nước (tiền thuế) vànộp tờ khai cho Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh trong 05 (năm) ngày đầu của thángtiếp theo. Việc kê khai phải thực hiện đầy đủ đúng mẫu tờ khai và chịu tráchnhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện chế độ kế toán và quyếttoán phí đường bộ theo quy định.

a) Quản lý, sử dụng vé thu phí quacầu và các chứng từ liên quan theo đúng chế độ quản lý hóa đơn, chứng từ do BộTài chính quy định;

b) Cung cấp đủ tài liệu, sổsách, hóa đơn, chứng từ kế toán liên quan đến việc quản lý phí, thuế theo yêucầu của cơ quan Thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Cao Lãnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền quảnlý thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc thu phí đúngtheo quy định.

Điều 8. Cơ quan Thuế nơiphát sinh phí có trách nhiệm cung cấp các biểu mẫu, chứng từ, biên lai thu, vé thuvà hướng dẫn cho các đối tượng được thu phí sử dụng chứng từ thu phí; phối hợp PhòngTài chính - Kế hoạch huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi tổ chức thu phí kiểmtra, đôn đốc các đối tượng được thu phí thực hiện chế độ thu nộp đúng theo quyđịnh hiện hành.

Điều 9. Tổ chức cá nhân viphạm về quản lý thu nộp sử dụng tiền phí sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Sở Tài chính cótrách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếucó khó khăn vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để xemxét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địaphương./.